שאלות שכיחות על מצות ישיבה בסוכה

הרב שלמה אבינר


 

ש: אנו גרים בישוב בו הוראות כוחות הבטחון שאין לישון בסוכה מחשש פיגוע.  שמעתי שמכיוון שהסוכה אינה ראויה לשינה, גם אינה ראויה לאכילה?

ת: כך כותב הרמ"א וכן ערוה"ש וחזו"א, אבל המ"ב אומר שיש אחרונים שחולקים ומתירים דיעבד, וכן בנידון שלנו מותר כיוון שאין ברירה (שו"ע או"ח תרמ ד.  ערוה"ש שם ט.  חזו"א קנ סק"ג.  מ"ב שם כ.  שעה"צ כה).

ש: האם יוצאים ידי חובה בסוכה שנבנתה בלילה בגזל שינה של השכנים?

ת: כן.  אמנם הסכך בעצמו אינו גזול, אך ודאי זו עבירה (י"א שגזל שינה אסור משום "ואהבת לרעך כמוך".  ויקרא יט יח.  הגר"ח קניבסקי.  הליכות חיים ב קסח.  נזר החיים רטז.  וי"א משום "לא תונו איש את עמיתו".  ויקרא כה יז. שו"ת קרן לדוד אוח יח). 

ש: האם נשים חייבות בסוכה?

ת: לא.  זו מצות עשה שהזמן גרמא.  אך יכולות לקיים.  אשכנזיות מברכות, ספרדיות לא מברכות מלבד יוצאות צפון אפריקה ועוד כמה ארצות, הכל כמנהג אמותיהן (שו"ע או"ח תרמ א).

ש: אם צריך לקום לטפל בתינוק בלילה ולאשתי אין כח, אני פטור מסוכה?

ת: כן (חזו"ע דין השינה בסוכה ד.  הערה ז).

ש: מותר לצאת לטיול איפה שאין סוכה?

ת: מותר, ופטורים כדין הולכי דרכים, אבל ראוי להתאמץ כמה שאפשר לא להפקיע את עצמו ממצות סוכה (קום התהלך בארץ סי' סב).

בניית סוכה בחול המועד

ש: האם מותר לאכול בסוכות במסעדה שאין לה סוכה דברים שלא מצריכים סוכה, או שזה אסור משום מראית עין?

ת: מותר.  אין מוסיפים במראית עין על מה שגזרו חז"ל (פרי חדש יו"ד פז סק"ו.  עיין שו"ת יחוה דעת ג נט).

ש: אלו דברים חייבים לעשות בסוכה?

ת: שינה ואכילת לחם או מאכל מחמשת מיני דגן כביצה  - כלומר 56 סמ"ק, שתי קופסאות גפרורים מהסוג הישן לא דק.  אך ראוי לאכול כל ארוחת קבע בסוכה, ואפילו כל דבר (שו"ע או"ח תרלט ב).

ש: על איזו אכילה מברכים בסוכה?

ת: כביצה לחם או עוגה.  אבל לשיטת הגר"א על כל כניסה (שם ח).

ש: האם מותר להירדם בנסיעה?

ת: כן.  אמנם הסוכה היא דירתו, אך כל השנה, אדם נוהג להירדם בנסיעה.  "תשבו כעין תדורו" (הלכות אגד סי' סג הנדפס בסוף קום התהלך בארץ).

ש: חולה?

ת: פטור מסוכה, אפילו חולה קצת.  וכן משמשיו (שו"ע או"ח תרמ ג).

ש: אם יורד גשם?

ת: פטור מסוכה, מלבד לילה ראשון בו יאכל כזית לחם.  אבל אם יש טפטוף זעיר, יישאר (שו"ע או"ח תקלט ה הגה ומ"ב).

ש: אם יש זבובים שמטרידים?

ת: פטור.  וכן קור גדול, אם אין לו תנור.  או חום קשה.  או רעש גדול (שו"ע או"ח תרמ ד).

ש: אני רוצה לאכול בסוכה אך זה מפריע לאחי שרוצה לישון.  מי צודק?

ת: תלוי אם זו שעת אכילה או שעת שינה (רמ"א ח"מ קנה לט).