שלוש עשרה שאלות על המשיח

הרב שלמה אבינר

 

ש: האם המשיח הוא אדם מופלא או תקופה מופלאה?

ת: גם וגם.  רמב"ם הלכות מלכים פרק יא, האיש המשיח.  פרק יב, ימות המשיח.

ש: מה המאפיינים של ימות המשיח?

ת: שלושה דברים:

א.      אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד (שם יב ב), כלומר עצמאות, מדינה.

ב.      מלחמת גוג ומגוג (שם), כלומר מלחמת הגנה על מדינת ישראל (עיין יחזקאל לח ח).

ג.       ביאת אליהו הנביא שמחזיר לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם (שם), כלומר חזרה בתשובה.

ש: מתי זה יהיה, ואיך זה יהיה, ובאיזה סדר זה יהיה?

ת: אינינו יודעים.  הפסוקים של הנביאים בנידון הם סתומים, ולחז"ל אין מסורת בדברים אלו (שם).

ש: שומעים מרבנים בדורנו ורואים בכתביהם דברים אחרים על ימות המשיח?

ת: אכן הרמב"ם אומר שבגלל סתימת הפסוקים והעדר קבלה לחכמים, יש מחלוקת בדברים אלו (שם ב).  כאשר יש מחלוקת, ד' אמר אחרי רבים להטות, כלומר לילך אחרי רוב מנין ורוב חכמה.  לכן הרמב"ם רשם בשני פרקים אלו מה שמוסכם על ידי כל חכמי ישראל, או לפחות על ידי רובם.

ש: האם חוקי טבע ישתנו בימות המשיח?

ת: לא (שם א).  מה שכתוב שגר זאב עם כבש, זה משל.

ש: תחיית המתים אינה שינוי מחוקי הטבע?!

ת: ודאי שינוי כמעט הופכי.  אך הרמב"ם אינו מונה תחיית המתים כשייכת לימות המשיח אבל היא דבר בפני עצמו.  הוא אף כותב שאין המשיח צריך להחיות מתים (שם יא ג).

ש: איך נדע מי המשיח?

ת: יש שש אמות מידה שעליו לעמוד בכולם.  א. מלך (ולא די להיות ראש ממשלה).  ב. מבית דוד.  ג. הוגה בתורה (ככל מלך שחייב ללמוד תורה כל רגע פנוי).  ד. עוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה.  ה. כופה כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה (כלומר מדינה עם חוקים של תורה).  ו. לוחם מלחמות ד' (כגון מלחמת הגנה ומלחמת שחרור).  אם הוא עומד בששת אמות המידה האלה, הוא בחזקת משיח, כלומר לא ודאי משיח, אלא משיח כל זמן שלא הוכח להיפך (שם יא ד).

ש: ומי הוא ודאי משיח?

ת: יש לו להוסיף עוד ארבעה תנאים.  א. הצליח בכל הנ"ל (לכפות תורה על עם ישראל).  ב. ניצח כל האויבים מסביב.  ג. בנה בית המקדש במקומו.  ד. קיבץ כל נדחי ישראל (שם).

ש: אין תנאי שיעשה אותות ומופתים?

ת: לא (שם ג).  יתכן משיח שלא עושה ניסים, ויתכן אדם עושה ניסים ואינו משיח.

ש: ומי בודאי אינו משיח?

ת: מי שאינו עומד בששת התנאים הראשונים.  אם כן, יש שלושה מצבים.  א. משיח ודאי, מקיים עשרת התנאים.  ב. משיח חזקה, בתהליך בירור, מקיים שישה תנאים.  ג. ודאי לא משיח, מקיים פחות משישה תנאים, כגון חמישה או ארבעה.

ש: אנא דוגמא של משיח ודאי?

ת: דוד המלך.  שהרי הרמב"ם מדמה את המשיח לדוד המלך (שם יא ד).  וכן הוא כותב שדוד היה המשיח הראשון, שהושיע את ישראל מיד צריהם.  ויהיה משיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה (שם יא א).  דוד היה משיח, אך מפני שחטאנו, הכל נפל עד שיבוא משיח אחרון.

ש: דוגמא של ודאי לא משיח?

ת: ישו הנוצרי (שם יא ד).  שלא היה מלך, לא כפה את העם על התורה, לא נלחם מלחמות ד', לעג למצות.  אדרבה הוא עשה ההיפך ממה שמשיח צריך לעשות: גרם לאבד ישראל בחרב, לפזר אותם בעולם, להשפילם ולהחליף את התורה באלילות (שם ד).

ש: דוגמא של אדם שהיה בחזקת משיח?

ת: בר כוכבא, שרבי עקיבא שהיה חכם גדול מחכמי המשנה וכל חכמי ישראל אמרו שהוא המשיח, עד שנהרג בעוונות, ואז התברר שאינו משיח (שם ג).  מסתבר שעמד בששת התנאים הראשונים.  אמנם הוא לא הצליח, אבל חכמים לא טעו, שהרי הרמב"ם דימו שהוא המלך המשיח, כלומר  שיערו שזו אפשרות.

***

מרן הרב קוק כותב שאכן הם צדקו שתמכו בו, ואמנם אז זה נכשל, אבל בפעם הבאה זה יצליח, והפעם הבאה זה עכשיו (מאמרי הראיה, אגרת לבני עקיבא).  ואכן במלחמת השחרור ושאר מלחמות ישראל, ניצחנו בחסדי ד'.