Rav_David_Cohen
הרב דוד כהן
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים

שיחות לפרשת השבוע
ונושאים אחרים
MP3תאריך השעור: עיין "להורדה",  יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)

זמן

להאזנה מיידית

להורדה
11:10פ' ויקהל - פקודי / לט' מלאכות שבת771223
12:06שבת זכור - פורים / מצוות מחיית עמלק771216
14:06פורים / מרדכי היהודי והמלכים מבני רחל771209
8:08פ' תרומה / כמה סוגי תרומה771202
12:22פ' משפטים / דין תורה והוראת שעה771125
10:24פ' יתרו / למה הגוים לא קבלו את התורה?פ771118
9:36פ' בשלח / נסים ושירה על ים סוף771111
11:23פ' בא / יעקב, עשיו וקורבן פסח771104
15:53פ' וארא / צפרדעים ומסירות נפש על קידוש השם771026
8:26פ' שמות /  טוֹב וְיָשָׁר יְהוָה עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ (תהילים כה ח)פ771019
9:34פ' ויגש / יעקב לא מת771012
10:54פ' מיקץ / יוסף פותר חלומות771005
9:40סדר הדלקת נרות חנוכה770927
16:56 פ' וישלח / וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ 770920
9:16 פ' ויצא / עניני תפילת ערבית 770913
72:41 האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור?פ
741410
5:24 נרות חנוכה 710924
67:47 הגולן - חלק מארץ ישראל 520623
38:52 קיבוץ גלויות
500101
50:26 דין רודף בימינו
490524