שו"ת קורונה #7

הרב שלמה אבינר


ש: אפשר לקיים מנין וידיאו-קונפרנס?

ת: לא.  יש להיות במקום אחד.  וכן פסק הג"ר צבי שכטר, גדול באמריקה.

ש: אני מתנדב במד"א, ויש שם מחסור גדול, האם זה בסדר שאתנדב, עם סיכון להידבק, ולהדביק משפחתי?

ת: ודאי מצוה גדולה.  לא תעמוד על דם רעך.  כמובן, לשמור על כל הוראות ההיגיינה.

ש: מדברים על משבר כלכלי, כיצד נתעודד?

ת: אין מה לדאוג שלא יהיה לנו מה לאכול. גר צדק שאל רבו על הפסוק: אוהב גר לתת לו לחם ושמלה – זה הכל?!  השיב לו רבו שלא יזלזל, כי יעקב אבינו ביקש: ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש.

ש: האם הקורונה הוא חבלי משיח?  משיח בדרך?

ת: אף אחד לא יודע מתי יבוא משיח.  רמב"ם הלכות מלכים יב ב.  גם היו לנו צרות רבות יותר גדולות לאין ערוך כגון השואה ובכל זאת טרם הגיע משיח.

ש: האם מי ששהה בבידוד מחשש להדבקות בנגיף הקורונה יברך הגומל?

ת: אם הוא היה בבידוד משום חשש, לא יברך, כי לא היה בפועל בסכנה.  אם הוא היה חולה עם קורונה, יש לברך, ככל מחלה.  וכן פסק הג"ר צבי שכטר.

ש: אם נגיף הקורונה ממשיך עד פסח, האם אפשר לבכור להצטרף לסיום מסכת בטלפון או בוידאו בשידור חי?

ת: כן.  בלית ברירה.  וכן פסק הג"ר צבי שכטר, מראשי ישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק.

ש: האם אפשר למכור חמץ בטלפון?  ומה עם הקנין?

ת: מותר.  לא חייבים קנין.  זו חומרא, כי אינך מוכר לו אלא רק ממנה אותו שליח, ולא צריך קנין.  הרמב"ם כתב: "יש דברים שאין צריכים קנין ואין לקנין בהם טעם, כגון... העושה שליח... והנוהגים להקנות באלו דברים אינו מועיל כלום, אלא להודיע שאינו אומר דברים אלו כמשחק ומהתל, אלא הוא גמר בלבו... ולפיכך אם אמר בלב שלם אמרתי וגמרתי לעשות דבר זה אין צריך דבר אחר" (הלכות מכירה ה, יא-יג), "העושה שליח אין צריך קנין אלא באמרה בלבד בינו לבין חברו" (הלכות שלוחין א, א).  והחזו"א והסטייפלר לא נהגו לעשות קנין סודר בשעת מינוי שליח למכירת חמץ, ע"פ דברי הרמב"ם (אורחות רבנו ב, יג).  אך הגרי"ד סולוביצ'יק היה מדקדק מאוד במנהג זה, כי הרי הרמב"ם בעצמו הזכיר מנהג זה והסבירו, ובמיוחד שלא מראה שלמות הלב למכור את החמץ.   ואם אחד מתקשר לרב יעשה קנין עם יהודי שאיתו, אבל אי אפשר, אי אפשר (נפש הרב עמ' קעט.  מפניני הרב עמ' רכ.  ועיין שערים מצויינים בהלכה קיד קו"א סק"ז.  ועוד מתירים למכור בטלפון כולל שו"ת ישכיל עבדי ו, יז אות א.  שו"ת אור לציון ג ט, ב.  הגריש"א באשרי האיש שלד ובהגש"פ עם פסקיו עמ' 11.  שו"ת רבבות אפרים א, רצג.  יסודי ישורון ו, רצט).

וכן במכתב או באינטרנט או במסרון (פס"ת תמז אות יז).

ש: כיצד נקיים ליל הסדר?

ת: עשרה אנשים עם מרחקים.  ואם יש יותר, אז בשני חדרים.

ש: זה נכון שאסור לאכול עתה שום ובצל?

ת: מותר.

ש: האם לאור המצב, יש להרבות בתפילה על חשבון לימוד התורה?

ת: זו החלטה של כל אחד. על כל פנים, אין זה ביטול תורה, שהרי זו עבודת ד'.

ש: האם כדאי להכין את הקטורת? וזה יעצור את המגפה?

ת: זה רק אם ד' מצוה לעשות כן.

ש: מה אוכל ללמוד עכשיו כדי להתחזק בבטחון?

ת: חובות הלבבות, שער בטחון.

ש: להסתגר בבית, זה לא פחד?

ת: זה פחד אינטליגנטי, ישר ונכון, כמו שאומר הנביא: "לך עמי באי חדריך וסגר דלתך בעדך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם" (ישעיהו כו, כ).

ש: האם גם במכולת ובגני משחקים יש לשמור על מרחק?

ת: כן.  אין הבדל.  עכשיו אמרו לא לצאת לגני משחקים.

ש: האם לאסור לנשים לבוא לבית כנסת עתה, הרי אינן חייבות בתפילה בציבור?

ת: אינן חייבות, אבל זה מאוד חשוב להן, ובשביל דבר  הכרחי, אפשר לצאת מן הבית.

ש: וילדים תחת גיל בר מצוה?

ת: כנ"ל.  חינוך זה דבר  חשוב.

ש: ב"ה, אני מרגיש טוב, אך אולי עדיף שלא אלך לבית הכנסת, כדי לא להידבק ולא להדביק?

ת: כן ללכת, אך על פי ההוראות, רק עד 10 אנשים ומרחק של 2 מטר.  וכדאי לפתוח חלונות.

ש: האם יש להימנע מנשיקת אבני הכותל משום חשש קורונה?

ת: כן.  וכך פסק הג"ר שמואל רבינוביץ, רב של הכותל המערבי (ובכלל, לגבי כל השנה, מובא בשו"ת דברי חכמים עמ' קסה בשם הגרח"פ שיינברג, הגרי"ש אלישיב, הג"ר העניך לייבוויטש והגר"י קמנצקי שאין צורך להחמיר לא לנגוע או לא לנשק הכותל היום.  אמנם אמר רבנו הרב צבי יהודה על מרן הרב קוק שנזהר מלנשק אבן שאינה בולטת.  לשלשה באלול ח"א, עמ' נט, עא.  עי' פסקי תשובות תקסא הערה 33).