איננו נכנסים להר הבית לא מפני שאנחנו מפחדים מהערבים

אלא מפני שאנחנו מפחדים מריבונו של עולם

 שלמה אבינר

 

שאלה: יש אומרים שאין לעלות להר הבית כי זה מרגיז את הערבים.

תשובה:  ודאי שאין זה טיעון.  אי אפשר לנהל מדינה על פי מה שמרגיז או לא מרגיז את הערבים.  ובכלל, הערבים היו עסוקים ברצח יהודים לפני שהר הבית היה בידינו, לפני מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת השחרור, במשך 1500 שנה מאז הופעת האסלאם. מאז הם  עסוקים בלרצוח אותנו, להציק לנו, לגרש אותנו, גם בארץ ישראל גם בארצות הגולה.  אין לזה שום קשר להר הבית אלא האסלאם הוא דת אלימה. 

לכן זה שאיננו נכנסים להר הבית אינו מפני שאנחנו מפחדים מהערבים אלא משום שאנחנו מפחדים מריבונו של עולם, בגלל יראת ד', בגלל מורא מקדש.

הר הבית הוא מקום קדוש ואיננו מתאימים לקדושה הזאת.  אנחנו יהודים פשוטים.  אנחנו -  הכוונה עם ישראל.  הר הבית אינו הר פרטי של איזו קבוצת  צדיקים, אלא הוא ההר של האומה כולה, שבו יבנה במהרה בימינו בית המקדש של האומה כולה.  והאומה כולה כרגע אינה במדרגת הקדושה המתאימה להר הבית. 

כידוע בית המקדש נחרב בעוונותינו.  ברוך ד', אנחנו חוזרים בתשובה על עוונותינו אבל עוד לא חזרנו בתשובה שלמה. יש עוד הרבה דברים לתקן באומה.  זה מה שכותב הרמב"ם בהלכות מלכים (א א-ב) – כשנכנסים לארץ, המצוה הראשונה היא לשים מלך, המצוה השניה היא למחות את עמלק, והמצוה השלישית היא לבנות את בית המקדש.  וכל זה צריך להיות לפי הסדר הזה. 

שמא תאמרו, אנו לא נבנה את בית המקדש אלא אם כן נבטיח את ריבונותנו על הר הבית.  זה אכן נכון שצריך להבטיח את הריבונות שלנו, אבל אומר מרן הרב קוק: הר הבית שונה מכל ארץ ישראל.  לגבי ארץ ישראל, צריך לעלות, לבנות ולכבוש, ולאט לאט נוסיף קדושה וטהרה בכל מלוא רוחב הארץ ובכל העם היושב בציון.  מה שאין כן לגבי הר הבית ובית המקדש, שקודם צריך לעשות תשובה, קודם צריך השראת השכינה, ואז נעלה ונבוא ונגיע וניראה.  נכון שאין זה כפי אותו סדר,  לא הכל חייב להיות אותו דבר,  לפעמים חז"ל אומרים בגמרא: 'שאני', זה שונה. 

כלל ישראל עוד לא בדרגת הר הבית, ולכן אסור לעלות לשם, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פרק ו, וכן מג"א תקסא סק"א ומשנה ברורה שם.  ולא ברור מה הגבולות השונים בהר הבית, - ולכן מעבר לחומה, איננו נכנסים.  אנחנו עומדים מרחוק מתוך מורא מקדש, "מקדשי תיראו", כדברי רבנו הרב צבי יהודה.  וככל שנוסיף מורא מקדש, וככל שנוסיף תורה ומצוות, נתקרב לבניין בית המקדש במהרה בימינו.