צביעת רצועות התפילין משני הצדדים

הרב שלמה אבינר

 

 

שאלה: יש עניין לצבוע רצועות תפילין משני הצדדים?

תשובה: כך סובר הרמב"ם (הלכות תפילין ג, יד), אך אין הלכה כמותו.  משנה ברורה (שו"ע או"ח לג מ"ב ס"ק כא).  גם כך סובר האר"י ז"ל (שער הכוונות), אך אין הלכה כמותו.  בן איש חי (בן איש חי שנה ראשונה חיי שרה ד).  עניין לא מוזכר בשולחן ערוך ולא נהגו כן בכל הדורות.

סוחר סת"ם מפורסם שאל את הגרי"ש אלישיב: "בשנים האחרונות מקפידים על הידור חדש - שרצועות התפילין עצמן יהיו שחורות לגמרי ולא רק צבועות בשחור מצידם האחד, וזאת משום שלפעמים הצבע השחור עלול חלילה להתקלף ואז יש חשש פסול ברצועות, וכאשר הרצועות עצמן שחורות לגמרי יורד החשש הרחוק הזה. מהי דעתו של מרן?" השיב הגרי"ש אלישיב שאין צורך בכך. כיוון שזאת הייתה תשובתו, הסוחר שאל את הגרי"ש אם יש בעיה הלכתית בכך, והגרי"ש השיב כי בוודאי יש בכך הידור, ודבר זה הוא טוב וכדאי, אך הוא חושש שאם הוא עצמו יעשה כך, יצא הקול בכלל תפוצות ישראל כי מרן הגרי"ש מקפיד דווקא על רצועות שחורות לגמרי, ואנשים יחשבו שללא זה אין הרצועות כשרות ח"ו, מה גם שלמחליפים יגרמו הוצאות ממוניות מיותרות. לכן ביקש הגרי"ש שלא לשנות ממנהגו אלא להזמין רצועות תפילין הצבועות רק מצידן האחד כבימים עברו (וישמע משה עמ' לב).

וכשפעם אחד הציע להג"ר מאיר הלוי סולוביצ'יק, ראש ישיבת בריסק בירושלים, רצועות שחורות בב' הצדדים, לא אמר לו פקפוק מצד הלכה, רק אמר לו: "וכי מה רע בהישן"?... (משנת רבנו מאיר הלוי עמ' תקפג).

ונשאל הגר"ח קניבסקי: שמעתי מיהודי חרדי שהיה רופא בכיר בעניני המחלה רח"ל שטען שהצבע שע"ג הרצועות יש לו חומר שגורם להמחלה רח"ל ואין לצבוע בצד הפנימי שאז הצבע נוגע בעור.  האם נכון מחמת זה לוותר על ההידור להשתמש ברצועות עם צבע דו צדדי או הוי בכלל שומר מצוה לא ידע דבר רע?  והשיב: שקר וכזב, אבל הידור זה לא היה בגמרא לכן אין לעשותו (שאלת רב ח"ב עמ' קעז).