יום הולדת עשרים

הרב שלמה אבינר

 

 

ש: עוד מעט אני בן עשרים.  יש משהו מיוחד לעשות?  זה נכון שעד גיל עשרים אין אדם נענש בכרת על עוונותיו?

ת: א. ליום הולדת אין מקור קדום אצל רבותינו.  זה יום ככל הימים.  אך מה טוב אם האדם יהפוך אותו ליום חשבון נפש גדול מדי שנה בשנה – מלבד חשבון נפש בראש השנה ויום הכיפורים, וראש חודש, וערב שבת וכל יום לפני השינה ועוד.

ב. אכן לגבי דור המדבר כתוב בגמרא שלא נענשו עד גיל עשרים (שבת פט ב), וכן כתוב בזוהר שעד גיל עשרים אדם אינו בר עונשין (א קיח ב), וכן מסביר רבנו עובדיה מברטנורה "בן עשרים לרדוף" (אבות ה כא), כי מעתה ירדפוהו על עוונותיו.

כמובן בבית דין של מטה אדם נענש מגיל שלוש עשרה, אך לא כן בבית דין של מעלה.  עיין שו"ת הרשב"א (ו קעט) ורמב"ם שאינו חייב כרת עד גיל עשרים (פהמ"ש סנהדרין פ"ז) ושאינו חייב כרת בגיל 13 (הלכות מילה א ב), אבל הראב"ד חולק עליו (שם).

ג. החתם סופר כותב שזה חידוש גדול שאין לו מקור ברור בגמרא להלכה, ועונש דור המדבר זה ענין מיוחד יוצא דופן (שו"ת חת"ס ח"ב יו"ד קנה).

ד. יתר על כן, כתב החכם צבי, שהכוונה אינה שפטור מכרת מתחת לגיל עשרים, אלא שהקב"ה מחכה עד גיל עשרים כדי להענישו אם לא עשה תשובה עד אז (שו"ת חכם צבי מט).

לפי זה יהיה הפירוש של "בן עשרים לרדוף" – לעשות תשובה מהר עכשיו, לרדוף אחר עוונותיו ואחר היצר הרע.  ואם בכל יום הולדת, יש לעשות חשבון נפש גדול, אז ביום הולדת עשרים יש לעשות חשבון נפש גדול מאוד.