ממשלת מיעוט עם ערבים - חילול השם!

הרב שלמה אבינר

 

כיון שיש אולי מחשבה להקים ממשלה הנשענת על ערבים, יש לחזור על דברים פשוטים.

כוחו של מלך או צורת שלטון אחרת היא מכוח רוב עם ישראל, כדברי הרמב"ם (הלכות תרומות א, ב), ומרן הרב קוק (משפט כהן סי' קמד, עמ' שלז-שלח).

ממשלת מיעוט שמשיגה רוב בצירוף ערבים אינה נחשבת ממשלה.

בכנסת שמינית בשנת תשל"ד, ניסו להקים ממשלה שנשענה על 58 חברי כנסת ובנוסף נתמכה על ידי שלושה חברי כנסת ערביים.

רבנו הרב צבי יהודה הגיב בתוקף רב וכתב: "חילול השם וכבוד מדינתו –מדינתנו" (להלכות ציבור כרוז מה). "להרכיב על כבוד מדינתנו ממשלת מיעוט לשלטון לא-צודק על הרוב הגדול של מדינתנו, עמנו ונחלתנו, הוא בטל ומבוטל מעיקרו, לא שריר ולא ברור ולא קיים" (שם מו), "טראגי-קומדיה של ביזוי עמנו ומדינתנו בהרכבת ממשלת מיעוט זו על מדינתנו" (שם מח), "משחק-פורימי מגונה" (שם עמ' שפד).

וכן הוא אמר: "חרפה כזו עוד לא נעשתה, מיעוט שולט על רוב"?! (שם עמ' שפג), "הטומאה והטפשות הזו" (שם), "ממשלת מיעוט זה ריקבון... טומאה ולכלוך" (שם שפד).

וכן היום, חזק ונתחזק במדינתנו, לבנינה הבריא, הישר, האמיתי והיהודי.  ונמשיך לבנותה ולהיבנות בה במפלאות ד' על עמו ונחלתו.