Rav Arik
הדיין הרב אריה אוריאל
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים

שעורים מוקלטים / MP3


תפריט נושאי השעורים: תנ"ך__הבית היהודי (זוגיות)__בין המצרים_ ט'באב _ראש השנה_  יום כיפור  _חנוכה__טו' בשבט__פורים__יום העצמאות    שבועות
יום ירושלים  ל"ג בעומר  גיור  ספרים

להאזנה מיידית - שיחות צהריים לנושאים שונים

להורדה
פ' ויצא / ענייני זוגיות800906
ראש השנה / תקיעות שופר790624
פ' כי תצא / מלחמה ופחד790610
לימוד תורה בצום תשעה באב790505
פ' מטות / ענייני נדרים ותפילה790427
פ' פנחס / מידת הקינאה790420
בענין הפמיניזם790413
פ' בלק / הברכות של בלעם790409
פ' חוקת / ענייני מוות וטומאה790329
מחלוקת קורח790322
האם האיסור "לא תסורו" שייך גם לגבי אמונות ודעות?פ790315
ברורים בדין "לא תסור מן הדבר"פ790308
האם קברי צדיקים מטמאים?פ790223
ל"ג העומר - למה חוגגים אותו כל כך?פ790216
ספירת העומר - בהלכה ובאגדה790209
האם להציע לגויה שעומדת להתחתן עם יהודי להתגייר?פ770319
מקובלים מזוייפים והתנאים ללימוד קבלה750420
פ' תולדות: יעקב ועשיו730904

שיעור לקראת ג' אלול, הרב קוק 780602
להאזנה מידית 01
להורדה 01
מקורות  א  ב

שיחה לקראת גיוס 770424
להאזנה מידית 01
להורדה 01

המלחמה נגד החמאס 

להאזנה מידית 01  02

להורדה 01  02


שעור הקדמה ללימוד התנ"ך
- להאזנה מידית - להורדה
שעורי תנ"ך: ספר יהושע
להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
 
להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

ספר יהושע - סיבוב שני
להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ספר שופטים

להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


ספר יונה
להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 

להורדה
01 02 03 04 05 06
יסודי הזוגיות והמשפחה - סדרה חדשה - נעצרה אחרי מינויו לדיין
להאזנה מידית
01 02

להורדה
01 02


הבית היהודי (זוגיות)פ
להאזנה מידית
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

להורדה
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


שעורים ל"בין המצרים"פ
להאזנה מידית
תשע"א_01 תשע"א_02 תשע"ג_01 תשע"ג_02 תשע"ג_03 תשע"ד_01 תשע"ד_שיחת צהריים
 
להורדה
תשע"א_01 תשע"א_02 תשע"ג_01 תשע"ג_02 תשע"ג_03 תשע"ד_01 תשע"ד_שיחת צהריים  


שעורים לתשעה באב
להאזנה מידית
תשע"ב01 תשע"ב02 תשע"ב03 תשע"ח
 


שעורים לראש השנה
להאזנה מידית
תשע"א  תשע"ב  סליחות  תשע"ג01  תשע"ג02  סליחות_תשע"ג  יג' מידות_תשע"ד 01  יג' מידות_תשע"ד 02  יג' מידות_תשע"ד 03  אלול_תשע"ו  אלול_תשע"ז  תשע"ח01  תשע"ח02  תשע"ח03

להורדה
תשע"א  תשע"ב  סליחות  תשע"ג01  תשע"ג02  סליחות_תשע"ג  יג' מידות_תשע"ד 01  יג' מידות_תשע"ד 02  יג' מידות_תשע"ד 03  אלול_תשע"ו  אלול_תשע"ז  01תשע"ח  02תשע"ח  03תשע"ח

שעור ליום כיפור
להאזנה מידית
תשע"ה


להורדה
תשע"ה
שעורים לחנוכה

להאזנה מידית
תשע"ב_01 תשע"ב_02 תשע"ב_03 תשע"ב_04 תשע"ג_01 תשע"ג_02 תשע"ג_03 תשע"ד_01 תשע"ה_01

להורדה
תשע"ב_01 תשע"ב_02 תשע"ב_03 תשע"ב_04 תשע"ג_01 תשע"ג_02 תשע"ג_03 תשע"ד_01 תשע"ה_01


שעורים ל-טו' בשבט

שעורים לפורים


שעורים ליום העצמאות

להאזנה מידית
תשע"ב_01 תשע"ב_02 תשע"ג תשע"ה_01 תשע"ה_02 תשע"ז שיחה תשע"ט

להורדה
תשע"ב_01 תשע"ב_02 תשע"ג תשע"ה_01 תשע"ה_02 תשע"ז שיחה תשע"ט

ל"ג בעומר
להאזנה מידית
תשע"ג

להורדה
תשע"ג


יום ירושלים
להאזנה מידית
תשע"ג תשע"ז

להורדה
תשע"ג תשע"ז
 

שבועות
להאזנה מידית
תשע"ט

להורדה
תשע"ט

גיור
להאזנה מידית
תשע"ד 01 תשע"ד 02

להורדה
תשע"ד_01 תשע"ד_02

האם יש מצוה לגייר גוים? (תשע"ח)
להאזנה מידית 01 02 03 04 05 06
להורדה 01 02 03 04 05 06

שיחה לקראת הוצאת ספרו "לקדושת הכהונה" להאזנה מידית     להורדה   (ראה גם שיחות הרב אבינר, תפריט "עם ישראל")פ

RavGrinvaldBook

-