Rav_Ben_Yacov
הרב מנחם בן-יעקב
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים

שיחות לפרשת השבוע
ונושאים אחרים
MP3תאריך השעור: עיין "להורדה",  יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)


להורדה ולהאזנה
ספירת העומרby830209
הל' חנוכה   מקורות830925
פ' בלק / כח הדיבור by820408
פורים / משלוח מנות על פי המשלח או על פי המקבל?פ by821410
פ' ויקרא - זכור / העניין של עמלק by821406
סוכות / להקביל פני רבו ברגל (כינוס ב"זום")פ 810718

ל"ג בעומר (כינוס ב"זום")פ

800218
פ' חיי שרה / שליחות של אליעזר by800826
יום העצמאות - יום ירושלים / הכוח של שירה by790208
פ' יתרו / מדרש רבה מול מס' שבת: אחיזת משה בכיסא הכבוד by791114
תכונות שונות של ראש השנה by780624
פ' קורח - חוקת / חוקה לעומת תורה שכלית by780408
יום העצמאות תשע"ח by780202
פ' משפטים / האם מותר להעיד עם רשע?פ by781126
פ' בשלח / המצוות שנצטווינו במרה by781112
כמה נרות צריך להדליק בחנוכה?פ by780915
פ' לך לך / ההליכה של אברהם אבינו לארץ כנען by780803
פ' בלק / בין אברהם לבלעם by770410
פ' בהר-בחוקותי / קללות וברכות, יום ירושלים by770225
פ' זכור / מינוי מלך ומלחמת עמלק by771208
פ' זכור / המלחמה עם עמלק by771207
פורים / איך המן טעה בקביעת תאריך לידה של משה רבנו by771204
פ' משפטים ותרומה / מחצית השקל ותרומות by771203
פ' חיי שרה / שיחת עבדי אבות by770826
פ' מסעי / רוצח בשוגג ועיר מקלט by760503
פ' קורח / האם קורח בעד ירושלים השלמה?פ by760322
פ' בהעלותך / הדלקת המנורה על ידי זר by760308
ראש חודש סיון וקבלת התורה by760301
יום ירושלים by760223
הקשר בין פ' בחוקתי, ספירת העומר ורשב"י by760216
עניני ספירת העומר by760209
 פ' אמור / שימושים של הדיבור, המקלל by760207
יום העצמאות והשירה על הים by760202
פ' שמיני / אש מן השמיים ואש מן האדם by761419
פורים / מצוות משלוח מנות by761412
פ' ויקרא - זכור / עניני עמלק by761405
פ' פקודי / מי בנה את המשכן?פ by761328
פ' ויקהל - שקלים / הקשר שבין מחצית השקל שבמשכן ובין פורים by761321
פ' כי תישא / שבירת הלוחות by761314
פ' תצוה / השכינה במשכן by761307
פ' תרומה / עניני משכן, מקדש ובית הבחירה by761130
פ' משפטים / נעשה ונשמע by761123
פ' יתרו / מצוות כיבוד אב ואם by761116
טו' בשבט / משה רבנו רצה לקיים את כל המצוות בארץ ישראל by761115
פ' בשלח / מעשה ידי טובעים בים by761109
פ' בא / המצוה הראשונה בתורה, ישראל והזמנים by761102
פ' שמות+וארא / עוד בענין הריגת המצרי, עיון במטות של משה ושל אהרון by761029
פ' וארא / עיכובים בגאולת מצרים by761024
פ' שמות / משה והריגת המצרי by761022
פ' שמות / התגלותו של משה רבנו by761017
פ' ויחי / יעקב אבינו by761012
בענין עשרה בטבת by761009
השליחות של יוסף הצדיק ושל הרב בן-יעקב; לכבוד יום הולדת 70 שלו by761005
פ' מקץ, חנוכה / נסים של יוסף ונסים של חנוכה by760926
כמה דיני הדלקת נר חנוכה by760919
פ' וישלח / המאבק של יעקב עם עשיו דור דור by760912
פ' ויצא, וישלח / יציאת יעקב לחו"ל, למה יציאת יצחק לארץ פלישתים לא נחשבת יציאה לחו"ל?פ by760910
פ' ויצא / חלום יעקב by760905
פ' תולדות / הברכות של יצחק אבינו by760828
פ' וירא / אברהם אבינו והמלאכים by760814
פ' לך לך / עניינו של אברהם אבינו by760807
ראש השנה / מזמור פא'פ by750624
פ' כי תבוא / שמחה, חלה, ביכורים by750617
פ' כי תצא / שמיטת כספים; האם אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה?פ by750610
פ' שופטים / שבע הפטרות של נחמה ו-ג' באלול by750603
פ' דברים-חזון / האם קוראים "איכה" בשבת שחל בו תשעה באב?פ by750505
פ' מטות-מסעי / האם עבר הירדן חלק מארץ ישראל?פ by750427
פ' בלק / הפיכת קללה לברכה אצל בלעם הרשע by750415
פ' בלק / הקשר בין ברכת בלעם לפרה אדומה by750414
פ' קורח / הקשר בין 250 ראשי סנהדראות לבין המקושש עצים by750404
פ' קורח / ההימור של קורח by750329
בהעלותך / הדלקת המנורה על ידי כהן by750315
בהעלותך / אהרון והמנורה, פסח שני by750313
פ' נשא / הנזיר by750308
יום ירושלים / נסים של מלחמת ששת הימים by750223
ל"ג בעומר, רשב"י והלכות שבת by750216
יום העצמאות / שיחה בסעודה by750204
ספירת העומר / יום העצמאות by750202
פ' כי תשא / פורים; מחצית השקל by751212
פ' תצוה / זכור; מלחמת עמלק - על יראת שמיים by751205
פ' תרומה; ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם by751128
פ' יתרו/משפטים; על עדים כשרים ופסולים by751121
פ' וארא; למה משה התלונן אל ה'?פ by751024
פ' תולדות; תוקף מכירת הבכורה by750825
פ' וירא; מה הקשר בין עקידת יצחק והכלים הריקים שבהפטרה?פ by750817
פ' וירא; נסיונות של אברהם אבינו by750809
יום כיפור; זכו - תשובה by750706
בענין שבע הפתרות של נחמה by740621
פ' פנחס; פנחס - קנאות חיובית או שלילית?פ by740409
פ' שלח לך, המקושש עצים ועונשו by740318
פ' בהעלותך, המנורה, במה התקשה משה רבנו?פ by740310
בחקתי / במדבר / מתנות כהונה by740219
פסח שני ורבי שמעון בר יוחאי / ל"ג בעומר by740213
למי הקב"ה העניק את החכמה?, הארון והמשכן by741319
פ' כי תשא, אחדות ישראל, מחצית השקל, חודש אדר by741317
פ' וארא by741021
פ' ויחי, פ' שמות, השלג ושני חתנים by741016
חתונה בחנוכה - מתי ואיפה חתן וכלה מדליקים נרות חנוכה?פ by740925
פ' וישב והנסים של חנוכה by740921
פ' וירא; מה ראה אברהם אבינו?פ by740809
מחילה לפני יום כיפור by740706
ראש השנה by730627
אלול by730606
פ' יתרו; נעשה ונשמע by731118
פ' בא; סיפורים מיצירת מצרים by731104
פ' וארא; המטה שנהפך לנחש by731102
פ' שמות; בין יעקב לישראל by731017
פ' לך לך; הנסיון של אברהם אבינו ללכת לארץ כנען by730809
פ' נצבים; אחדות העם, עשיית כל המצוות, תשובה by720623
ראש השנה וראש חודש; כמה משמעויות של אלול by720619
פ' כי תצא/כי תבוא; הקשר בין מצוות מחית עמלק ובין מצוות הבאת ביכורים by720618
פ' כי תבוא; הקשר בין הבאת ביכורים, לבן הארמי ויציאת מצרים by720616
פ' קורח; למה משה לא נתן לקורח לחזור בתשובה?פ by720329
פ' שלח לך; שליחת המרגלים by720322
פ' בהעלותך; פסח שני by720315
מצוות הלל ביום ירושלים by720224
פ' בשלח; אנטישמיות - עמלק by721105
פ' בא; נחש ומטה by721029
פ' וישב; אורו של משיח by720922
פ' נח - לך לך - וירא; אברהם בדרך לארץ ישראל by720809
יום כיפור by720708
ברכה ושירה לכבוד 30 שנה עשייה של ראש הישבה הרב שלמה אבינר by710616
חג השבועות - אמת מארץ תצמח by710307
יום העצמאות, בין פסח לשבועות, ספירת העומר by710207
פסח - מצה, 4 כוסות וההגדה   67 דק'פ by711429
פורים - משלוח מנות ומתנות לאביונים, שעור גמרא, 83 דק'פ by711411
פ' יתרו; הקשר בין פרשת יתרו ל-טו' בשבט by711114
פ' וארא; שליחות של משה by711020
פ' וישב; נסיון הצלה של ראובן את יוסף, עוד כמה דיני חנוכה by710921
דיני זמן ומקום של הדלקת נרות חנוכה by710917
פ' וישלח;המאבק של יעקב עם המלאך by710915
פ' לך לך; אברהם ושרה והציווי האלהי לעלות לארץ ישראל by710809
פ' נשא; הקשר בין פ' נשא לחג השבועות by700307
רבי שמעון בר יוחאי, תלמידי רבי עקיבא וימי ספירת העומר by700219
פ' כי תשא; מצוות מחצית השקל by701217
פ' תרומה; הערכים הקבועים והערכים המתחלפים by701204
 פ' יתרו; בענין לא תחמוד by701118
פ' בא; ספר שמות - המשך ספר היצירה by701102
 כמה דיני חנוכה by700915
 פ' וישלח; בענין קריאת שמו של יעקב by700913
פ' לך לך - וירא; עשר נסיונות של אברהם אבינו by700814
פ' כי תבוא; מצוות ביכורים by690614
 ?ר"ח אדר; למגילת אסתר ערך נצחי או היא מעשה שהיה by691201
  פ' בשלח; מלחמה בעמלק by691109
 פ' בא; זיווגו של אדם קשה כקריעת ים סוף, בחירה חופשית by691103
  פ' וארא; דיבור ה' אל משה by691022
 פ' וישב; הקשר שבין יוסף לחנוכה by690918
 פ' ויצא; יעקב והמלאכים by690904
  פ' תולדות; תוקף מכירת הבכורה by690826
 פ' חיי שרה; בקשת הגשמים, דיני תפילה שונים by690819
  ליום הזכרון של רחל אמנו (יא' מרחשון): תכונותיה המיוחדות by690812
 פ' נצבים; לימוד תורה, לא בשמים היא by680622
 הכוח של התחדשות בראש חודש ובראש השנה by680618
  עוד בענין שמיטת כספים ופרוזבול by680617
 'פ' כי תבוא; ביכורים והשגחת ה by680615
  חודש אלול, תשובה, חובת הפרט והכלל by680601
 פ' דברים; מצוות ישוב הארץ by680502
 פ' מטות; בין המצרים, תנאי בני גד וראובן by680425
  המשך חלופות לפרוזבול כששמיטה מדאורייתא by680420
 חלופות לפרוזבול כששמיטה מדאורייתא by680406
 פ' בלק; שיטת אברהם אבינו ושיטת בלעם הרשע by680404
 פ' חוקת; פרה אדומה by680326
 פ' קורח; תחרות בין קורח למשה רבנו by680322
פ' בהעלותך ופ' שלח; עשיית והדלקת המנורה, חטא המרגלים by680313
 פ' נשא; תורת הנזיר, משה והמלאכים, אמת לארץ נשלח by680301
 המשך שמיטת כספים; פרוזבול by680221
פסח שני by680214
 ?פ' בהר; שמיטת כספים - מצוה לעשות או נעשית ממילא by680207
 פ' אמור; יום העצמאות by680130
 פ' תזריע; מצוות מילה ומצוות פרה אדומה
by681424
 פ' צו / שושן פורים, הפטרה: כשלון שאול המלך
by681410
 פ' ויקרא / פ' זכור, עמלק
by681403
 פ' פקודי, שבת שקלים וראש חודש ביחד - כוח האחדות
by681326
פ' כי תשא; שבירת הלוחות
by681319
?האם כל כלי במשכן מצוה בפני עצמה
by681312
 המשך; חוכמת בצלאל
by681308
 פ' תצוה; כלי המשכן
by681305
 ?פ' תרומה; למי ה' נותן חוכמה
by681128
 פ' משפטים; נעשה ונשמע
by681121
 פ' יתרו; החשיבות של המעמד של מעמד הר סיני
by681114
 פ' בשלח; מתן תורה לפני מתן תורה
by681107
 פ' בא; סייג לתורה, דאורייתא ודרבנן
by681106
 פ' בא; מצוות קידוש החודש
by691029
 פ' וארא; המטה של משה
by681022
 פ' שמות; לימוד תורה בטהרה ובקדושה
by681015
 פ' ויחי; פרשה סתומה, האחיזה בארץ מצרים
by681008
 פ' ויחי וצום י' בטבת
by681007
 הברכות על נר חנוכה
by680923
 פ' וישב; יוסף בבור וחנוכה
by680916
 פ' וישלח; יעקב וישראל
by680909
 פ' ויצא; קדושת המקום
by680902
 פ' תולדות; מכירת הבכורה ודין אונאה
by680824
 פ' וירא, הפטרה; בעיתיות של גחזי
by680817
 פ' וירא; אברהם אבינו ולימוד תורה
by680810
 פ' לך לך; הנסיון של אברהם אבינו
by680803
 אכילה וצום בערב יום כיפור ויום כיפור
by680705
 ראש השנה תשס"ח; המלכת ה' בראש השנה
by670627
 פ' ניצבים-וילך; לא בשמים היא
by670620
 פ' כי תבוא; תשובה על פי הרמב"ם
by670613
 פ' כי תצא; בענין שבע ההפטרות של נחמה
by670606
 פ' מטות-מסעי; רוצח, רודף, קנאי, גואל הדם
by670423
 פ' פנחס; בחירת יהשוע בן נון למנהיג לעומת בני משה
by670416
 פ' בלק; בין נבואת בילעם לנבואת משה
by670409
 פ' חוקת; הקשר בין פרה אדומה לתורה
by670402
 פ' קורח; בין משה, קורח ואליהו הנביא
by670325
 פ' שלח לך; המקושש עצים
by670318
בענין פסח שני
by670311
 יום העצמאות ויום ירושלים על פי מדריגותם בספירת העומר
by670226
 בין לג' בעומר ויום ירושלים
by670219
 ר' שמעון בר יוחאי ו-לג' בעומר
by670212
 מה יעשה מי ששכח לספור ספירת העומר by670128
 פ' ויקרא; קידוש החודש והקמת המשכן, עדים זוממים
by671229
 ?פ' כי תשא; מה הקשר בין חטא העגל ופרה אדומה
by671222
 פ' זכור; מלך, עמלק ומצוות מקדש by671210
 בין משה רבנו לפורים והלוח העברי
by671208
מגילת אסתר by671201
פ' משפטים by671124
פ' יתרו by671119
פ' יתרו by671117
פ' בשלח by671110
פ' בא by671103
פ' וארא by671025
פ' שמות by671018
פ' ויחי by671011
פ' ויגש by671004
חנוכה by670927
פ' וישב by670920
פ' וישלח by670913
פ' ויצא by670906
פ' תולדות by670829
פ' וירא by670815
פ' לך לך by670808
פ' נח by670801
יג' מידות by660624
פ' ניצבים-וילך by660618
פ' כי תצא by660604
עניין של חזרה על הלימוד by660506
פ' דברים by660501
פ' פנחס by660414
פ' בלק by660407
פ' קורח by660323
פ' בהעלתך by660309
פ' במדבר by660224
פ' אמור by660210
שבת זכור by661209
שבת זכור by661208
מגילת אסתר by661205
פ' תרומה by661129
פ' בשלח by661108
פ' בא by661029
פ' שמות by661016
פ' ויגש by661002
פ' וישב by660918
פ' וישלח by660910
פ' ויצא by660904
פ' חיי שרה by660819
פ' לך לך by660805
פ' ניצבים by650622
פ' ואתחנן by650510
פ' דברים by650503
פ' מטות by650418
פ' בלק by650404
פ' חוקת by650330
פ' קורח by650320
פ' במדבר by650221
פ' בהר by650210
פ' בהר by650207
פ' תזריע by651424
פורים by651410
פ' ויקרא / זכור by651403
פ' פקודי by651326
פ' כי תשא by651312
פ' תצוה by651305
חזרה לתפריט הראשי