מי כתב "דברי גד החוזה"?

הרב שלמה אבינר

 

יצא לאור כתב יד (המובא בספר חדש) הנקרא "דברי גד החוזה". 

האם באמת גד החוזה כתב אותו?  ודאי לא.  הוא מתקופה הרבה יותר מאוחרת.  אמנם מוצג שם שזה ממנו.  אך אין זה אמת.

האם ידוע מי כן כתבו?  לא.  אין שום ידיעה בנדון.

באיזו תקופה הוא נכתב?  גם בזה אין דבר ברור.  אמנם הוא נראה כאילו עברית מקראית, אבל זה רק דמוי מקרא.  יש שם גם סגנון של חז"ל.  לכן ההשערות נעות מתקופת התנאים, אמוראים, גאונים, עד סוף תקופת הראשונים.

האם הכותב היה נביא?  כך הוא מציג את עצמו.  אך לא די שאדם יטען לנבואה כדי להיות נביא, אלא יש צורך בהוכחות מוצקות.  עיין בהקדמת הרמב"ם למשנה ובהלכות יסודי התורה לרמב"ם פרק י.  במיוחד שחז"ל אמרו שמיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים (בבא בתרא יב א).

ומהו נביא?לא אדם שיש לא חוויה מסטית זו או אחרת  אלא אדם שרבונו של עולם מדבר אליו(רמב"ם יסודי התורה ז א ).

האם למחבר היה אותו תנ"ך יש לנו?  לא.  היתה לו גריסה אחרת.  תנ"ך אחר.

האם המחבר הוא כמו חז"ל?  לא.  בכמה עניינים הוא שונה מחז"ל.

האם יתכן נביא שאינו כחז"ל?  לא.  רמב"ם שם ושם.  אך ממילא הנבואה פסקה כנ"ל.

אז איפה הם "דברי גד החוזה" שמוזכרים בספר דברי הימים: "ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הנם כתובים על דברי שמואל  הראה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה" (דברי הימים א כט כט)?  כבר כתבו חז"ל: "שמואל כתב ספרו".  וכתיב: "ושמואל מת'? – דאסקיה ( =גמר אותו) גד החוזה ונתן הנביא" (בבא בתרא טו א).

 אם כן, חלק מסיום ספר שמואל הוא מגד החוזה.  וכן מסביר רש"י ש"דברי גד הנביא החוזה" הם "מעשה המגפה". יוצא שהוא לא כתב ספר לעצמו, אלא דבריו נכללו בספר שמואל.  וכן הרד"ק: "אף על פי שלא נכתבו מנבואותיו אלא זו" (שמואל ב כד יא) .וכן רלב"ג כרש"י ורד"ק (דברי הימים שם).  אמנם במצודת דוד (שמסכם דברי מפרשים רבים) כתוב שגם נתן הנביא וגד החוזה "כתבו ספרים ואינם איתנו".  ואם הם אבדו, סימן מן השמים שלא נצרכו לדורות.  וכבר אמרו חז"ל: "הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפלים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוצרכה לדורות, נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה" (מגילה יד א).

ובסיכום?  "דברי גד החוזה" המוזכרים בדברי הימים אינו ספר לחוד אלא שולבו בספר שמואל, ואם היה ספר, אבד, ומה שנצרך לדורות כאמור שולב בספר שמואל. 

ולכל הדעות כתב היד הנמצא בידינו עתה אינו מדברי גד החוזה אלא נכתב זמן רב לאחר מכן.  המחבר לא היה נביא וכן אינו זהה למסורת התנ"ך ולדברי חז"ל המסורים לנו דורי דורות.