עשר שאלות על ביאת המשיח

על פי רבנו הגדול הרמב"ם בסוף הלכות מלכים ומלחמות

הרב שלמה אבינר

 

1, ש: המשיח הוא אדם לעילא לעילא או תקופה של גאולה הנקראת ימות המשיח?

ת: גם וגם.  פרק יא: המשיח.  פרק יב: ימות המשיח.  האם המשיח עצמו יבוא בתחילת ימות המשיח, באמצע ימות המשיח, או בסוף ימות המשיח, -  זאת אינינו יודעים, "וכל אלו הדברים וכיוצא בהם, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו" (יב, ב).

2, ש: מה תפקידו של המשיח?  מה הוא יעשה?  יחזיר בתשובה?  יפיץ תורה?

ת: הוא יהיה מלך, כמו דוד אביו, וזה מלך משיח, כלומר מלך אמיתי, אידיאלי, כרצון ד', ויחזיר מלכות דוד כמו שהיתה (יא, א).

3, ש: מה יקרה בימות המשיח?

ת: שלושה דברים.  א. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, כלומר חרות האומה, עצמאות האומה.

ב. מלחמת גוג ומגוג (הרמב"ם אינו מסביר מהי, אך מכמה מקורות קודש מתברר שהיא מלחמה העמים  נגד מלכות ישראל, וב"ה, אנחנו ננצח).

ג. ביאת אליהו הנביא שיחזיר את העם בתשובה.

באיזה סדר יופיעו שלושה אלה, על זאת דברי הנביאים סתומים, ולא נדע איך יהיו הדברים עד שיהיו.  על כל פנים, פרטים אלו אינם חשובים, ואין לשקוע בלימודם, כי אינם מביאים יראת ד' או אהבת ד' (יב, ב).

4, ש: האם בימות המשיח יהיו נסים?

ת: לא.  עולם כמנהגו נוהג.  ומה שכתוב וגר זאב עם כבש, זה משל לישראל ואומות העולם (יב, א).  כמובן, יתכן שיהיו ניסים, ואנחנו מאמינים בניסים, אבל אין הניסים תנאי לימות המשיח, ואין סומכים על הנס.

5, ש: האם יש תנאי למשיח שיעשה ניסים?

ת: לא.  המשיח אינו חייב לעשות ניסים, שהרי רבי עקיבא וכל חכמי הדור דימו שבר כוכבא הוא המשיח, והרי הוא לא עשה ניסים (יא, ג).  וכנ"ל, יתכן שיעשה ניסים, ואנחנו מאמינים בניסים, אבל אין  זה תנאי למשיחיותו, ואין סומכים על הנס.

6, ש: מתי יבוא המשיח ומתי יהיו ימות המשיח?

ת: לא יודעים.  הפסוקים בנדון הם סתומים, ואין לחכמים מסורת בנדון, כמו הפרטים האחרים שהוזכרו לעיל (4).  לכן לא יחשב קיצין, וחכמים אמרו: תפח רוחם של מחשבי קיצים, אלא יחכה ויאמין באופן כללי (יב, ב).

7, ש: כיצד נדע מי המשיח?

ת: יש שישה תנאים.  א. מלך – כלומר שליט מוחלט לבדו על מלכות ישראל.

ב. מבית דוד – באופן זמני, יתכן מלך מבית אחר, אך המשיח  יהיה מבית דוד.

ג. הוגה בתורה – הרמב"ם מסביר לפני כן שכל מלך חייב ללמוד תורה כל רגע פנוי, כאשר אינו עסוק בהנהגת המלכות, "וקרא בו כל ימי חייו", קל וחומר, המלך המשיח.

ד'. עוסק במצוות כדוד אביו, כפי  תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בפרק ראשון של הלכות מלכים, הרמב"ם פוסק שיראת שמים היא תנאי בל יעבור לכל מלך, ובהלכות כלי מקדש, הוא פוסק שאם היה ירא שמים, אך חדל, מסלקים אותו – לכן קל וחומר שהמלך המשיח חייב להיות ירא שמים ומקיים תורה ומצוות.

ה. יכוף כל ישראל ללכת בדרך התורה ולחזק קיומה. לא רק הוא מקיים תורה, אלא מנהיג את המלכות על פי התורה, וחוקות המלכות הם חוקותיה של תורה.

ו. נלחם מלחמות ד' , כלומר מלחמות שאנו נצטוינו על פי ד', המבוארות בפרקים לפני כן לכל מלך, כגון עזרת ישראל מיד צר, כלומר מלחמת הגנה. 

אם הוא עומד בששה תנאים אלה, הוא "בחזקת משיח", כלומר בינתיים אנו מחזיקים אותו כמשיח, אף על פי שאין זה ודאי שהוא משיח, "משיח ודאי" (יא, ד).

8, ש: וכיצד נדע שהוא ודאי משיח?

ת: עוד ארבעה תנאים.  א. עשה והצליח, כגון לבנות מלכות שמתנהגת על פי תורה.

ב. ניצח את כל האויבים מסביב.

ג. בנה מקדש במקומו.

ד. קיבץ נדחי ישראל (יב, ד).  כמובן, זאת לא אומרת שמצות העלייה לארץ מתבטלת עד שיש משיח ודאי, שהרי התנאי הראשון הוא מלך של מלכות, לכן יש עם ישראל רב היושב בציון.

9, ש: האם קרה שהיה חזקת משיח ובסוף לא היה משיח ודאי?

ת: כן.  בר כוכבא.  "רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה  היה והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות (שלו), כיון שנהרג נודע להם שאינו" (יא, ג).

10, ש: האם בימות המשיח יהיה שלום?

ת: בהתחלת ימות המשיח תהיינה מלחמות (יא, ד).  יותר מאוחר, כשתתישב מלכותו, יהיה שלום (יא, ה).  וכן לא יהיה עוני אלא שפע, "ולא יהיה עסק העולם אלא לדעת את ד' בלבד" (שם).