עשרת הדברות של הג"ר משה פיינשטיין נגד הרפורמים והקונסרבטיבים

 הרב שלמה אבינר

 

הגאון רבי משה פיינשטיין לחם בחזית נגד הרפורמים והקונסרבטיבים באמריקה. הוא הכיר אותם היטב,  לכן לחם נגדם ביתר שאת.  הוא השאיר לנו מסכת שלמה בתשובותיו שו"ת אגרות משה מה דין ראבייס רפורמים וקונסרבטיבים ואיך להתייחס אליהם.  עכשיו שאנחנו נלחמים אותה מלחמה, אין צורך להמציא את הגלגל מחדש, אלא רק ללמוד דבריו.

 

א. אין לקרוא להם רבנים

הגרמ"פ תמיד מכנה ראביי ריפורמי או קונסרבטיבי כ"ראביי", ורב אורתודוקסי כ"רב".

באותו ענין, כתב הרב חיים ג'קטר שמרת עטרה טברסקי סיפרה לו שאביה הגרי"ד סולוביצ'יק מתכתב עם ראביי קונסרבטיבי,  ראתה שאביה כותב באנגלית ולא בלשון קודש, ושאלה אותו על כך.  ענה לה אביה הגרי"ד שאם הוא כותב באנגלית, הוא יכול לכנותו בתואר ראביי, משום דרכי שלום, אבל בלשון הקודש יצטרך לכנותו הרב דלא כרצונו (בית יצחק מ תשס"ח עמ' 242).

 

ב. ברכת ראביי רפורמי או קונסרבטיבי היא ברכה לבטלה

אסור לתת לראביי רפורמי או קונסרבטיבי עליה לתורה כי ברכתם אינה כלום, לא יוצאים בה ידי חובה, ואין לענות אמן ל'ברכה' שלהם שהיא ברכה לבטלה, כי אינם מאמינים (או"ח ב נ. ג כא).  וכן אסור לתת לראביי רפורמי לברך ברכה תחת החופה (ד פ).

 

ג. משגיח כשרות ראביי רפורמי או קונסרבטיבי

אין לסמוך על משגיח כשרות ראביי רפורמי או קונסרבטיבי אלא רק על רב אורתודכסי (יו"ד ד א אות 10).

 

ד. שכירת חדר בבית-תפילה קונסרבטיבי

אסור לשכור חדר בבית-תפילה קונסרבטיבי כדי לערוך בו מניין אורתודוכסי (או"ח ג כה), אלא אם כן מכריזים שהם כופרים, ולא יחשדו שמתפללים איתם ויש כניסה אחרת (או"ח ד צא אות ו).  קל וחומר שאיסור חמור להתפלל שם.

באותו ענין, הגרי"ד סולוביצ'יק החמיר מאוד בבתי-כנסיות אשר בהם יושבים האנשים והנשים בתערובת, שזה התחיל מהכנסיות של עובדי עבודה זרה – להתפלל כל המשפחה ביחד, ופירסם בעיתונות איסור על הכניסה לתוכם. ואפילו אם המקום היחידי שאפשר לשמוע תקיעת שופר בראש השנה הוא בבית-כנסת כזה, מן הנכון להישאר בבית ולוותר על מצוות שופר, כי אם ילך לשם, אמנם יקיים מצוות שופר, אך באותו הזמן הרי יעבור על "לא תעשה כן לד' אלקיך". ואם ישאר בביתו, יבטל את מצוות שופר, אך לא יעבור בלאו הנ"ל, ומן הנכון לומר בכהאי גוונא ששב ואל תעשה עדיף (עיין עירובין ק א.  נפש הרב רלב.  דברי הרב עמ' קנו-קנז).

 

ה. בית-קברות של קונסרבטיבים

אם יהודי קנה קבר בבית-קברות של קונסרבטיבים, אין לקוברו שם, אלא אם כן יעשו מחיצה בינו לבינם (יו"ד א קנז).

 

ו. חתונה אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי

חתונה אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי לא נחשבת כקידושין שמצריכים גט.  לכן אשה שהתחתנה אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי, לא קיבלה גט, התחתנה שוב וילדה ילדים, פשוט וברור שיש להתירם להינשא לקהל (אה"ע ד יג).

 

ז. גט למי שהתגייר אצל ראביי רפורמי

מי שהתגייר אצל ראביי רפורמי, התחתן עם יהודיה ועזב אותה – האשה אינה צריכה גט.  והוסיף: "ולדעתי פשוט, שאסור להחמיר ליתן גט, שהרי זה יהיה כעדות מהרב שסידר הגט שהוא גר, ויצא מזה תקלה" (אה"ע א עו. ג ג. ד נט).

 

ח. גיור אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי

גיור אצל ראביי רפורמי או קונסרבטיבי אינו כלום, כי אין בית-דין ואין קבלת המצוות.  לכן אין לקבור אותם בבית-קברות יהודי (יו"ד א קס.  ב קלב).  אם גר רפורמי נוגע ביין, אסור לשתותו (שם ב קלב).  אין לקבל ילדים שגויירו על ידי ראביי רפורמי או קונבסרביטי לישיבה, עד שיסכימו האם והאב לגיירם על דעת בית -הדין (יו"ד ג עז אות ב).

 

ט.   שימוש במקוה לשם גרות על ידי ראביי קונסרבטיבי

אם רוצים הקונסרבטיבים לטבול את המתגיירים אצלם במקוה, אם יש להם חלק בבניין המקוה אי אפשר למנוע מהם. ואם לא, כדאי למנוע מהם, אם לא ייצא מזה מחלוקת (יו"ד ב קכה. חו"מ ב כד).  וכל זה רק אם הקהילה הקונסרבטיבית נותנת כסף לבנות את המקוה ולא יחידים מקהילתם (מסורת משה ח"ב עמ' שצה-שצו).  והגרמ"פ אמר בתקיפות לא לקחת אפילו פרוטה מרפורמים וקונסרבטיבים לבנות מקוה, שאם  יתנו כסף – יהיו להם זכויות במקוה בשביל הגיורים המזוייפים שלהם (מגד גבעות עולם ח"א עמ' עח-עט).

 

י. עבודה בבית-ספר של קונסרבטיבים

אין איסור לקבל עבודה בבית-ספר של קונסרבטיבים, אם הוא מלמד איך שרוצה (כלומר תורה מן השמים, חובת המצוות וכדומה), אך אין רוח חכמים נוחה הימנו (יו"ד ב קו-קז).  אבל הגרמ"פ הורה שמי שמלמד אצל הקונסבטיבים – אין לקבלו כמלמד, אף אם מלמד שם רק תורה ומתפלל עימם (יו"ד א קלט.  יו"ד ב קו).