הרצאת אשה לגברים

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: האם מותר לגברים להקשיב להרצאה הניתנת על ידי אשה?  שמעתי שהרב פיינשטיין מתיר.  ומה עם הספד?

ת: קודם כל, הגרמ"פ אינו מתיר באופן גורף, אלא בשלשה תנאים: א. שזה לא קבוע אלא באקראי בלבד.  ב. שתשב דווקא בעת אמירת השיעור, שיהיה באופן צנוע ביותר.  ג. בבית פרטי דווקא ולא בבית כנסת או בבית מדרש (שו"ת אגרות משה או"ח ה, יב).  וכן הוא מתיר בבת שעושה בת מצוה בשני תנאים: א. רק איזה מילים.  ב. לא על הבימה אלא אצל השולחן בו עושים קידוש (שם או"ח ד, לו).

אכן בשו"ת שבט הלוי, אוסר לאשה לנאום ברבים, בכלל שקול באשה ערוה, ורק קול רגיל מותר, ולא קול נאום בו רגילים להנעים את הקול (שו"ת שבט הלוי ג, יד).

בנוסף לכך, אסור לאיש להסתכל על אשה, והמשנה ברורה כותב שרק ראיה בעלמא לפי תומו מותרת וזה רק בתנאי שהיא צנועה (שו"ע או"ח עה מ"ב סק"ז).  ואם היא נותנת שיעור, לא יתכן שלא יסתכלו עליה.

ואם יש אילוץ והכרח, יש לדון מדין הנאה שבאה לו לאדם בל כורחו (פסחים כה, ב) וליכא דרכא אחרינא (בבא בתרא נז, ב).

כל זה גם אמור בהספד (עיין שו"ת דברי יואל א יו"ד צה).  ואם היא רוצה לומר דברים לכבודו של הנפטר, תכתוב על פתק וגבר יקריא.

ונזכה להרבות בצניעות.