אמה על אמה זכר לחורבן

הרב שלמה אבינר


 

ש: האם גם בימינו יש לנהוג אמה על אמה זכר לחורבן?  למה הרבה אינם מקיימים זה?

ת: אכן כך מוזכר בפוסקים אחרונים שרבים לא נוהגים זה (קיצור שו"ע קכו א.  משנה ברורה תקס סק"ב.  ערוה"ש תקס ד).  ובמשנה ברורה וערוך השולחן כתבו ללמד זכות, אבל המשנה ברורה כתב שזה דוחק (שם).  ובפסקי תשובות הביא עוד לימודי זכות (שם אות א).  גם כתב בשם רבי עקביא יוסף שלזינגר שבירושלים העתיקה איפה שרואים את החורבן עצמו, אין צורך בזכר לחורבן... (ס' הבית במילואים עמ' תפד בשם הג"ר משה הלברשטאם.  והגר"א נבנצל כתב שגם בעיר העתיקה צריך זכר לחורבן.  וכן הג"ר שמאי קהת הכהן גרוס, דומ"ץ של חסידי בעלזא ומח"ס שו"ת שבט הקהתי, כתב לי: "אדרבה כתוב דיש להחמיר ביותר לזכור ולהתאבל").  בסיכום, צריך.

ש: האם במקום לגרד את הסיד אפשר לצבוע אמה על אמה בצבע שחור?

ת: לא.  ויש גם שכותבים זכר לחורבן. הרי צריך משהו של הרס וחורבן ששובר את הלב ולא משהו יפה.  וכבר צווחו נגד זה השל"ה והלבוש (חיי אדם קלג א.  מ"ב סק"א).

ש: אז יהיה אותו דין לגבי תליית תמונה של חורבן ירושלים או של הכותל המערבי?

ת: כן.  אין לנהוג כן.  עיין פסקי תשובות (אות ד).  וגם לא תמונה של ימית ולא גוש קטיף (שו"ת שאילת שלמה ב קסג. ג קנא).

ש: אם הבית אינו שלי אלא אני שוכר אותו?

ת: אם זה בית של יהודי, אתה צריך לגרד (מ"ב סק"ד).

ש: ואם בעל הבית מתנגד, כי זה מקלקל?

ת: יש לקלוף ולתקן כאשר עוזבים את הדירה.  עיין פסקי תשובות (אות ג).

ש: קבלן שבונה דירות חייב לשייר בכולן?

ת: הגרמ"פ פוטר (שו"ת אגרות משה ג פו).  זה חידוש.

ש: בבית כנסת ובית מדרש צריך?

ת: לא.  ביאור הלכה (ד"ה שאין), כי זה בנין של מצוה ולא בית פרטי.

ש: גם חנות, משרד ומחסן אינם בית?!

ת: אכן לא צריך.  פס"ת (אות ז.  37).  וכן מבני ציבור.

ש: יש דעה שצריך בכל חדר?

ת: כן.  אך הריעב"ץ כתב שצריך רק במקום אחד לכל הבית (שאילת יעב"ץ א כט.  שע"ת תקס א).

ש: כמה זה אמה על אמה?

ת: 48 ס"מ על 48 ס"מ.

ש: אם אין מקום לריבוע, אפשר מלבן?

ת: כן אם אין מקום (פס"ת אות ב).

ש: צריך מול הפתח. ואם אין מקום מול הפתח?

ת: המקום הכי קרוב (פס"ת אות ב).

ש: האם צריך לעשות "זכר לחורבן" מיד כשנכנסים לבית חדש?

ת: בוודאי צריך לעשות זכר לחורבן, אבל לא כתוב שאסור לגור בבית שלא עשו בו זכר לחורבן, אלא שחסרה לו המצווה הזאת.  אמנם יש גם שיטה בראשונים לגבי מזוזה שמותר לגור בבית שאין לו מזוזה אלא חסרה לו המצווה, אבל הדין הפשוט הוא שאסור לגור בבית בלי מזוזה.  אבל אין הדין כן כשאין זכר לחורבן.  כמובן זריזין מקדימין למצוות.

ש: האם זה נכון שבימינו לא משאירים אמה על אמה זכר לחורבן כי זה אתחלתא דגאולה?

ת: לא נכון.

 

יהי רצון שייבנה בית המקדש במהרה בימינו.