Feuillet hebdomadaire (5771+5772)

 
BERECHITH CHEMOTH VAYIKRA BAMIDBAR DEVARIM
5772
BERECHITH
NOAH
LEKH-LEKHA
VAYERA
HAYE SARA
TOLDOTH
VAYETSE
VAYICHLA'H
VAYÉCHEV
MIKETS
VAYIGACH
VAYE'HI


 
CHEMOTH
VAERA
BO
BECHALA'H
YITRO
MICHPATIM
TEROUMAH
TETSAVE
KI TISSA
VAYAQHEL-
PEKOUDE

VAYIKRA
TSAV
PESSA'H
CHEMINI
TAZRIA-
METSORA
A'HAREI-MOTH/
QEDOCHIM
EMOR
BEHAR
BE'HOUQOTAÏ

BEMIDBAR
NASSO
BEHA'ALOTE'HA
CHELA'H-LE'HA
5772
============
5771
KORA'H
'HOUCAT
BALAK
PIN'HAS
MATOTH
MACE'I
DEVARIM
VAET'HANAN
EKEV
REEH
CHOFTIM
KI TETSE
KI TAVO
NITSAVIM-
VAYELE'H
5771
============
5772
ROCH HACHANA/
HAAZINOU
KIPPOUR
SOUKOTH 

retour a l'accueil