פגישות מאורסים

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: מה המקור לכך שמאורסים לא נפגשים שבעה ימים לפני החופה?

ת: אין לזה מקור ברור.  מנהג שנהגו.

ש: אז אין הוא מחייב?

ת: ממילא אין להיפגש מאז החליטו להתחתן, כמובאר ב"נתיבות לשבת" אה"ע כא.  שהרי אין לאיש ואשה לקיים שיחה ידידותית אלא אם כן הם נשואים.  ואלה עוד לא נשואים.

ש: אז אם אסור להם להיפגש, כיצד ידעו שהם מתאימים?

ת: לפני שהחליטו להתחתן ודאי צריכים להיפגש כדי לראות אם הם מתאימים, כך כותב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק כא.

ש: בעצם איך אז מותר לאיש להסתכל על האשה?

ת: הרמב"ם מדגיש שם שמותר לו להסתכל רק כדי לבדוק אם היא מתאימה לו, ולא כדי להנות.  וגם על זה הראב"ד שם חולק על יסוד הגמרא שתלמיד חכם שמקדש אשה יצרף אליו עם הארץ כדי שיוודא שלא מחליפים לו באחרת, מכאן מוכח, שאין דרכו של תלמיד חכם להסתכל אפילו למטרה זו.

ש: זה נראה מחמיר מאוד...

ת: כן.  נהגו כמו הרמב"ם, אך אין לעשות מעבר לזה ולהרבות בשיחות נשמה מעבר לצורך, גם בשלב השידוכין, ובודאי שאין לבלות שבת שלמה יחד בבית הורים שהרי אין זה נצרך.

ש: ובין ההחלטה לנישואים?

ת: יותר חמור, כדברי ה"נתיבות לשבת".  כמובן אפשר להיפגש כדי ליישר הדורים, למען יבנו יחד בית נאמן באהבה ואחוה ושלום ורעות. אך בודאי שאין לבלות כל מיני בילויים יחד.

ש: בעצם החשש של הראב"ד להחלפה הוא מה קרה ליעקב אבינו?

ת: נכון מאוד.  ומכאן הוכחה שיעקב אבינו במשך שבע שנים לא הביט על רחל, שהרי לא הבחין שזו לאה גם תחת החופה, גם בסעודת נישואים, וגם בלילה, רק בבוקר "והנה היא לאה" – כנראה שלאה אמרה לו.

ש: ואולי לא הכיר בה, כי מחשבתו היתה בעולמות העליונים?

ת: זה אפשר לומר על יעקב אבינו שהיה קדוש עליון.  אבל איך לבן לא חשש, שהתחבולה תתגלה על ידו, אלא מכאן  שגם לבן ידע שיעקב אבינו לא הביט על רחל.

ש: בסיכום יש להתרחק...

ת: יתר על כן, הרמ"א כותב בתחילת פרק נה של שו"ע אה"ע: "יש לחוש שלא ידורו המשודכים יחד שלא יקוצו זה בזה".  כמובן, אין הכוונה שלא ידורו באותו חדר או באותה דירה חס וחלילה, אלא באותו אזור, כך שנפגשים באקראי, שמא זה יגרום להם לחוש דחיה זה מזה.  הרב ניסים קרליץ כותב ספר חוט השני אה"ע כא שהחזון איש היה נוהג להראות את הרמ"א הזה למשודכים.  החשש הזה של מאיסה עקב פגישות גם ידוע בספרות הפסיכולוגים כסיבה לסיבוכים אחר הנישואים, כי זה כבר לא כל כך מעניין.

ש: ובסיכום?

ת: מה שאמר רבנו הרב צבי יהודה: "רומנטיקה – אחר הנישואים".