מכונית אוטונומית בשבת

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה: האם מותר לנסוע בשבת במכונית אוטונומית?

תשובה:

א.      כמובן, אם האדם עושה בשבת פעולה אלקטרונית של תכנון הנסיעה, הדבר אסור. וכן אם כניסתו לרכב גורמת להפעלה אלקטרונית.  וכל השאלה היא אם הכל תוכנן ביום שישי ואין לאדם לעשות מאומה והוא לא גורם למאומה.

ב.      כידוע לפי בית שמאי אדם מצווה על שביתת כליו, כלומר שגם כליו צריכים לנוח (עיין משנה שבת א ה-ו), אבל נפסק כבית הלל שאין אנו מצווים על שביתת כלים (שו"ע רמו א).  אמנם הב"ח הביא בשם הרוקח להחמיר, אבל אין הלכה כמותו (פסקי תשובות שם אות א).

ג.       אם כן, לכאורה צריך להיות מותר, כמו שכתוב בשולחן ערוך: "מותר להתחיל במלאכה בערב שבת סמוך לחשיכה אף על פי שאינו יכול לגומרה מבעוד יום והיא נגמרת מאליה בשבת" (שו"ע או"ח רנב א).  אבל לא כן היא, כדברי הג"ר משה פיינשטיין: "להפעיל מכונות שונות בשבת על ידי שעון שבת מערב שבת, פשוט שאסור, שעל ידי זה אפשר להפעיל כל בתי חרושת בשבת, ואין לך זילזול גדול מזה, וברור הדבר שאם היה בזמן התנאים והאמוראים היו אוסרים זה, כשם שאסרו אמירה לנכרי מטעם זה" (שו"ת אגרות משה ד ס).

כלומר יש בזה משום הריסת השבת, מה שדומה למושגים: אוושא מילתא משום השמעת קול או חזותא לרבים, ועובדין דחול (פסקי תשובות רנב הערה 2).

בסיכום: ודאי אסור.