האויב הרפורמי

 הרב שלמה אבינר

 אכן, התנועה הרפורמית היא אויבתה של עם ישראל, גם במובן הרוחני, גם במובן הלאומי.

הרפורמים קברו חלקים גדולים של עם ישראל בגרמניה ובהונגריה על ידי התנצרות והתבוללות.  מרן הרב קוק כותב עליהם: "כי עלה הפורץ, של אלה אשר השחיתו את כרם ד' צבאות בית ישראל, וידיחו רבים מאחרי ד' אלקי ישראל ותורתו הנאמנה, המתחדשים הריפורמיים, גם בתוך מחנה החרדים פנימה".  "והרבה מהם נשתמדו ונבלעו בין גויי הארץ ונכרתו לגמרי מבית ישראל, ואשר לא עשו עדיין את הצעד הזה, של השמד המכלה, הנה הם כאברים מדולדלים בגוף האומה, בלא תורה ובלא אור של יהדות אמיתית" (שו"ת אורח משפט עמ' מה).

עוד כתב מרן הרב קוק: "הרי השחיתו בזה פושעי ישראל ויצאו לחקות את הגויים בכוונה כדי להתדמות להם וחשבו בטעות שעל ידי זה שיחנפו אותם בזה שיתנהגו כמנהגיהם יחדלו מלשנוא אותם ויזכו לזכיות, ובסוף יצאו רבים מהם לשמד ולהתבוללות בין האומות" (שם נ).

המהלך עבר לאמריקה וגם שם הם המשיכו באותו חורבן.

וכבר כמה עשרות שנים הם משקיעים מיליונים ומיליארדים בארץ, מבצעים זממם והורסים בהדרגה את הציבור הלאומי-דתי שהולך ומתרחק לאיטו מן הקודש, הולך ומתפורר, הולך ומתדרדר.

מוקדים ראשיים של חורבן וריקבון הם המכונים להכשרת מורים ומורות, תוכניות "דעת חברה ורוח" המיועדים לראשי ישיבות תיכוניות, ראשי אולפנות, ר"מים ומחנכים – כל אלו ספוגים יותר ויותר השפעה מערבית, ומשמשים מוקדי משיכה בעזרת מלגות גבוהות מאוד.  כך הולך וגוסס אותו ציבור שפעם היה ירא שמים, על ידי מיתת נשיקה עם שטן הכפירה.

גם בציבור החרדים פוגע הנחש הרפורמי, אמנם אין זה ניכר מבחוץ, כי כולם לבושים בלבוש חרדי מסורתי, אך זו שריפת נשמה וגוף קיים.  שורפים נשמותיהם בעזרת כל מיני תוכניות לימודים עם הכרה אקדמית בתנאים נוחים ומפתים כגון "קידום ופיתוח אופקים חדשים".

בתחום אחר, הרפורמים מאמריקה מתערבים בענייני בטחון שלנו, מושכים לכיוון קיצוני של קידום זכויות הערבים, פוגעים ביכולת של מדיניות ברורה ותקיפה ומערערים את החוסן הלאומי שלנו.

גם בסוכנות הם שולטים בעזרת הדולרים שלהם.

זה מזכיר את הגמטריה הידועה: דולר = 240 = ספק = עמלק.

וכן עתה, חדירה גסה בסדרי תפילה ובתי-כנסת שלנו בארץ.  כך זה התחיל אז, כדברי מרן הרב קוק: "הפורצים התחילו בחומות הקודש... סדרי בתי-הכנסת" (שו"ת אורח משפט עמ' מה).  אלא שגם שבארצנו זה בתוך בתי-הכנסת שלנו, ובבית-הכנסת הכי נשגב והכי קדוש, הכותל המערבי.

וכן כתב מרן הרב קוק על הגמרא ברכות: "ולא אחורי בית-הכנסת בשעה שהציבור מתפללים" (ברכות סא): "ההוראה ביד רמה להתנגד ולזלזל בקדושת העבודה והמצות בהיותו סמוך ונראה לאחיו בני בריתו, היא רעה גדולה מאד, אוכלת כל חלק טוב מהפרט ומהכלל.  כי בזה יהפך אדם למזיק ומהרס אשיות האומה והקדושה הכללית.  הולכי אחורי ביהכ"נ בשעה שהציבור מתפללים, רבים המה בתוכנו בעונינו, והם מכאיבים כל חלקה טובה בישראל בפרשם עצמם מן הציבור ובוררים דרך לעצמם, הם מרבים שנאה ומשטמה בישראל, מפירים יראת אלהים מלב בנינו ומעותים את כל הישרה" (עין איה שם אות רז).

ויהי רצון שנחזור בתשובה מללקק אחרי הדולר העמלקי.  ויהי רצון שהרפורמים יחזרו בתשובה.