שאלות שכיחות על ארבעה מינים

 הרב שלמה אבינר


 

ש: נשים חייבות?

ת: נשים פטורות.  אם רוצות, יכולות לקיים.  אשכנזיות מברכות, ספרדיות אינן מברכות, מלבד ספרדיות ממוצא צפון אפריקה ועוד כמה ארצות, הכל כמנהג אמותיהן (מ"ב תרנד סק"א.  שו"ת יביע אומר א או"ח מב).

ש: ארבעה מינים פסולים מותרים לילדים?

ת: לא.  הם חייבים להיות כשרים כדין, אך בלי חומרות (פס"ת תרנז ב).

ש: קניה עם המחאה מותרת?

ת: כן אם יגבה לפני סוכות.  אם לא, ראוי לשלם סכום פעוט במזומן מתוך המחיר, כדי שיהיו שלו (פס"ת תרנח ו).

ש: האם יש להראות  ארבעה מינים לרבנים?

ת: אין צורך יותר מכל מצוה אחרת.  אלא לקנות אצל אנשים נאמנים או ארוזים עם חותמת כשרות.

ש: קיום המצוה בלילה למי שלא הספיק כל היום?

ת: רק בין השמשות ובלי ברכה.  13.5 דקות אחרי השקיעה (שו"ת יביע אומר ו יו"ד כג.  ילקוט יוסף מועדים מז, קסט).

ש: האם חייבים לברך עליהם בסוכה לפני שהולכים לתפילת שחרית?

ת: לא.  חומרה (כך נהג האריז"ל).

ש: אם יש לו תחבושת על היד, מה יעשה?

ת: יסיר את התחבושת חצי דקה לפחות מחלק מהיד.  אם אי אפשר, אז אין זו חציצה, ואפשר ליטול ולברך (נשמת אברהם או"ח תרנא ה).

ש: מה הדין אם הפיטם נפל?

ת: האתרוג פסול, אלא אם כן נשאר ממנו קצת.  עדיף לקנות סוג אתרוג בלי פיטם כדי למנוע תקלות (עיין שו"ע ורמ"א או"ח תרמט ה ונו"כ).

ש: כמה עקמומיות פוסלת לולב?

ת: אם הוא מעט עקום, הוא כשר, אין צורך לבדוק  עם הכוונה מול העין (פס"ת תרמה יג).

ש: מותר להדביק את הקצה העליון של הלולב כדי שלא ייפרד?

ת: כן.  ואין בזה בל תוסיף כיון שבטל.  אבל אם נפסל, לא יועיל להדביק (פס"ת תרמה ד, י).

ש: מה דין אתרוג ירוק?

ת: בימינו כשר, כי אין זה כן ירוק, אלא כן שטרם הצהיב (פס"ת תרמח כב).

ש: האם עדיף שתהיה הקלפיה החומה של הלולב?

ת: נקראת  קוֹרָא.  לספרדים עדיף, לאשכנזים עדיף שלא (פס"ת תרמה ג).

ש: אתרוג מורכב כשר?

ת: לא.  צריך הכשר (פס"ת תרמח כג).

ש: מה דין "בלעטלך", צלקת בז' על האתרוג?

ת: כשר. זה נגרם על ידי עלים (הליכות והנהגות לגריש"א).

ש: מה דין כתם על האתרוג מחמת משמוש ידיים מרובה?

ת: מחלוקת.  זה נדיר בימינו (אתרוג מנומר בשימוש נקרא הידור של החת"ס.  עי' חידושי חת"ס סוכה לו א.  שו"ת השואל א, נח).

ש: האם הדס משולש, צריך השורשים ממש באותו קו?

ת: לכתחילה ויש מקילים אם פוגש בשורשם אלה בחלקת התחתון ואלה בחלקם העליון (פס"ת תרמו ה).

ש: כיצד להכיר צפצפה שפסולה לערבה?

ת: עלה משוך, חד בקצהו, שפה משוננת, קנה לבן (שבת לו א).

ש: לולב מדקל קנרי כשר?

ת: לא לכתחילה (פס"ת תרמה ב).

ש: האם אפשר לאגוד לולב עם גומי או וולקרו?

ת: מן הדין אפשר בכל דבר, ואין בזה בל תוסיף או חציצה (שו"ע או"ח תרנא א. מב ט.  אבל נהגו להשתמש בכפות לולב.  מנהגי מהרי"ל.  ועוד).

ש: האם אפשר להשתמש בסלסלה כדי לאגוד את הלולב?

ת: כן (מ"ב תרנא יא).  אך יש להוסיף קשר (חת"ס סוכה לו ב.  ביכורי יעקב תרנא ח).

ש: כמה קשרים יש לקשור את הלולב?

ת: שלושה כנגד ג' אבות.  יש אומרים שזה כולל קשר האגוד לולב-הדס-ערבה, וי"א שאינו כולל (שו"ע או"ח תרנא א.  מ"ב יא).