שו"ת קורונה/2

הרב שלמה אבינר


ש: אדם שנמצא בבידוד בביתו, ויש לו אב זקן בבית, אביו מבקש ממנו עזרה בבית, ורק הוא שנמצא בבידוד יכול לעזור לו, האם יעזור לו, או יימנע מלעזור לו, פן ידביק אותו חלילה וחס בקורונה, כי אולי יש לו קורונה?

ת: אכן הוראות משרד הבריאות, שגם בתוך הבית יש להיזהר ממגע קרוב, וקל וחומר אנשים זקנים או עם בריאות רופפת, שיותר מועדים לחלות, אך כאן אין ברירה, אין חלופה, לכן מותר, כיון שהסיכון נמוך, וזו גם מצוה, אך ינקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כגון מסכה על הפנים.

ש: האם יימנע מללכת למקוה טהרה, שלא יידבק בקורונה, גם על טבילת עזרא, וגם על תוספת טהרה ?

ת: כיון שטבילת עזרא היא חומרה, וטבילה של תוספת טהרה היא חומרה על גבי חומרה, עליו להימנע.  כי אמנם לוקחים סיכון קטן עבור מצוה, אך לא עבור חומרה.  אבל בנדון שלנו, אין בעיה כיון שבמקוואות יש כלור, והוא מחטא מפני קורונה.

ש: מי שביטל טיסה, כי אינו רוצה להיות אחר כך בבידוד, האם צריך לשלם על הביטול הטיסה ?

ת: עליו לשלם, כי התחייב, ואין להחשיב זאת כאונס, שהרי מבחינת החברה שייסע, וישב אחר כך בבידוד.  ואכן יש אנשים שהיו חייבים לנסוע לחו"ל עבור משימה לאומית חשובה, על דעת לשבת בבידוד אחר כך.  יתר על כן, אדם מועד לעולם בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון.

ש: האם מותר להלשין על אדם שצריך להיות בבידוד, ויוצא להתפלל בבית הכנסת, או שיוצא לשמחה משפחתית ?

ת: כן.  יש לו מעין דין רודף, ולכן יש לדווח עליו, שהרי לא תעמוד על דם רעך.

ש: האם מותר לנשק המזוזה במצבנו עתה, כי שומר מצוה לא ידע דבר רע, או שיש חשש שידבק מקורונה ?

ת: שומר מצוה לא ידע דבר רע, זה כאשר לא שכיח היזקא, אך כאן שכיח היזקא, לכן עליו להימנע ולא לנשק מזוזה, במיוחד שאין זה דין ולא מנהג קבוע, אלא רק יגע בידו אם ירצה, וישמור הרבה על הגיינה של רחיצת ידיים, וכן לגבי נשיקת ספר תורה או סידורים ושאר ספרי קודש בבית הכנסת.

ש: האם מותר לתת שלום לרבו ולנשק ידי רבו במצב כזה, או שיש חשש שידביק רבו בקורונה ?

ת: כנ"ל, אין לו לנשק ידו, ואף לא ללחוץ ידו, אלא יאמר שלום בחרדת קודש, ואם לחץ, ירחץ.

ש: האם מותר למוהל לעשות מציצה לתינוק, או שיש חשש שידביק התינוק בקורונה ?

ת: יעשה מציצה בעזרת שפופרת.  אמנם, באופן כללי יש להימנע משימוש בשפופרת ויש לעשות מציצה בפה, כמובאר בשו"ת דעת כהן של מרן הרב קוק.  אך כאן, זה מיוחד.

ש: האם מותר לתת מחצית השקל או מתנות לאביונים לאדם שנמצא בבידוד, כי כרגע הוא בגדר אביון שלא יכול לנהל עסקיו ?

ת: הוא אינו אביון, שהרי יש לו פרנסה קבועה, והמחלה היא זמנית, וכן יש לו חסכונות.  אבל מחצית השקל, אפשר לתת לכל מצוה, אם באמת זקוק עתה לכסף זה.

ש: האם יש עדיפות לתת משלוח מנות לאדם שנמצא בבידוד, כדי לשמחו ?

ת: כן ודאי, כי לפי ספר מנות הלוי, משלוח מנות הוא כדי להרבות אהבה, וכאן זה המקום.

ש: האם ינשק ספר התורה כשעולה לתורה?

ת: כנ"ל, לא לנשק, ואין חובה לנשק, אלא יכול לקרב את הציצית בלי לגעת בספר ולנשק הציצית, וכן מזוזה, רק לקרב את היד ולנשק.

ש: האם חייב האב לחנך בנו כשאחד מהם בבידוד ?

ת: אינו חייב, ואפשר לחכות שבועיים, ואם יש אילוץ שאינו סובל דיחוי, אז מרחוק, ונקיטת אמצעי זהירות מירביים.

ש: כהן שצריך לבוא לראות נגע אם לטהר או לטמא, ויש לחולה חשש קורונה,  האם יבוא הכהן לבדקו ?

ת: כנ"ל, אין זה דחוף, ואפשר לחכות שבועיים.  אמנם זו מצוה, אך כנ"ל שכיח היזקא.

ש: האם מותר לאשה ללכת למקוה בימים אלו?

ת: כנ"ל, יכולה ללכת, כיון שיש שם כלור, ואם היא בעצמה בבידוד, תוכל ללכת אחרונה בלילה כאשר אין שם אף אחת, ותשתדל לא לנגוע בשום דבר. 

ש: האם תפילה בבידוד קורונה דוחה תפילה במנין?

ת: לא ילך כדי לא להדביק אחרים, וכשם שיש מצוה להתפלל במנין, עתה יש מצוה להתפלל בלי מנין, וכשם שיקבל שכר על הדרישה, יקבל עתה על הפרישה.