אל תלבש בגדי גאוה בשבת וחג

 הרב שלמה אבינר

 

 

ש: מה הגדר  של בגדי שבת וחג?

ת: אין גדר.  זה משתנה מזמן לזמן, ממקום למקום, ומאדם לאדם.  עיין פרטים בספר פסקי תשובות (רסב אות ד).  אך בימינו, על פי רוב, הבעיה הפוכה, שאנשים מגזימים, בשבת ויום טוב, ולובשים בגדי גאוה.

ש: איפה מופיע המושג של בגדי גאוה?

ת: בספר אורחות צדיקים: גאות האדם בגופו, והוא מבליט אותו בעזרת בגדיו.

ש: מי כתב ספר אורחות צדיקים?

ת: אינינו יודעים.  על כל פנים, הוא נכתב בסוף תקופת הראשונים, וכותב בהערצת קודש אדירה על בעלי התוספות.  הוא מסביר בשער הגאוה שיש לתקן את מידת הגאוה, הכוללת "גאות האדם בגופו".

ש: ומה מקורו?

ת: חזון ישעיהו הנביא על בנות ציון: "יען כי גבהו בנות תיון ותלכנה נטויות גרון" (ישעיהו ג, טז), כלומר גרון מתוח וראש מוגבה.  "משקרות עיניים" – עיניים צבועות (רש"י).  "הלוך וטפוף תלכנה" – בצעדים קצרים (רש"י).

ש: מה מועילות להן צעדים קצרים?

ת: שיספיקו להסתכל עליהן.  מעשה בבתו של רבי חנינא בן תרדיון שנענשה על כך והוכנסה בקובה של זונות, כי פעם אחת כשהלכה ברחוב, שמעה שאמרו: "כמה נאות פסיעותיה של ריבה (נערה) זו", ואז דקדקה יותר בפסיעותיה (עבודה זרה יח א).

ש: אם כן, גברים הלובשים בגדים יפים במטרה למשוך עין על יופיים, אין זה איסור תורה אלא רק מידה של גאוה?

ת: קודם כל, מידת הגאוה היא איסור תורה, "ורם לבבך ושכחת את ד' אלהיך".  שנית, אורחות צדיקים מציין שעוברים על איסור חוקות הגויים "ולא תלכו בחוקות הגוי" (ויקרא כ כג), "ובחוקותיהם לא תלכו" (שם יח).  כמובן, לא כל בגד שלובש גוי, הוא אסור לנו, אבל אם לובשו משום שחץ וגאוה, כלומר כדי להבליט יופיו, אז כתבו הפוסקים שיש בזה משום חוקות הגויים.

ש: כל זה נאמר גם על גברים...

ת: ודאי.  אך אצל נשים, יש איסור נוסף, אומר אורחות צדיקים, "האשה המתקשטת לפני האנשים, בזה היא מדלקת לבם ומכנסת הרהורים בלבם, ובזה ענשה גדול מאוד, שהיא נותנת מכשול לפני רבים, הלא אסרו חכמים להסתכל בבגדי צבעונים של נשים השטוחים בכותל, אפילו כשאינה מלובשת בהן, כל שכן שיש עונש גדול לאשה המתקשטת לפני אנשים המסתכלים בה".

ש: מה היא אשמה שגברים מסתכלים?

ת: ודא היא אשמה, לפני עוור לא תתן מכשול, ובמיוחד אם היא לובשת בגדים יפים כדי שיסתכלו עליה.

ש: ואם אינה מעונינת שיסתכלו?

ת: קודם כל, אדם צריך להיות עניו, גם בינו לבין עצמו, ולא להתגאות מול רבונו של עולם.  שנית, עליה ללבוש ברשות הרבים את הבגדים הכי צנועים והכי מכסים אותה שאפשר.

ש: ואם היא לא מצליחה, אז חלילה עליה למות...

ת: יש באמת סיפור כזה על בתו של רבי יוסי דמן יוקרת (תענית כד א), אך זה לא נפסק להלכה...  אלא עליה להתאמץ כמה שאפשר ללבוש בגדים הכי צנועים שאפשר.  וכמובן, גם גברים, כפי שהסברנו.

ש: ובסיכום?

ת: תועבת ד' כל גבה לב.  ומי שעניו, הוא אהוב ד'.