שו"ת עשרה בטבת

הרב שלמה אבינר

 

ש: האם מותר לאכול לפני עלות השחר?

ת: כן.  אם התנה לפני שהלך לישון, ודי להתנות במחשבה (שו"ע תקסד א.  מ"ב ג.  שעה"צ ג).  יש שתי שיטות בעלות השחר: 90 דקות לפני ההנץ ו-72 דקות לפני ההנץ, ומקילים כשניה.

ש: חייל שחייב לאכול ביום צום עקב פעילות ביטחונית, האם עליו לאכול לשיעורים?  האם עליו לצום עד הפעילות ולאחריה?

ת: עליו לצום לפני ואחרי (ספר הצבא כהלכה בשם הגרשז"א).  אבל יכול לאכול רגיל ולא לשיעורים (דלא כהגר"ש גורן במשיב מלחמה).

ש: אחות בבית חולים, אם תצום, לא תוכל לתפקד טוב.  מה לעשות?

ת: לאכול ולשתות את ההכרחי.  פיקוח נפש.  וכן מטפל בזקנים בבית אבות.

ש: האם איש עובד מד"א חייב לצום?

ת: כן.  ואם רואה שהצום פוגע בתיפקודו, יאכל ההכרחי.

ש: מותר לצחצח שיניים?

ת: כן (שו"ת מנחת יצחק ד קט.  ילקוט יוסף מועדים תקלד).

ש: רחיצה מותרת?

ת: מותר.  גם המחמיר בכל עשרה בטבת, מותר כשהוא חל ביום שישי מפני כבוד השבת (מ"ב תקנ סק"ו.  שו"ת יחוה דעת ה מא).

ש: האם מי שלא צם יכול להיות שליח ציבור?

ת: לא.  שו"ע או"ח תקסו ב.  אלא אם כן אוכל לשיעורים.  40 סמ"ק שתיה, 30 סמ"ק אכילה ,כל 9 דקות.

ש: היש מנהג לתת צדקה לעניים?

ת: כן.  אגרא דתעניתא צדקתא.  יש נוהגים לתת מחיר מה שהיה אוכל (מ"ב תקסו יב).

ש: אם יש כאן ניידת תרומת דם, אבל צריך לשתות והיום זה יום צום - לתרום או לצום?

ת: לצום.  אין עושים מצוה על ידי עבירה.  לתרום פעם אחרת.

ש: האם ראוי לישון בצום או דווקא להישאר ער כדי להרגיש רעב?

ת: זה חשבון אישי.  מותר לישון, אך לא כל הזמן, אלא לעסוק בתשובה.

ש: יש להתעטף בטלית ולהניח תפילין במנחה?

ת: הרוב לא נוהגים בתפילין (שע"ת לד סק"ב.  לז סק"א.  ביה"ל לז ד"ה בשעת).  טלית, אין מניעה.

ש: אם הציבור מתפלל מנחה אחרי השקיעה, האם יש לקרוא בתורה פרשת ויחל ולומר עננו בשמונה עשרה?

ת: כן.  אך כשחל ביום ששי יש להיזהר להתפלל לפני השקיעה משום זלזול בכבוד שבת (שו"ת דבר יהושע ג סג.  פסקי תשובות תקנ י).

ש: האם אומרים ברכת כהנים גם במנחה גדולה?

ת: אומרים בשם החזו"א שיעלה כהן שמתענה, גם במנחה גדולה, וכך נהגו למעשה בבית מדרשו בבני ברק (קהלות יעקב ברכות כט. מעשה איש ב צח), וכן נוהגים אחריו בעוד מקומות (מועדים וזמנים ז רמח).  אך זה חידוש.  באופן פשוט נושאים כפים רק במנחה קטנה (שו"ת שבט הלוי ח כג.  הליכות שלמה פ"י הערה כא), ויש אומרים רק אחרי פלג המנחה (לוח א"י).  עיין פסקי תשובות קכט (אות א) ואישי ישראל (כז הערה קטז).

ש: האם כשחל ביום ששי, אומרים וידוי ונפילת אפים במנחה?

ת: לא (מ"ב תקנ ס"ק יא).  והוא הדין שאין אומרים אבינו מלכנו (מ"ב תרב סק"ג), ויש ספרדים האומרים אבינו מלכנו בדילוג אלו שמוזכר בהם חטא (עיין שו"ת יחוה דעת א נד.  פסקי תשובות תקנ 37).

ש: מתי נגמר הצום?

ת: בצאת הכוכבים.  כלומר 13.5 דקות אחר השקיעה וראוי 18 דקות.