מה היה אומר מרן הרב קוק על הגיור היום?

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: מה היה אומר מרן הרב קוק על הגיור היום?  האם היה מקל או מחמיר? 

תשובה: כנראה לא זה ולא זה, אלא כהלכה.  ומה ההלכה אומרת כדי שיהיה גיור תקף?  מרן הרב קוק מברר שיש שני תנאים בל יעבור.

שו"ת דעת כהן סי' קמ"ז: "דבאמת הלא קבלת המצוות היא עיקר של הגירות, שהרי היא מעכבת". "ודאי צריך עכ"פ שאביו או אמו ימסרו אותו על דעת קבלת מצוות, אבל בענין שהדבר מתברר, שאין דעתם כלל לקיים ולהזהר מאיסורי תורה, מאי מהני מה שהם מוסרים אותו לגירות ע"ד בי"ד, דפשיטא דלא עדיפא מסירתם מאילו מסר את עצמו לגירות במילה וטבילה, שכיוון שחסרה קבלת מצוות אין זו גרות כלל, וה"נ מדין ק"ו".

שו"ת דעת כהן סי' קנד (עמ' רפ): "גרים הם... דהיינו דוקא כשהגירות היתה שלמה בקיום המצוות, אבל כשלא נתגיירו לגמרי, דהיינו בלא קיום המצוות ושמירתן, וגם הכוונה היתה בלתי הוגנת, אז... הם נחשבים מן הדין כגויים לכל דבריהם, והיינו משום דאיכא תרתי, הגירות שלא לשם שמים, וקיום מצוות בשלימות גם כן אין כאן... אלא כל שלא מקיימים מצוות, וגם המחשבה היתה שלא כראוי, אז אין כאן גירות כלל. ולשון הרמב"ם והשו"ע בסי' רס"ח בנתגייר בשביל דבר 'וחוששים לו עד שתתברר צדקותו', מבואר, שאם רואין שאינו מתנהג בדת ישראל, והגירות היתה בשביל איזה דבר אין זו גירות גמורה".

שו"ת דעת כהן סי' קנה (ד"ה שוב ראיתי): "ובאמת נראה מדברי הרמב"ם שאם הדבר ברור שהגרות שלה אינה לשם שמים אינה גירות... אבל אם היה ברור שנשארה שלא לשמה הרי היא נכרית".


סיכום: יש שני תנאים: גיור לשם שמים וקיום מצוות.