Rav_Mali הרב אליהו מאלי
לשעבר ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים, מאלול תשס"ח
"ראש ישיבת יפו "שירת משה
השעור השבועי בתנ"ך
MP3


חזרה לתפריט הראשי
תאריך השעור: עיין "להורדה",  יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)
כל שעור ראשון נמצא למטה ברשימה, האחרון למעלה

השעורים כאן: סידרה חדשה שמואל א
סידרות שלימות: שיר השירים
... יהושע ... שופטים ... מלכים א ... מלכים ב  /  שעורים היסטוריים

זמן

להאזנה מידית

להורדה 

60:22

 שמואל א', פרק יד, מידת הביטחון של יונתן בן שאול

m670504

53:05

שמואל א', פרקים י+יג, חשיבות הנגינה

m670418

52:19

שמואל א', פרקים ט-יא, תפקיד הנביא בזמן שאול

m670327

47:57

שמואל א', פרק ט, אופיו ותכונותיו של שאול

m670320

44:14

שמואל א', פרק ח, משפטי המלך, בירור להלכה

m670313

50:31

שמואל א', פרק ח, עוד בענין מינוי מלך

m670221

60:17

שמואל א', פרקים ז-ח, בקשת ישראל למלך

m670214

63:51

 שמואל א', פרקים ז-ח, שמואל כמנהיג, בני שמואל

m670207

65:07

שמואל א', פרקים ה-ו, הארון אצל פלישתים והחזרתו, ייראת הקודש

m670130

60:33

שמואל א', פרק ד, הארון יוצא למלחמה

m671224

59:57

 שמואל א', פרקים ג-ה, נפילת הארון

m671217

56:19

 שמואל א', פרק ג; גילוי נבואה על שמואל

m671203

67:07

שמואל א', פרק א; המשך חטאת בני אלי

m671126

64:03

שמואל א', פרק א; המשך שירת חנה, חטאת בני אלי

m671119

59:39

שמואל א', פרק א; שירת חנה

m671112

59:27

שמואל א', פרק א; מערכת יחסים בין אלי, חנה ושמואל

m671105

66:23

שמואל א', פרק א; אלקנה עולה לשילה

m671027

64:56

 שמואל א', המשך הקדמה; המפעל של שמואל: הקמת נבואה ומלכות

m671020

59:59

שמואל א', הקדמה; מחבריו הנביאים שמואל, גד ונתן

זמן

* * *

להורדה

45:55

שיר השירים, ערך של תלמידי חכמים, סוף הגאולה; סיום פרק ח

m671006

55:05

שיר השירים, לעלות כחומה; פרק ח

m670926

62:31

 שיר השירים, שלוש השבועות; פרק ח

m670922

63:42

שיר השירים, מהלך של הגאולה השלישית; פרקים ז-ח

m670915

65:18

שיר השירים, איך האומות רואות את ישראל; פרקים ו-ז

m670908

60:14

 שיר השירים, היחסים בין הקב"ה ובין כנסת ישרא בזמן בית שני; פרק ו

m670901

53:06

שיר השירים, תיאור שעור קומה של "דודי"; פרק ה

m670824

59:45

שיר השירים, "קול דודי דופק"; פרק ה

m670817

59:16

שיר השירים, דודי ורעיתי; פרקים ד-ה

m670810

58:53

 שיר השירים, הדברים הטובים שבעם ישראל; פרק ד

m670705

62:47

 שיר השירים, מיטת שלמה; פרקים ג-ד

m660625

59:34

 שיר השירים; פרקים ב-ג

m660618

46:50

שיר השירים; פרק ב, ח-יא; ההתקדמות במהלך הגאולה

m660611

66:36

שיר השירים; פרק ב, א-ח; ריעה ודוד; שלושת השבועות

m660604

81:27

שיר השירים; כל פרק א

m660427

61:19

שיר השירים פרק א; ההיסטוריה של עם ישראל

m660421

66:52

שיר השירים - המשך הקדמה

m660330

66:56

שיר השירים - הקדמה

m660323

* * *

זמן

ספר יהושע

להורדה

51:53

תקנות יהושע, יהושע פרק כד, סיום ספר יהושע

650603

65:24

השוואה שני נאומי יהושע; יהושע פרקי כג־כד

650505

51:39

בני גד וראובן ושלטון דמוקרטי, שלימות ירושת הארץ; יהושע פרקי כא־כב

650427

54:09

עוד בענין ערי המקלט; מזבח בני גד וראובן; יהושע פרקי כא־כב

650420

59:30

נחלת לוי; יהושע פרק כא

650413

65:34

נחלת נפתלי, ערי המקלט; יהושע פרקי יט־כ

650406

44:32

נחלות זבולון, יששכר, אשר; יהושע פרק יט

650329

60:33

נחלות דן וזבולון; יהושע פרק יט

650322

62:37

נחלות בנימין ושמעון; יהושע פרקי יח־יט

650315

42:50

נחלות אפרים ומנשה; יהושע פרקי טז־יז

650308

52:36

נחלת יהודה; יהושע פרק טו

650301

61:44

חלוקת הארץ, עניני צפון ודרום; יהושע פרקי יד־טו

650223

43:28

הנחלות; ספר יהושע, ענינים כלליים

650216

51:24

נחלת ראובן, זבולון; יהושע פרקי יג־טו

650209

49:32

התנחלות; יהושע פרקי יב־יג

651426

52:03

ריבוי סוסים, מהירות כיבוש הארץ, ה' מונע תשובה מכנענים; יהושע פרק יא

651419

57:12

מלחמת מלכי הצפון; יהושע פי"א

651405

57:21

המשך מלחמת גבעון, הניסים; יהושע פ"י

651328

51:57

מלחמות יהושע, אסטרטגיה ונסים; יהושע פ"י

651321

55:56

הברית, המזבח בהר עיבל, עוד בענין הגבעונים ־ ההיבט ההלכתי; יהושע פ"ח, פ"י

651314

54:27

המשך מעמד הר עיבל והר גרזים; יהושע פ"ח

651307

44:21

סוף ענין הגבעונים, מעמד הר עיבל והר גרזים; יהושע פ"ח

651130

70:53

הגבעונים; יהושע פ"ט

651123

45:12

מלחמת העי השניה; יהושע פ"ז־פ"ח

651116

56:03

ענין המיוחד של העיר יריחו; יהושע פ"ו

651109

55:48

הקפות יריחו, המלאך; יהושע פ"ה־פ"ו

651102

60:18

השלמת הנושאים הקודמים, ההנהגה העליונה בא"י; יהושע פ"ה

651024

52:44

כתיבת התורה על יב' אבנים, לימוד תורה לגוים, גילגל, ברית מילה; יהושע פ"ד־פ"ה

651017

61:51

המעבר לעבר הירדן, יב' האבנים; יהושע פ"ג־פ"ד

651003

57:35

המעבר לארץ ישראל ובנין כוח המדמה (ע"פ ישראל ותחיתו יח.); יהושע פ"ג־פ"ד

650925

57:23

ספר יהושע פ"ב; רחב

650918

57:43

ספר יהושע פ"ב; המרגלים

650911

53:07

המשך יהושע פ"א; הכנות לכניסה לארץ, הערך המיוחד של א"י

650904

60:34

יהושע פ"א; המתח בין שבט אפריים לשבט יהודה; גבולות הארץ; שלושה דברים צריכים חיזוק

650826

59:59

ספר יהושע; המעבר ממשה רבנו ליהושע (קצת שינויי איכות בהקלטה)פ

650819

* * *


זמן

ספר שופטים

להורדה

54:27

 עוד בענין פילגש בגבע; סוף ספר שופטים

660316

58:14

 מאבק השבטים נגד בנימין ואנשי יבש גלעד; פרקים כ־כא

660309

68:10

 פילגש בגבע ותגובת השבטים; פרקים יט־כ

660302

67:42

 פסל מיכה; פרק יז

660224

62:43

 הצלחתו ונפילתו של שמשון; פרקים טו־טז

660217

78:41

 צורת המאבק של שמשון; פרק יג

660210

73:30

 שמשון; פרקים יג־טו

660203

53:37

 מי הם הפלישתים?, הקדמה לשמשון; פרק יג

661227

63:57

יפתח, אבצן, עבדון בן הלל הפרעתוני, שמשון; פרקים יב־יג

661220

66:35

 יפתח והמלחמה נגד אפרים; פרקים יא־יב

661129

83:24

 הנהגת יפתח הגלעדי; פרקים יא־יב

661122

61:19

 שופטים שונים; יחוס של יפתח הגלעדי; פרקים י־יא

661115

64:24

 גדעון ובנו אבימלך; פרקים ח־ט

661108

64:14

 גדעון, סמכויות של מלך; פרק ח

661101

65:02

גדעון, מלחמת מדין; פרק ז

661023

72:34

 גדעון, הכנות למלחמה; פרקים ו־ז

661016

14:49

פעילותו של גדעון נגד עבודה זרה; פרק ו

661009

19:05

 כוחו של גדעון; פרק ו

660925

72:20

עוד בענין מעשה יעל ושירת דבורה; גדעון והמלאך; פרקים ה־ו

660918

66:36

 מעשה יעל, שירת דבורה; שופטים פרקים ד־ה

660911

74:30

 עגלון־אהוד, סיסרא־ברק; שופטים פרק ג

660904

59:52

 השארת אויבים בארץ, השפעת הגוים; עתניאל בן־קנז; שופטים פרקים ב־ג

660826

68:17

 השלמה בענין ירושלים; סגולות בית אל/לוז; שופטים פרק א

660819

55:37

 שבט יהודה; שופטים פרק א

660812

90:08

כיבוש ירושלים; שופטים פרק א

660805

50:57

עוד המשך הקדמה ספר שופטים והתחלת הספר

650624

64:08

 המשך הקדמה ספר שופטים

650617

54:16

 ?הקדמה לספר שופטים; מה זה שופט

650610

* * *

זמן

ספר מלכים א

להורדה

52:16

התחברות לרשעים; עוד בענין יהושפט ואחאב; מ"א פרק כב

641020

51:46

יהושפט ואחאב; מ"א פרק כב

641013

39:50

סדר הפרקים לפי הנביאים; מלך אחאב וכרם נבות; מ"א פרק כ־כא

641006

47:06

המדיניות של מלך אחאב; מ"א פרק יט־כ

640929

62:16

הוראת שעה בהר הכרמל, סוף תקופת אליהו הנביא; מ"א פרק יח־יט

640915

53:00

אליהו הנביא ומלך אחאב, אליהו בהר הכרמל; מ"א פרק יח

640908

59:57

שיטת אליהו הנביא בהנהגת העם, ושיטת הקב"ה; מ"א פרק טז־יז

640901

57:00

דיני מלך, מלך ישראל, מלך אסא; מ"א פרק טז

640824

49:51

כמה דיני נביאים, מלך אסא, מ"א יג+טו

640817

52:00

מלחמת יהודה/ישראל, מ"א יד־טו/דבר"ה ב' פרק יג

640810

54:26

פירוד המלכות, היד של ירבעם, מ"א יב־יג

640803

57:50

ההטעיות של ירבעם בן נבט לחיזוק ממלכתו, מ"א פרקי יא־יב

640705

53:46

תפקידם של נביאים, מ"א פרק יא

630627

49:54

מלכת שבא, ויעש שלמה הרע בעיני ה', מי כתב את ספר מלכים? מ"א פרק י+יא

630620

57:48

שלמה המלך וחירם, בת פרעה, מ"א פרק ט

630613

49:44

חנוכת בית המקדש, מספרי הקרבנות, מ"א סוף פ"ח

630606

47:02

תפילת שלמה, מ"א פ"ח

630508

63:21

השראת שכינה במקדש שלמה, מ"א פ"ח

630501

42:31

עוד פרטים וכלים של בית מקדש הראשון, מ"א פ"ו,לו־פ"ז,מ

630423

50:36

עוד פרטי הבנין בית מקדש הראשון ובנין בית שלמה, מ"א פ"ז

630416

48:32

פרטי הבנין בית מקדש הראשון

630409

50:31

בדרך לבנין בית המקדש הראשון / המשך השעור הקודם

630403

44:17

מידות המקדש והמשכן / מ"א פרק ו, א־ג

630325

54:12

הברית בין חירם ושלמה המלך, מ"א פרק ה, טו עד סוף הפרק

630318

50:09

חוכמת ומדיניות שלמה, פרק ה, ט־כה, פרק ט, יא־יג

630311

74:59

עוד בענין משפט שלמה, ורבוי סוסים / מ"א פרק ג ־ פרק ה

630304

53:17

משפט שלמה / מ"א פרק ג, טז והלאה

630226

56:50

שלמה המלך ונשותיו הנכריות מבחינת ההלכה, חלומו / מ"א, פרק ג

630219

36:37

שלמה המלך ונשותיו הנכריות

630212

61:56

צוואה דוד לשלמה

631429

47:54

מלכים א', פרק א, התחלת מלכות שלמה

631422

52:02

מלכים א', פרק א

631408

37:09

התחלת ספר מלכים א

631401

* * *

זמן

ספר מלכים ב

להורדה

44:58

סיום מלכים ב', פרק כה (קצת הפרעות בהקלטה)פ

650812

36:06

ערכם של הסכמים בינלאומיים נגד התורה; אופיו של מלך צדקיהו; מלכים ב, פרק כד

650805

46:18

מלך צדקיהו וירמיהו הנביא; גלות בבל והנשארים בארץ; מלכים ב, פרק כד

650707

57:23

מלכות יהויקים, גלות שבט יהודה; מלכים ב, פרק כד

640622

53:59

שיטתו המדינית של ירמיהו הנביא, מלכים ב, פרק כג

640615

45:03

מלך יאשיהו; מלכים ב, פרקים כב־כג

640608

46:31

מלך מנשה, חזרתו בתשובה; מלכים ב, פרק כא

640503

49:56

חזקיהו המלך וישעיהו הנביא, הפספוס הגדול; מלכים ב, פרק כ

640425

57:25

מיהו רבשקה, למה חזקיהו לא אמר שירה; מלכים ב, פרקים יח־יט

640418

58:12

המדיניות של חזקיהו המלך; מלכים ב, פרקים יח־יט

640411

52:15

מלחמת חזקיהו־סנחריב; מלכים ב, פרקים יח־יט

640404

52:05

מלכים ב, פרק יח, דברי הימים ב, פרקים כט־ל

640327

56:28

מלכים ב, פרק יז־יח

640320

60:22

תקופת מלכים יותם ואחז; מלכים ב, פרק טו־טז

640313

59:44

מלך עזריהו/עוזיהו; מלכים ב, פרק יד־טו

640221

48:22

מלכים ב, פרק יב־יג

640214

51:17

מלכים ב, פרק ח־יא

640207

46:52

מרד יהוא; מ"ב פ"ט+י

641224

52:14

ארבעה מצורעים, רעב, אלישע משנה יחסו למלך ישראל; מ"ב פ"ז+ח

641217

68:55

נעמן מצרע, אלישע וגחזי, מה עושים עם שבויים? מ"ב פ"ה+ו

641208

53:20

עוד חכמת הניגון,נס השמן,מלחמת מואב,אלישע הנביא; מ"ב פ"ג+ד

641203

51:49

אלישע הנביא, בנין צור וירושלים, חכמת הניגון; מ"ב פרק ג

641126

66:07

המשך תקופת אלישע הנביא, מ"ב פרק ג־ה

641119

64:51

המעבר מאליהו הנביא לאלישע הנביא, מ"ב פרק ב־ג

641112

48:38

הסתלקות של אליהו הנביא, מ"ב פרק ב

641105

51:57

הלבוש של אליהו הנביא, מלכות אחאב; התחלת מלכים ב

641027

* * *

זמן

שעורים היסטוריים

להורדה

70:36

סיום של ספר הושע, פרק יד

520415

68:07

הקדמה לספר הושע

520211

73:11

לימוד תורה או עבודה ע"פ ההסכם בין זבולון ובין יששכר

521018

69:38

פרקי גאולה - יחזקאל פרקים לז',לח': תחיית המתים, עולם הבא ומלחמת גוג ומגוג

520704

71:20

פרקי גאולה - יחזקאל פרק לז

510619

73:15

פרקי גאולה - יחזקאל פרק לו

510612

57:16

מגילת רות

510303

64:32

הקדמה לספר יחזקאל

511116

61:57

ירמיהו פרקים ל' - לב' "פרקי גאולה"פ

500602

58:22

הקדמה לספר ירמיהו

501113

69:04

פרקי גאולה - ישעיהו פרק סג'פ

501018