לשמור על צניעות בכותל

הרב שלמה אבינר

 

ב"ה, הכותל עצמו הוא נפרד, אבל רחבת הכותל   צריכה תיקון.  למשל בימי סליחות, ימי תשובה, יש ערבוב גברים ונשים מאוד צפוף, בצורה שלא קיימת באף מקום, כגון באוטובוס.  הרי הסליחות הן כדי לחזור בתשובה ולא כדי להוסיף עבירה חלילה.  יותר טוב להתפלל בבית כנסת רגיל ואפילו ביחידות מאשר שם במצב כזה.

זה מזכיר דברי חז"ל : "סקבא דשתא ריגלא" (קידושין פא, א), והתוספות מסבירים: "ריעוע של ימות השנה לייחוד ולעבירה כלומר ימות הרגל [שיש] קבוצות אנשים ונשים לשמוע הדרשה ונותנין עין זה על זה".  וכן רש"י.

זה גם מזכיר דברי השולחן ערוך בסוף הלכות יום טוב בשם הרמב"ם: "יזהירו בדבר זה לכל העם שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם בשמחה", וקל וחומר במקום קדוש, רחבת הכותל.