שאלות שכיחות על בניית הסוכה

 הרב שלמה אבינר


 

ש: דופן בד שאינה יציבה כשרה?

ת: אם היא קשורה מכל ארבעה צדדים ואין חשש שתתנתק, אז היא כשרה גם היא מתנדנדת ברוח.  ויש מחמירים להוסיף חבלים כלבוד, כלומר כל 24 ס"מ מעל 24 ס"מ עד 80 ס"מ (שו"ת אגרות משה או"ח ה מ אות ב.  חזו"א או"ח עז סק"ו.  שו"ת משנה הלכות ה עז).

ש: מקום לא נוח לסוכה האם מותר?

ת: אין להקים סוכה איפה שאי אפשר לחיות באופן נורמלי, כגון זבובים ויתושים, ריח רע, רוח חזקה וכן לסכך בסרך מסריח, או משיר עלים וקל וחומר אם יש בו חרקים (שו"ע או"ח תרמ ד.  תרכט יד, יט.  עיין ערוך לנר בתוספת ביכורים ס' תרנז).

ש: דפנות קבועות כל השנה האם כשרות לסוכה - כגון קיר של בית?

ת: כן.  אין צורך לבנות את הדפנות  לשם מצוה.  אלא להניח את הסכך בשביל סוכה (שו"ע או"ח תרל א).

ש: סיכוך בענף עץ שמסכך על הסוכה אפשרי?

ת: כן.  אם חתכו אותו לפני שהניחו.  אבל אם חתכו ונפל על הסוכה, יש להרימו ולהניחו שוב (שו"ע או"ח תרלה א).

ש: סכך על פרגולה קבועה?  ואם היא מוברגת?

ת: מותר בתנאי שקרשי הפרגולה הם פחות מ-32 ס"מ, עם רווחים יותר גדולים מרוחב הקרשים כך שהסכך תופס שטח יותר גדול מהפרגולה והרווחים הריקים.  "צילתה מרובה מחמתה".  מותר גם אם מוברגת, כי הבורג הוא מעמיד דמעמיד (שו"ע ורמ"א תרכו א.  תרלא ט.  שו"ת באהלה של תורה או"ח פה).

ש: אזיקונים להחזיק את הסכך?

ת: לא, כי הם מעמיד, אלא אם כן הסכך מחזיק בלעדם ברוח מצויה.  וכן אסור בחוט ניילון או מתכת, אבל אפשר בחוט פשתן או להניח קורות עליהם (מ"ב תרכט ס"ק כו.  כה"ח ס"ק נו).

ש: סכך לפני דפנות, מה הדין?  ואם זה התגלה בחג?

ת: לא כשרה.  יש להגביה כל הסכך ולהניח שוב.  אם זה התגלה בחג עצמו, אין מה לעשות, יש לשבת בלי ברכה (רמ"א או"ח תרלה א.  מ"ב סק"י.  ילקוט יוסף מועדים קלב).

ש: אם הסכך עף ביום טוב, מה לעשות?

ת: אין מה לעשות, אסור משום בונה (פס"ת תרכו י).

ש: מותר לשים רשת ברזל מעל הסכך כדי להגן מזריקות אבנים?

ת: כן (פס"ת תרכו ח).

ש: תחת חוטי כביסה של השכן מלמעלה?

ת: מותר, גם אם הם קרובים פחות מ-24 ס"מ אין זה נחשב לבוד (שם).

ש: סכך על מסגרת מתכתית?

ת: לא, כי זה מעמיד, אלא לשים קורות עליה (שו"ע ורמ"א או"ח תרכט ז.  מ"ב ס"ק כב.  מ"ב תרל ס"ק נט.  ילקוט יוסף מועדים קל).


ש: מי שמגיע למקום שאין סוכה, מותר לו לבנות בחול המועד?

ת: כן.  אך מלאכות שהן אסורות בחול המועד, יעשה רק המזערי ההכרחי (שו"ע או"ח תרלו.  ביה"ל ד"ה עושה).

ש: האם מותר לבנות סוכה על יד גוי?

ת: סכך לא לכתחילה, ודפנות מותר, ועדיף שלא (פס"ת תרלה הערה 6).

ש: מותר להשתמש בסוכה בשרשרת נרונים שעל האריזה מצוייר עץ חג המולד של הנוצרים או צריך להשמיד אותם?

ת: מותר.  זה מיוצר לכל מטרה.  ובעבודה זרה, הזמנה לאו מילתא (וכן בשו"ת שבט הלוי ב נז).