האם אבקת פרחים כשרה

הרב שלמה אבינר


 

ש: האם אבקת פרחים, Pollen, היא כשרה?  הרי אין שום צמח שהוא טרף, מלבד בעיה של ערלה וכלאים.

ת: נכון.  הבעיה היא שהדבורה מפרישה רוק שמלכד את אותה אבקה לגבישים. השאלה היא אם רוק זה כשר, שכידוע "היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור" (בכורות ז ב).  והרי הדבורה היא טמאה.

ש: אבל הדבש עצמו טהור?!

ת: דבש הוא יוצא מן הכלל, השאלה אם אותו רוק יש לו דין דבש.

ש: אז זה יהיה אותו דין כמו לגבי מזון מלכות, שנחלקו לגביו רבותינו האחרונים.

ת: נכון.  וכן פרופוליס.  הגרא"י ולדנברג מתיר והגרש"ז אוירבך אוסר (שו"ת ציץ אליעזר יא נט. יב נד.  שו"ת מנחת שלמה תנינא ב-ג סד).  לא נכנס לכל ההוכחות ההלכתיות, השאלה היא האם היתר הדבש הוא דווקא דבש או כל מה שיוצא מן הדבורה.

ש: אז מה להלכה?

ת: המחמיר תבוא עליו ברכה והמיקל יש לו על מה לסמוך.  ויש פסק באמצע, שאדם רגיל לא יאכל וחולה כן יאכל (שו"ת תשובות והנהגות ד קפח). וגם לאבקת פרחים יש ערך בריאותי גבוה מאוד.  אך למעשה הפוסקים התירו, גם בגלל שמזון מלכות הוא בעל טעם מר, אינו ראוי לאכילה, ולכן אינו נחשב מזון, ויש צורך לערבב אותו בדבש, כדי שיהיה אפשר לאוכלו.  בסיכום, מותר לאכול אבקת פרחים וכן פרופוליס.

ש: ומה עם התפתחות חרקים?

ת: נדיר מאוד.  ואין לחשוש.  כמובן אם לא עברה חיטוי ועמדה בחוץ זמן רב, יש לחשוש כמו כל אבקה.  יש גם שחששו מפני חלקי רגלי דבורה שנפלו בפנים, והורו לברור, אך גם זה נדיר מאוד.

ש: ומה עם הפרשת תרומות ומעשרות?

ת:לא שייך.