Rav_Engelmann
הרב ליאור אנגלמן
לשעבר ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים
מאמרים לפרשת השבוע
מתוך "באהבה ובאמונה" ו"עטרת" / וורד
שעורים מוקלטים / MP3

ספרים של הרב אנגלמן <<<
(<) שעורים להאזנה ולהורדה


(<) איגרת הרמב"ן 01
(<) איגרת הרמב"ן 02
(<) איגרת הרמב"ן 03
(<) איגרת הרמב"ן 04
(<) איגרת הרמב"ן 05
(<) איגרת הרמב"ן 06
(<) איגרת הרמב"ן 07
(<) איגרת הרמב"ן 08
(<) איגרת הרמב"ן 09
(<) איגרת הרמב"ן 10
(<) איגרת הרמב"ן 11
(<) איגרת הרמב"ן 12
(<) איגרת הרמב"ן 13
(<) איגרת הרמב"ן 14
(<) איגרת הרמב"ן 15
(<) איגרת הרמב"ן 16
 
(<) איגרת הרמב"ן 17
(<) איגרת הרמב"ן 18
(<) איגרת הרמב"ן 19
(<) איגרת הרמב"ן 20
(<) איגרת הרמב"ן 21
(<) איגרת הרמב"ן 22
(<) איגרת הרמב"ן 23
(<) איגרת הרמב"ן 24
(<) איגרת הרמב"ן 25
(<) איגרת הרמב"ן 26
(<) איגרת הרמב"ן 27
(<) איגרת הרמב"ן 28
(<) איגרת הרמב"ן 29
(<) איגרת הרמב"ן 30

(<) אבות ב, יד 
(<) אבות ב, טו-טז
(<) אבות ג, א
(<) אבות ג, א-ב
(<) אבות ג, ב
(<) אבות ג, ה
(<) אבות ג, ה/2
(<) אבות ג, ז
(<) אבות ג, ז/2
(<) אבות ג, ח
(<) אבות ג, ט
(<) אבות ג, ט-י
(<) אבות ג, י-יב

צידקת  הצדיק 01 (<)
צידקת  הצדיק 02 (<)
צידקת  הצדיק 03 (<)
צידקת  הצדיק 04 (<)
צידקת  הצדיק 05 (<)
צידקת  הצדיק 06 (<)
צידקת  הצדיק 07 (<)
צידקת  הצדיק 08 (<)
צידקת  הצדיק 09 (<)
צידקת  הצדיק 10 (<)
צידקת  הצדיק 11 (<)
צידקת  הצדיק 12 (<)
צידקת  הצדיק 13 (<)
צידקת  הצדיק 14 (<)
צידקת  הצדיק 15 (<)
צידקת  הצדיק 16 (<)
צידקת  הצדיק 17 (<)
צידקת  הצדיק 18 (<)
צידקת  הצדיק 19 (<)
צידקת  הצדיק 20 (<)
צידקת  הצדיק 21 (<)
צידקת  הצדיק 22 (<)
צידקת  הצדיק 23 (<)
צידקת  הצדיק 24 (<)
צידקת  הצדיק 25 (<)
צידקת  הצדיק 26 (<)
צידקת  הצדיק 27 (<)
צידקת  הצדיק 28 (<)
צידקת  הצדיק 29 (<)
צידקת  הצדיק 30 (<)
צידקת  הצדיק 31 (<)
צידקת  הצדיק 32 (<)
צידקת  הצדיק 33 (<)
צידקת  הצדיק 34 (<)
צידקת  הצדיק 35 (<)
צידקת  הצדיק 36 (<)
צידקת  הצדיק 37 (<)
צידקת  הצדיק 38 (<)
צידקת  הצדיק 39 (<)
צידקת  הצדיק 40 (<)
צידקת  הצדיק 41 (<)
צידקת  הצדיק 42 (<)
צידקת  הצדיק 43 (<)
צידקת  הצדיק 44 (<)
צידקת  הצדיק 45 (<)
צידקת  הצדיק 46 (<)
צידקת  הצדיק 47 (<)
צידקת  הצדיק 48 (<)
צידקת  הצדיק 49 (<)
צידקת  הצדיק 50 (<)
צידקת  הצדיק 51 (<)

הספר/הורדה


אורות התחיה 01  (<)
אורות התחיה 02  (<)
אורות התחיה 03  (<)
אורות התחיה 04  (<)
אורות התחיה 05  (<)
אורות התחיה 06  (<)
אורות התחיה 07  (<)
אורות התחיה 08  (<)
אורות התחיה 09  (<)
אורות התחיה 10  (<)
אורות התחיה 11  (<)
אורות התחיה 12  (<)
אורות התחיה 13  (<)
אורות התחיה 14  (<)
אורות התחיה 15  (<)
אורות התחיה 16  (<)
אורות התחיה 17  (<)
אורות התחיה 18  (<)
אורות התחיה 19  (<)
אורות התחיה 20  (<)
אורות התחיה 21  (<)
אורות התחיה 22  (<)
אורות התחיה 23  (<)
אורות התחיה 24  (<)
אורות התחיה 25  (<)
אורות התחיה 26  (<)
אורות התחיה 27  (<)
אורות התחיה 28  (<)
אורות התחיה 29  (<)

אדר היקר 01  (<)
אדר היקר 02  (<)
אדר היקר 03  (<)
אדר היקר 04  (<)
אדר היקר 05  (<)
אדר היקר 06  (<)
אדר היקר 07  (<)
אדר היקר 08  (<)
אדר היקר 09  (<)
אדר היקר 10  (<)
אדר היקר 11  (<)
אדר היקר 12  (<)
אדר היקר 13  (<)
אדר היקר 14  (<)
אדר היקר 15  (<)
אדר היקר 16  (<)
אדר היקר 17  (<)
אדר היקר 18  (<)
אדר היקר 19  (<)
אדר היקר 20  (<)
אדר היקר 21  (<)
אדר היקר 22  (<)
אדר היקר 23  (<)
אדר היקר 24  (<)
אדר היקר 25  (<)
אדר היקר 26  (<)
אדר היקר 27  (<)
אדר היקר 28  (<)
אדר היקר 29  (<)
אדר היקר 30  (<)
אדר היקר 31  (<)
אדר היקר 32  (<)
אדר היקר 33  (<)
אדר היקר 34  (<)
אדר היקר 35  (<)
אדר היקר 36  (<)
אדר היקר 37  (<)
אדר היקר 38  (<)
אדר היקר 39  (<)
אדר היקר 40  (<)
אדר היקר 41  (<)
אדר היקר 42  (<)
אדר היקר 43  (<)
אדר היקר 44  (<)
אדר היקר 45  (<)
אדר היקר 46  (<)
אדר היקר 47  (<)
אדר היקר 48  (<)
אדר היקר 49  (<)
אדר היקר 50  (<)
אדר היקר 51  (<)
אדר היקר 52  (<)
אדר היקר 53  (<)
אדר היקר 54  (<)
אדר היקר 55  (<)
אדר היקר 56  (<) חסר
אדר היקר 57  (<)
אדר היקר 58  (<)
[לינק לטקסט]
השעורים ב"אדר היקר" עברו
כרגע שיפוצים והשלמות

מעשה בחכם ובתם - הטקסט
מעשה בחכם ובתם 01 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 02 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 03 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 04 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 05 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 06 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 07 (<) חסר רוב השעורפ
מעשה בחכם ובתם 08 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 09 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 10 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 11 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 12 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 13 (<)פ
מעשה בחכם ובתם 14 (<)


פנקסי הראיה 01 (<)
פנקסי הראיה 02 (<)
פנקסי הראיה 03 (<)
פנקסי הראיה 04 (<)
פנקסי הראיה 05 (<)
פנקסי הראיה 06 (<)
פנקסי הראיה 07 (<)
פנקסי הראיה 08 (<)
פנקסי הראיה 09 (<)
פנקסי הראיה 10 (<)
פנקסי הראיה 11 (<)
פנקסי הראיה 12 (<)
פנקסי הראיה 13 (<)
פנקסי הראיה 14 (<)
פנקסי הראיה 15 (<)
פנקסי הראיה 16 (<)
פנקסי הראיה 17 (<)
פנקסי הראיה 18 (<)
פנקסי הראיה 19 (<)
פנקסי הראיה 20 (<)
פנקסי הראיה 21 (<)
פנקסי הראיה 22 (<)
פנקסי הראיה 23 (<)
פנקסי הראיה 24 (<)
פנקסי הראיה 25 (<)
פנקסי הראיה 26 (<)
פנקסי הראיה 27 (<)
פנקסי הראיה 28 (<)
פנקסי הראיה 29 (<)
פנקסי הראיה 30 (<)
פנקסי הראיה 31 (<)
פנקסי הראיה 32 (<)
פנקסי הראיה 33 (<)
פנקסי הראיה 34 (<)
פנקסי הראיה 35 (<)
פנקסי הראיה 36 (<)
פנקסי הראיה 37 (<)
פנקסי הראיה 38 לא הוקלט
פנקסי הראיה 39 (<)
פנקסי הראיה 40 (<)
פנקסי הראיה 41 (<)
פנקסי הראיה 42 (<)
פנקסי הראיה 43 (<)
פנקסי הראיה 44 (<)

עבודת המידות 01  (<)
עבודת המידות 02  (<)
עבודת המידות 03  (<)
עבודת המידות 04  (<)
עבודת המידות 05  (<)
עבודת המידות 06  (<)
עבודת המידות 07  (<)
עבודת המידות 08  (<)
עבודת המידות 09  (<)
עבודת המידות 10  (<)
עבודת המידות 11  (<)
עבודת המידות 12  (<)
עבודת המידות 13  (<)
עבודת המידות 14  (<)
עבודת המידות 15  (<)
עבודת המידות 16  (<)
עבודת המידות 17  (<)
עבודת המידות 18  (<)
עבודת המידות 19  (<)
עבודת המידות 20  (<)
עבודת המידות 21  (<)
עבודת המידות 22  (<)
עבודת המידות 23  (<)
עבודת המידות 24  (<)
עבודת המידות 25  (<)
עבודת המידות 26  (<)
עבודת המידות 27  (<)
עבודת המידות 28  (<)
עבודת המידות 29  (<)
עבודת המידות 30  (<)
עבודת המידות 31  (<)
עבודת המידות 32  (<)
עבודת המידות 33  (<)
עבודת המידות 34  (<)
עבודת המידות 35  (<)
עבודת המידות 36  (<)
עבודת המידות 37  (<)
עבודת המידות 38  (<)
עבודת המידות 39  (<)
עבודת המידות 40  (<)
עבודת המידות 41  (<)
עבודת המידות 42  (<)
עבודת המידות 43  (<)
עבודת המידות 44  (<)
עבודת המידות 45  (<)
עבודת המידות 46  (<)
עבודת המידות 47  (<)
עבודת המידות 48  (<)
עבודת המידות 49  (<)
עבודת המידות 50  (<)
עבודת המידות 51  (<)
עבודת המידות 52  (<)
עבודת המידות 53  (<)
עבודת המידות 54  (<)
עבודת המידות 55  (<)
עבודת המידות 56  (<)
עבודת המידות 57  (<)
עבודת המידות 58  (<)   דף מקורות
עבודת המידות 59  (<)
עבודת המידות 60  (<)
עבודת המידות 61  (<)
עבודת המידות 62  (<)   דף מקורות א  ב  ג
עבודת המידות 63  (<)
עבודת המידות 64  (<)
עבודת המידות 65  (<)
עבודת המידות 66  (<)   דף מקורות
עבודת המידות 67  (<)
עבודת המידות 68  (<)   דף מקורות א  ב
עבודת המידות 69  (<)   דף מקורות א  ב
עבודת המידות 70  (<)
עבודת המידות 71  (<)   דף מקורות א  ב
עבודת המידות 72  (<)   דף מקורות
עבודת המידות 73  (<)   דף מקורות
עבודת המידות 74  (<)
עבודת המידות 75  (<)   דף מקורות

שפת אמת 01 שופטים  (<)
שפת אמת 02 כי תצא  (<)
שפת אמת 03 כי תבא  (<)
שפת אמת 04 נצבים-וילך  (<)
שפת אמת 05 יום כיפור  (<)  דף מקורות
שפת אמת 06 בראשית-נח-לך לך  (<)  דף מקורות
שפת אמת 07 וירא  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 08 חיי שרה  (<)
שפת אמת 09 תולדות  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 10 ויצא  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 11 וישלח  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 12 וישב  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 13 וארא  (<)
שפת אמת 14 בא  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 15 יתרו  (<)
שפת אמת 16 משפטים  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 17 תרומה  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 18 תצוה  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 19 כי תישא  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 20 ויקהל  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 21 פקודי  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 22 ויקרא  (<)
שפת אמת 23 פורים  (<)
שפת אמת 24 תזריע  (<)  דף מקורות א  ב
שפת אמת 25 פסח  (<)
שפת אמת 26 בהר  (<)  דף מקורות
שפת אמת 27 בחוקותי  (<)
שפת אמת 28 קורח  (<)  דף מקורותעניני תשובה 01 (<)
עניני תשובה 02 (<)
עניני תשובה 03 (<)
עניני תשובה 04 (<)
עניני תשובה 05 (<)
עניני תשובה 06 (<)
עניני תשובה 07 (<)
עניני תשובה 08 (<)

שעורים שונם
סוד התשובה על פי ברוריח,חלק א  (<)
סוד התשובה על פי ברוריה,חלק ב  (<)
מקורות לסוד התשובה: עמוד א עמוד ב
מסכת כתובות 01 הקדמה (<)
מסכת כתובות 02 ברור מושגים (<)
ראש השנה/"ונתנה תוקף" (<)  דף א  דף ב
ראש השנה/מסע ה"סימנים"פ (<)
רצח רבי אלעזר אבוחצירא  
(<)
אהבת ישראל_1  (<)
אהבת ישראל_2  (<)
שמעיה ואבטליון 01 (<)פדף א  דף ב
שמעיה ואבטליון 02 (<)
שמעיה ואבטליון 03 (<)
שמעיה ואבטליון 04 (<)
צבא או ישיבה? חלק א (<)פ
צבא או ישיבה? חלק ב (<)
ראש השנה (<)פ  
אלול, ראש השנה, 
יום כיפור וסוכות (<)פ
תפילת ראש השנה (<)פ
לקראת יום כיפור (<)  מקורות  
חנוכה - האור הגנוז (<)פ
חנוכה - עין איה (<)פ
טו' בשבט (<)פ
פורים (<)פ
פסח - שיר
(<)  דף עם השיר
בין פסח לעצרת (<)פ
ספירת העומר
(<)
יום הזכרון לשואה (<)
יום השואה והגבורה תשע"ד (<)
יז' בתמוז - צדקה אמיתית (<)
תשעה באב (<)
פרשת מיקץ - אחוה (<)
פרשת שלח לך (<)פ
יום העצמאות תש"ע (<)
שיר העצמאות תשע"ג (<)פ
יום הזיכרון צה"ל (<)
יום העצמאות תשע"ג במסיבה (<)
וידיאו (<) ----------------------------

שיעורים במדרשת הרובע

חנוכה תשס"ט (<)
שעור על מרים הנביאה (<)
שעור על מגילת אסתר (<)
שעור על מגילת אסתר (<)


מידות 01 (<)
מידות 02 (<)
מידות 03 (<)
מידות 04 (<)
מידות 05 (<)
מידות 06 (<)
מידות 07 (<)
מידות 08 (<)
מידות 09 (<)
מידות 10 (<)
מידות 11 (<)
מידות 12 (<)
מידות 13 (<)
זו לא חוכמה
איך מאהיבים את ההכנות לפסח על הילדים?פ
מאכ"ל
איך להנציח אדם שנפטר?פ
הטעות הקריטית של מבקשי העגל
תורת במשחקים
תלונות - לא מה שחשבנו
מחשבות אחרי לכתו של עמוס עוז
מתי תצליח ההסברה הישראלית?פ
אין דתיים נורמליים
רב נולד
חבר בהקפאה
תיאטרון בובות
המוכר, החשוב והמיוחד
קטונתי
הרוצה שיחכים - ידרים
על העיוורון
אל נא רפא נא לו
קריקטורות אנטישמיות ולידתו של פלא
למה הם לא מכירים בנו?פ
מא אתה חושב על ההורים שלך?פ
מה שקרה / סיפור
אז מה אפשר ללמוד מהמן?פ

נ
"נמצאה האבן!!!", תגידו לאותו האיש מאיראן
דברים שאני לא מבין
מי את, דינה בת יעקב?פ
לא בלי אהבה - חלק ב
לא בלי אהבה
'מועד ב
?נוער מנותק או ממסד מנותק
?זיכרון השואה - לשם מה
השמש
?ככה בונים מסע פרסום
כשהרגש שליט על השכל
נכות של אהבה
לבני-עקיבא, באהבה
ה"הכצעקתה?!" - על מחיר הכאב
לא התקבלת - הצעות לשינוי מבורך
לא התקבלת
מכורים
ולחם עצלות לא תאכל
ואתה חסת על הקיקיון...
?מה זה, הספר הזה
ברוך משנה הבריות
המפגש
?גוש קטיף. מה התכלית של זה הכאב
מתמקדים במציאות
...ואני רואה שעתיד אתה לירד מן המלוכה
רחם
רגעים שאסור להחמיץ
עד שתגיע למקומו
?...ומהי ירושלים בשבילך
ברית 'מילה' / סיפור
לפני מות- "קדושים" אמור
משאלה
!זה לא אנחנו. זה הוא
קושיות
ויקרא- אתגר הקרבנות
ריאליטי"- התופעה"
איש, אישה, מגילה
?איך נשמר הסוד
הרב שכמעט עשני כופר / סיפור
גשם, גשם, בוא
קשה זיווגן כקריעת ים סוף
האדם הבודד
אש כוחותינו
מחבלים בצל כנפי הרחמים
מלחמות
חוצפה
כיפה אדומה- הגרסה הישראלית
צדיק נסתר / סיפור- משל
הפה והידיים
אוצר השערות הלבנות
מורשת גדליה
עקשנות
כשכולם חושבים אותו דבר
?מי אתה, קין
כאחד הריקים"- תורת הריקוד"
עם העבריינים
ממעוף הציפור
סליחה
לא היה ולא נברא / סיפור
הענק וגנו
אולימפיאדה
?
כיבוד הורים / חלק ב: מי צריך את הכבוד הזה
כיבוד הורים/ חלק א: כיבוד הורים ואהבת החיים
הבחנה אופטימית דקה
אח ורֵע
אם לא תדעי לך, היפה בנשים...
לא זמין כעת
קאלות/ סיפור
חינוך בחיכוך וחינוך בחיוך
מצעד גאווה ראוי לשמו
דיבת הארץ- הגרסה העכשווית
השר, העבד ונפילת אפיים
שבוע הספר העברי
כּוֹמֶסֶת סוֹד
מקומי / סיפור
השמיטה והלב
הלל (בלב) שלם
אבדת אביו/ סיפור
סוד השמרים והלישה
?מדוע הוא אינו יודע לשאול 
?מה קורה שם, בחוץ
יחסי ישראל- גרמניה, הרהורים שלאחר פורים
פורים שלאחר הפיגוע
כרצון איש ואיש
תחפושות
בגדי המלך החדשים
געגועים לרבן גמליאל
פנים חדשות / סיפור
משל הסוכר-י'ה
ט"ו בשבט- לגעת נכון בשפע
אדרת/  סיפור
אגדה
המיילדת
רמז / סיפור
חורף
ממסתרי האור הגנוז 
בעקבות הזמן - תובנות בשולי הסיפור
בעקבות הזמן/   סיפור
צניעות- שתיקה- פנימיות
הבכור
שקופים / סיפור
ירידת הדורות חלק ב'
ירידת הדורות
על סיפורי צדיקים חלק ב'
הגיגים על סיפורי צדיקים
מלחמת יום הכיפורים
בינוניים תלויים ועומדים
חשבון הנפש
אויבת התשובה
אלול
איש ואשתו. חלק ד': שגרה והתחדשות
איש ואשתו. חלק ג'- אופיו של הבית
איש ואשתו. חלק ב'- הניגודים
איש ואשתו. חלק א
יודע תעלומות
התמודדות
האומר לרשע צדיק אתה
תשועה בְּרַב יועץ -  חלק ב
תשועה בְּרַב יועץ -  חלק א
תורת המחלוקת על רגל אחת
אלומת אור על שדרות
האישה והסטנדר
שמשון- הסוד שלא סופר
רגע אחרי שכבתה האש 
דו"ח הביניים שלא פורסם
ל"ג בעומר- הילולת רשב"י
תאונות דרכים. חלק ג'- כי רגע באפו חיים ברצונו
תאונות דרכים. חלק ב'- היחס אל הדרך
תאונות דרכים.  חלק א'- על נהיגה ויראת שמים
ליל הסדר. חלק ב'- עיניים של ילד
ליל הסדר. חלק א'- הלבנה והחמה
?מי אתה, הבן הרשע
אומנות ואמונה
הנני העני
מגילת אסתר חלק ג'- לא נעשה עמו דבר
מגילת אסתר- חלק ב': פלורליסט וליצן משמידים עם
מגילת אסתר. (חלק א') - תרבות של דובים
עצת יתרו- לפשר המהפכה
שבת שירה
חוני המעגל. חלק ב': על 'עכשוויזם' חיובי
חוני המעגל -חלק א' -שאני כבן בית לפניך
מר עוקבא ואשתו - על הֶרְגֵלִים וחסדים
מצורע תשע"ט
תזריע תשע"ט
צו תשע"ט
פקודי תשע"ט
כי תשא תשע"ט
משפטים תשע"ט
יתרו תשע"ט
בשחל תשע"ט
וארא תשע"ט
שמות תשע"ט
ויחי תשע"ט
ויגש תשע"ט
מקץ תשע"ט
וישב תשע"ט
וישלח תשע"ט
ויצא תשע"ט
תולדות תשע"ט
חיי שרה תשע"ט
וירא תשע"ט
לך לך תשע"ט
נוח תשע"ט
מטות-מסעי תשע"ה

צו/זכור תשע"ד

האזינו תשע"ג
ראה תשע"ב
וישלח תשע"א
משפטים תש"ע
יתרו תש"ע
בא תש"ע
שמות תש"ע
ויגש תש"ע
מקץ תש"ע/חנוכה
וישב תש"ע/חנוכה
וישלח תש"ע
ויצא תש"ע
תולדות תש"ע
וירא תש"ע
לך לך תש"ע
נח תש"ע
בראשית תש"ע
סוכות תש"ע
האזינו תש"ע
ראש השנה תש"ע
כי תבוא תשס"ט
כי תצא תשס"ט
דברים/חזון תשס"ט ר"י
קורח תשס"ט
שלח לך תשס"ט
בהעלותך תשס"ט
נשא תשס"ט
במדבר תשס"ט
בהר-בחוקותי תשס"ט
אמור תשס"ט
אחרי מות-קדושים תשס"ט
יום העצמאות תשס"ט
פסח תשס"ט
צו, שבת הגדול תשס"ט
ויקרא תשס"ט
ויקהל-פקודי תשס"ט
תצוה תשס"ט, זכור
תרומה תשס"ט
משפטים תשס"ט
יתרו תשס"ט
בשלח תשס"ט
בא תשס"ט
וארא תשס"ט
שמות תשס"ט
ויחי תשס"ט
מקץ תשס"ט
וישלח תשס"ט
ויצא תשס"ט
תולדות תשס"ט
חיי שרה תשס"ט
וירא תשס"ט
לך לך תשס"ט
נוח תשס"ט
בראשית תשס"ט
האזינו תשס"ט
וילך תשס"ט
נצבים תשס"ח
כי תבוא תשס"ח
כי תצא תשס"ח
שופטים תשס"ח
ראה תשס"ח
עקב תשס"ח
ואתחנן תשס"ח
דברים תשס"ח
מסעי תשס"ח
מטות תשס"ח
פנחס תשס"ח
בלק תשס"ח
חוקת תשס"ח
קורח תשס"ח
שלח תשס"ח
בהעלותך תשס"ח
נשא תשס"ח
במדבר תשס"ח
בחוקותי תשס"ח
בהר תשס"ח
אמור תשס"ח
קדושים תשס"ח
אחרי מות תשס"ח
מצורע תשס"ח
תזריע תשס"ח
שמיני תשס"ח
צו/פורים תשס"ח
ויקרא/זכור תשס"ח
פקודי תשס"ח
ויקהל תשס"ח
תצוה תשס"ח
תרומה תשס"ח
משפטים תשס"ח
בשלח תשס"ח
בא תשס"ח
וארא תשס"ח
שמות תשס"ח
ויחי תשס"ח
ויגש תשס"ח
מקץ תשס"ח
וישב תשס"ח
וישלח תשס"ח
ויצא תשס"ח
תולדות תשס"ח
חיי שרה תשס"ח
וירא תשס"ח
לך לך תשס"ח
נוח תשס"ח
סוכות תשס"ח
יום כיפור תשס"ח
האזינו תשס"ח
נצבים-וילך תשס"ז
כי תבוא תשס"ז
כי תצא תשס"ז
שופטים תשס"ז
ראה תשס"ז
עקב תשס"ז
ואתחנן תשס"ז
דברים (חזון) תשס"ז
מטות-מסעי תשס"ז
פנחס תשס"ז
בלק תשס"ז
חוקת תשס"ז
קורח תשס"ז
שלח לך תשס"ז
בהעלותך תשס"ז
נשא תשס"ז
במדבר תשס"ז
בהר-בחוקותי תשס"ז
אמור תשס"ז
אחרי מות-קדושים תשס"ז
תזריע-מצורע תשס"ז
שמיני תשס"ז
פסח תשס"ז
 צו תשס"ז
 ויקרא תשס"ז
 ויקהל-פקודי
כי תשא תשס"ז
 תצוה תשס"ז
 תרומה תשס"ז
 משפטים תשס"ז
 יתרו תשס"ז
 בשלח תשס"ז
 בא תשס"ז
 וארא תשס"ז
 שמות תשס"ז
 
shikufim kisufim

אפשר להזמין את הספרים גם
בטלפון 0504018040
ahava