מותר לעשות עבירות בפורים?

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: מה הגבול בפורים?  עד היכן אפשר להקל משום שמחת פורים?

ת: בודאי שאסור לעשות עבירות גם בפורים!  אין עושים מצוה על ידי עבירה!  מצוה הבאה בעבירה!

ש: מה למשל?  לחקות תלמידי חכמים ורבנים מה שנקרא "רב-פורים" או סתם אנשים...

ת: בודאי לא.  את זה בנוכחוחתו, זו הלבנת פנים, ומוטב לאדם שישליך עצמו לכבשן האש, מאשר ילבין פני חבירו ברבים.  יש אומרים שזה כפשוטו כגון תוספות ורבינו יונה ויש אומרים שזה משל, כשיטת הרמב"ם והמאירי, אך גם לדעתם זה חמור מאוד.  ואף לא בנוכחותו, אסור לבזות אדם וקל וחומר תלמיד חכם.  הרמב"ם כותב בהלכות תלמוד תורה: "עוון גדול הוא לבזות את החכמים... ולא חרבה ירושלים עד שבזו בה תלמידי חכמים שנאמר: ויהיו מעליבים במלאכי האלהים" (ו יא – מ"צ).

ש: אבל עובדה שבהרבה מקומות יש "רב-פורים"? 

ת: לא פוסקים הלכה על פי עובדות אלא מסדרים את העובדות על פי התורה.

ש: אם שואלים את הרב, הוא אומר שהוא מוחל...

ת: אולי אינו מוחל באמת מכל הלב, אלא מפני שהוא מתבייש.  יתר על כן, הרמ"א מביא בשם הריב"ש שרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, אך רב שמחל על בזיונו, אין בזיונו מחול (שו"ע יו"ד רמ ז הגה – מ"צ).

ש: אנשים מסתמכים על דברי מהר"י מינץ המובאים ברמ"א: "מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר, אין איסור בדבר מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא, וכן בלבישת כלאים דרבנן.  ויש אומרים דאסור, אבל המנהג כסברא הראשונה.  וכן בני אדם החוטפים זה מזה דרך שמחה, אין בזה לא תגזול ונהגו כך" (שו"ע או"ח תרצו ח הגה – מ"צ).

ת: אוי כמה היצר הרע עובד שעות נוספות כדי להתיר את האיסור!  קודם כל הרמ"א בעצמו מזכיר שיש אוסרים והפוסקים הכריעו שאין הלכה כדעתו להתיר, כגון השל"ה הב"ח והט"ז, והם מובאים בבאר היטב ובמשנה ברורה שם (בה"ט ס"ק יג.  מ"ב ס"ק לא -מ"צ) .

ש: ובכל זאת, מי שרוצה, יש לו על מי לסמוך?

ת: נכון.  אך אין  אצל מהר"י מינץ היתר גורף משום שצורך שמחה דוחה עבירה.  אלא הנימוק של שמחה מגדיר אם יש כאן לא ילבש או כלאים.  למשל אם אשה לובש מעיל בעלה כי היא רועדת מקור, יש אומרים שאין כאן לא ילבש, כי אין  לה ענין להדמות.  או אם סוחר בגדים לובש שכבות של בגדי כלאים כדי למכור בשוק לגויים, אין איסור, כי אין זה דרך לבישה.  והוא הדין אם זו תחפושת.  וגם הרמ"א ציין שזה רק בכלאים מדרבנן.  אבל הוא אינו כותב פסק ששמחה דוחה איסורים.

ש: למה בחטיפה אין לא תגזול?

ת: מדובר בבחור שאוכל אפיפית, המכונה וופלה מתוך חבילה, וחבירו חוטף ממנו אפיפה אחת, מתוך ידידות ושמחה.  וכיון שכך נהגו, יש בזה משום הפקר בית דין הפקר.  כך מנמק זאת המהר"י מינץ.  ומה זה קשור לבזיון תלמיד חכם?!  אין בזה הפקר בית דין.  מעשה שתלמיד בא מחופש כמו הגר"ש גורן הרב הראשי, לביתו של רבנו הרב צבי יהודה שנזף בו קשות.

ש: ומה עם "מסכת פורים"?

ת: סתם ליצנות.  עיין בבאר היטב (שם ס"ק יג – מ"צ).  ומעשה שתלמיד אמר בפני רבנו הרב צבי יהודה: רש"י הוא אשה ותוספות הוא גבר, כי בגמרא התוספות מודפס בחלק החיצוני של העמוד, ורש"י בחלק הפנימי, והרי כבוד בת מלך פנימה.  רבנו נזף בו.  אבל מעשה שתלמיד שאמר דבר תורה על אדם חצי בן חורין וחצי עבד עמלקי, האם החצי יהודי חייב למחות את החצי העמלקי, ורבנו מאוד נהנה, כי זה דבר תורה אמיתי.

ש: מה ההבדל?

ת: שמחה – אמת.  ליצנות – הבל.

ש: סליחה.  הם מביאים עוד הוכחה מדברי הרמ"א: "ויש אומרים דאם הזיק אחד את חברו מכח שמחת פורים, פטור משלם" (שו"ע או"ח תרצה ב הגה – מ"צ).

ת: נראה שזה מתוך שכרות שאינו שולט על עצמו.  כך נראה מהמהרש"ל (ב"ק פ"ג סי' ג – מ"צ).  ולא שהתכוון להזיק (מ"ב שם ס"ק יד – מ"צ).  אבל אם התכוון להזיק, משלם.  אמנם באופן כללי, מי שמזיק בגלל שהוא שכור צריך לשלם (רמב"ם חובל ומזיק א יא - מ"צ), אבל זה בגלל שהכניס עצמו למצב של שכרות, אך פה הכניס את עצמו בהיתר, לכן פטור.  גם המהרש"ל אמר שיש לשלם וכן פוסק הגר"ע יוסף (חזו"ע פורים עמ' רח – מ"צ), ואין כאן מקום להאריך.  על כל פנים, לענייננו, ודאי שאין היתר גורף משום שמחה, ועובדה שדברים אחרים הפוסקים אסרו.

ש: מה למשל?

ת: בביאור הלכה מזכיר בשם המאירי שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות.  וכן בשם חיי אדם שאם יודע שיזלזל באחת מן המצוות כגון נטילת ידיים, ברכת המזון, מנחה, ערבית או קלות ראש, לא ישתכר (ביה"ל תרצה ד"ה עד דלא ידע – מ"צ).

ש: בסיכום?

ת: פורים זה יום קדוש, ויש להוסיף בו קדושה ולא חס וחלילה להפך, הוללות וליצנות.  הרי זה יום בו קיבלנו תורה מרצון.