בגדים צמודים

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: למה הרבנים לא מרעישים על בגדי נשים צמודים?

ת: בודאי מרעישים.  אבל יש גם יצר הרע.

ש: יש נשים דתיות שטוענות שכיון שזה מכוסה, די בכך.  באמת מה המקור שאסור?

ת: אין צורך במקור.  כל בגד שאינו צנוע, הינו אסור משום דת יהודית.  כך כתב הג"ר בנימין זילבר לגבי בגדים צמודים (תורת ההסתכלות עמ' סב.  קונטרס מלבושי נשים עמ' ה-יב-יג).

ש: אבל לא רואים?

ת: אין זה משנה.  אם רואים את הצורה, זה נקרא שרואים.  כמו למשל לגבי בדי הארון: "ויאריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה" (מלכים א ח ח).  בהתחלה כתוב שנראו ובסוף כתוב שלא נראו?  מתרצת הגמרא שכיון שבלטו דרך הבד, זה נקרא שנראו (מנחות צח א).  אגב, זה שייך לענייננו, כי הגמרא משתמשת במשל: "כמו שני דדי אשה".  וכן מזכיר רש"י משל זה במסכת יומא (נד א).

ש: אז למה זה לא מוזכר בפירוש בשולחן ערוך ובפוסקים?

ת: כי זה דבר פשוט.  זה רק מוזכר דרך אגב בהלכות קריעה של אשה אבלה, שלא ייראה הבגד הפנימי הצמוד לגוף (שו"ע יו"ד שמ י).  וזאת למה?  מסביר הש"ך שכיון שהוא צמוד לגוף, אם יראו אותו, זה כמו לראות ממש גילוי הגוף (שם).

ש: מה זה נקרא בדיוק צמוד לגוף?

ת: כל שצורת הגוף ניכרת באיזו תנועה שהיא.  קל וחומר מדברי הרדב"ז על ההולך מאחורי אשה שרואה תנועותיה (שו"ת הרדב"ז ב תשע).

ש: אז איך באמת צריכה אשה להתלבש?

ת: עם בגדים רחבים מאוד.  גם חגורה היא בעיה כפי שכתב הג"ר שמואל סלנט (מובא בעולמות של טוהר א 177).  יש לשבח את הנשים שלובשות שכבות שכבות של בגדים.  וכן יש לשבח לבישת רדיד.

ש: מה זה רדיד?

ת: ביידיש: שאל.  הרמב"ם מזכיר מנהג זה (הלכות אישות יג יא).

ש: אבל בימינו זה נדיר, אז זה מושך תשומת הלב.

ת: תלוי איזה רדיד.  יש סוגים שנשים רבות לובשות.  והוא מסתיר לגמרי את צורת הגוף.

ש: וכי אשה חייבת להיות מכוערת?

ת: עליה להיות יפה עבור בעלה וילדיה, אבל לא בחוץ מול אנשים זרים.  יש על זה מליצה של חכמי זמנינו.  כידוע כדי למשוך בני ישראל לחטא, בנות מדין העמידו זקנה בחוץ וצעירה בפנים.  עכשיו זה להיפך, בבית אשה לבושה בבלאי סחבות כמו זקנה, וכשהיא יוצאת החוצה, היא רוצה להראות כמו צעירה.

ש: אבל למה היצר שמושך אותן להראות יפות בחוץ?

ת: זה פשוט ומבואר בתחילת ספר אורחות צדיקים: יצר הגאוה, לעשות רושם חיצוני.

ש: צרה ישנה...

ת: לא.  הבגדים הדבוקים הם צרה חדשה.  תמיד נשים לבשו בגדים צנועים ורחבים כפי שרואים בתמונות ובציורים.  עובדה שרבי חיים ויטאל בספר החזיונות מזכיר בצער רב בגדים שמבליטים את הגוף, סימן שזה היה יוצא דופן (הוצאת מוסד הרב קוק עמ' לב).

ש: ובסיכום?

ת: ד' אוהב את הנשים הצנועות, עם חצאיות ארוכות עד הרצפה, עם בגדים שמכסים את כל הגוף, עם בגדים רחבים לא צמודים, עם בגדים בצבעים שקטים.  אשריכן, בנות ישראל.