אשה חברת כנסת?

הרב שלמה אבינר

 [ראיון]

 

ש: האם מותר שאשה תהיה חברת כנסת?

ת: ודאי לא.  לא תמצא אצל החרדים דבר כזה.

ש: אז כיצד יש אצל הלאומיים-הדתיים?

ת: כבר בזמנו, כתב מרן הרב קוק בכמה אגרות, שהמזרחי הם פשרנים.

ש: אבל דבורה  הנביאה היתה שופטת את ישראל?

ת: קושיא ידועה שכבר הקשו התוספות בבא קמא, ובין השאר תירצו שזה היה על פי השכינה (טו א ד"ה אשר תשים), ויש עוד תירוצים אצל הראשונים.  על כל פנים, אין ללמוד מיוצא מן הכלל. 

ש: איפה כתוב בהלכה שלא ממנים אשה לתפקיד ציבורי?

ת: רמב"ם מפורש: "אין מעמידין אשה במלכות שנאמר: עליך מלך – ולא מלכה.  וכן כל משימות שבישראל, אין ממנים בהם אלא איש" (הלכות מלכים א ה).

ש: וכולם מסכימים עם הרמב"ם?

ת: לא.  אבל כולם מסכימים שזה לא צנוע וכבוד בת מלך פנימה.  וזה גם הנימוק הראשי של מרן הרב קוק בתשובתו ארוכה (מאמרי הראיה 189), שאין זה צנוע.

ש: יש טוענים שזה היה אפשרי בחברה מהישוב הישן, אבל בחברה מודרנית, לא יתכן שנשים לא תהיינה מעורבות בכל.

ת: אין זה טיעון הלכתי אלא כניעה לאופנה.  הנה בגרמניה, בודאי היו מודרניים, ובכל זאת הגאון הרב דוד צבי הופמן אסר בחירת נשים.  הגאון בעל שרידי אש חלק על דבריו מעיקר הדין, אך למעשה הסכים איתו וכתב שכולם הסכימו איתו, כיון שאין זה צנוע, וכבוד בת מלך פנימה, "ואל תהיה קולנית ויוצאנית, לפזר כוחה ולהרוס צניעותה, ולאבד את חינה וטעמה על ידי ריב ומדנים פוליטיים וציבוריים" (שו"ת שרידי אש חו"מ סי' קנו).

ש: מה עדיף, אשה כשרה ויראת שמים או איש כופר ורשע?

ת: כבר נגע בזה הגר"מ פיינשטיין בנושא אחר (שו"ת אגרות משה יו"ד מה), אבל אין זה שייך לענייננו, כי ב"ה במדינת ישראל, לא חסרים גברים כשרים ויראי שמים.

ש: ובסיכום?

ת: בנין אומה הוא לא רק על ידי כלכלה, בטחון ופוליטיקה אלא גם ועוד יותר על ידי אמונה וטהרה.