Rav Tzruya
הרב אבישי צרויה
מראשי הישיבה עטרת כהנים/ירושלים

שעורים מוקלטים / להאזנה ולהורדה
MP3

:
זמן

שיחות לנושאים שונים

להורדה ולהאזנה
תאריך השעור: יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14
65:22שעור להתחלת זמן קיץ תשפ"ד / מס' קידושין840130
18:47ברכת שהחינו על קריאת מגילת אסתר841404
27:58ענייני פורים קטן841313
22:45פ' בא / ויצאו עם רכוש גדול841108
18:08פ' שמות/ שליחת האמה על ידי בת פרעה841023
18:35הדלקת נרות חנוכה בבתי כנסת840927
12:17קריאת התורה בחנוכה840924
31:23פ' וישלח - היחס ל"אזרחים בלתי מעורבים" במלחמה840917
52:48פדיון שבויים840910
20:00מלחמות אברהם אבינו - סימן לבנים840803
26:46התפילה בישיבה בימים הנוראים830612
54:06שעור להתחלת זמן אלול תשפ"ג / מס' כתובות, סדר נשים830530
93:37שעור ליום ירושלים תשפ"ג830228
68:29יום העצמאות (שעור במסיבה)פיום830205
40:04לענינא דיומא: יום הזיכרון ויום העצמאות830204
21:59חנוכה (שעור במסיבה)פ830927
73:40הספד לרב מרדכי שטרנברג זצ"ל830914
59:00שעור להתחלת זמן חורף תשפ"ג; קדושת שמיטה ושבת ולימוד תורה830801
31:16שיחה ליום ירושלים820228
62:61שעור להתחלת זמן קיץ תשפ"ב820201
47:54לימוד תורה בישיבה, ליום שנה ה-40 של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל821314
14:39חנוכה, מלחמות החשמונאים 820921