האם יש לצום שלושה ימים למנוע אסון?

 הרב שלמה אבינר

                                  

שאלה:יש עתה גזרה להרוג, לאבד ולהשמיד את כל היהודים במדינת ישראל, פוגרום כללי, לכן כמו אז, יש רבנים שהחליטו  לקבוע צום שלושת הימים – י"א, י"ב וי"ג אדר.  מה דעת הרב?

תשובה: אין אפשרות לגזור עתה צומות על האומה.  הנושא מתחלק לשלושה חלקים:

א. לא כל רב יכול להחליט על צום לכלל-ישראל אלא רק ראשי האומה כלומר הרבנות הראשית לישראל.  אדם יכול להחליט לצום לעצמו.  רב יכול להחליט שיש לקהילתו לצום.  

ב. איך הם יודעים שיהיה פוגרום?  רבנו הגדול הרמב"ם באגרת מונה שלושה מקורות אמינים לידיעה האנושית, והשאר הם הבל: א. שכל.  ב. ניסיון.  ג. נבואה (אגרות הרמב"ם מהדורת הרב שילת, עמ' תעט).

א. בימינו אי אפשר להוכיח מנבואה, כי אין נבואה מאז החורבן (בבא בתרא יב). 

ב. גם אי אפשר להוכיח דרך ניסיון, כלומר מתוך  עובדות, כי  אין לצה"ל שום מידע על תוכנית כזאת. 

ג. גם אי אפשר להוכיח דרך השכל. ודאי יש לנו אויבים מבית ומבחוץ, אבל זה כבר ככה מזמן.  מה התחדש עכשיו?  אין סכנה קיומית למדינת ישראל, כך אומרים ראשי המוסד, המלחמה שהיתה סכנה קיומית היתה מלחמת השחרור.  מאז שהבריטים יצאו מפה, והפסיקו להפריע לנו להילחם נגד הערבים,  התחלנו לשגשג ולהצליח.  כל המלחמות לאחר מכן לא היו קיומיות. 

ומה שהם מביאים הוכחה מכך שיש דקירות, דריסות וכדומה, הרי תמיד היה טרור. 

ומה שהם אומרים שיש טילים המכוונים על כל מדינת ישראל, הנה גם לנו יש טילים רבים.  ולמה הם לא יורים טילים עלינו?  כי הם מפחדים ממנו.  הם לא לגמרי מטורפים.  בקיצור, אין הוכחה שיהיה פוגרום נורא.

ג. כל הדברים האלה מפחידים אנשים.  אם אדם מפחיד, הוא מזיק.  אסור להפחיד אנשים.  כתוב בגמרא ברכות (ס, א): "תנו רבנן הנכנס לבית המרחץ אומר: יהי רצון מלפניך ד' אלהי שתצילני מזה ומכיוצא בו ואל יארע בי דבר קלקלה ועון ואם יארע בי דבר קלקלה ועון תהא מיתתי כפרה לכל עונותי".  החימום של בית המרחץ היה תחת הרצפה ולפעמים הרצפה קרסה ונפלו לאש, לכן התפללו.  "אמר אביי: לא לימא אינש הכי דלא לפתח פומיה לשטן".  קושיא: אביי הוא חולק על תנאים?  מסביר מרן הרב קוק בעין איה (שם ס"ק קעז) שהוא לא חולק אלא הוא מסביר שבזמן התנאים היו חזקים ואמרו אם אמות אמות.  אבל העת הגלות, נחלשו הנפשות וצריך ההגשות לשמירה יתירה, וביותר רוח הגבורה עלול להיות נפגע מכל רעיון מחריד.  לכן אפילו אם הדברים היו נכונים, לא צריך להפחיד אנשים.  אבל כאמור הדברים לא נכונים.