צניעות למה?

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: למה נשים חייבות להתלבש בצורה צנועה?  מה הבעיה בלבוש לא צנוע?

תשובה: שלוש בעיות: כפירה, הכשלה, גאווה.

א', כפירה.  אנו מאמינים שרבונו של עולם אינו מחוץ לעולם, אלא הוא מתגלה בעולם.  מלא כל הארץ כבודו.  שויתי ד' לנגדי תמיד.  לכן יש להיות תמיד לבוש באורח צנוע כמו מול מלך.  דין זה שייך גם לגברים גם לנשים, ונפסק בשולחן ערוך, ושייך גם כאשר אדם נמצא לבד בחדרו: "אל יאמר אדם: הנני בחדי חדרים, מי רואני – כי הקדוש ברוך הוא, מלא הארץ כבודו" (שו"ע או"ח ב ב).  וגם בחושך, כמבואר בקיצור שולחן ערוך: "ואל יאמר הנני בחדרי חדרים ובחשכה, מי רואני – כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו וכחשכה וכאורה לפניו, יתברך שמו" (ג א).

ב', הכשלה.  אסור להכשיל את הזולת בעבירה.  לפני עוור לא תתן מכשול. והרי אסור לגברים להסתכל על נשים, גם צנועות, קל וחומר לא צנועות, וכך נפסק ברמב"ם (הלכות איסורי ביאה כא), בשולחן ערוך (אה"ע כא) ובקיצור שולחן ערוך (קנב ח).  אין כאן מקום לטעון: מה אני אשם אם הזולת נכשל, זה חטא שלו.  נכון, זה חטא שלו, ויחד עם זה, זהו גם חטאו של המכשיל.

ג', גאוה.  הגדר של גאוה הוא שאדם רוצה לעשות רושם על הזולת.  ויש אופנים שונים לכך: בכוחו, בחכמתו, בכספו, במעמדו ועוד.  וכן בגופו, כמבואר בספר אורחות צדיקים שער הגאווה, ולשם כך הוא לובש בגדים שמושכים את העין.  דין זה שייך גם לגברים גם לנשים.  אדם צריך להיות עניו ונחבא אל הכלים.  בודאי שאדם זקוק להרגיש שיש לו ערך.  אבל ערכו אינו בגדים, אלא מעשים טובים, מידות טובות, מצוות, יראת שמים.