שו"ת חודש ניסן

הרב שלמה אבינר

 

 

ש: אומרים אל ארך אפים?

ת: כן.  וגם למנצח.  אבל לא תחנון ולא יהי רצון אחרי קריאת התורה (מ"ב קלא ס"ק לה).

ש: מותר להתענות?

ת: לא (שו"ע או"ח שכט ב.  מ"ב סק"י).  אבל חתן מתענה אפילו בראש חודש (רמ"א או"ח תקעג).

ש: מותר לבקר בבית קברות?

ת: מן הדין מותר.  ויש נמנעים (אורחות רבנו ד, קלג.  שו"ת מלמד להועיל יו"ד ב קמה).  לכן כל אחד יעשה כמנהג אבותיו.  ואם אין לו מנהג, יעשה כרצונו.

ש: האם בלוויה מספידים?

ת: לא.  אלא אם כן זה תלמיד חכם.  ובימינו אומרים דברי שבח על כל אדם ירא שמים, אך לא בצורה המעוררת בכי (שו"ע ורמ"א או"ח תכט. תקמז ו ובמ"ב).

ש: האם חובה לומר כל יום פרשת הנשיאים? 

ת: לא.  זה מנהג טוב ולא חובה (מ"ב תכט סק"ח.  לוח א"י).

ש: על מה מברכים ברכת האילנות?

ת: שני אילנות  פרי, אפילו ממין אחד (כה"ח רכו סק"ב).

ש: האם יש חובת קמחא דפסחא?

ת: כן.  זו מצות צדקה לקראת פסח (שו"ע או"ח תכט א ומ"ב ושעה"צ).

ש: מותר לאכול מצה בחודש ניסן?

ת: יש נמנעים מראש חודש (מ"ב תעא ס"ק יב), וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו.