לשופט בג"ץ יש זכרון קצר

 הרב שלמה אבינר

 

בבג"ץ לגבי גידול זקן לחייל, כתב השופט המכובד מזוז: "גם לפי הכלל הדתי, לא זכור לי שכתוב באיזה שהוא מקום שהזקן חובה" (ה' בניסן תשע"ו).  היהודי התם שואל: אם כבוד השופט לא זוכר, אולי ישאל רב.  ואז יוודע לו שבכל הדורות יהודים גדלו זקן.  אפילו בתנ"ך מסופר על עבדי דוד שקיבלו הוראה לחכות עד שיצמח להם זקן.

כמובן לא נלאה את כבוד השופט לקרוא כל ספרי גדולי ישראל.  אפילו לא נלאה אותו לקרוא כל דברי הפוסק המפורסם החפץ חיים בליקוטי הלכות מכות פ"ג, בספר נדחי ישראל, ואת  קונטרס תפארת אדם שכולו מוקדש לנושא זה.  די לנו בספר מחנה ישראל "והוא חיבור מיוסד על ההלכות והנהגות השייכות לאנשי הצבא כל ימי היותם בצבא", כלשון שער הספר.  כמובן, מדובר בצבא גויים, לכן  ברור שספר זה מלא קולות עד הגבול האפשרי.

וכן הוא כותב בהקדמתו: "וחפשתי בכל פרט ופרט אולי נמצא ע"פ דין איזה תקנה ועצה להקל להם באיזה דבר והצגתיו לפניהם כי אנשים כאלו בודאי כשעת הדחק דיינינן להו".

רק קודם, נזכיר את הנוהל המחפיר העכשוי בצה"ל.  החייל חייב לקבל אישור מהרב הצבאי וממפקד בדרגת סגן אלוף.  לאחר כל החקירה הזאת, הטופס צריך להיות מאושר על ידי אלוף משנה. 

ועוד נקדים מדברי השופט מזוז: "לומר כי זה חלק מהאישיות של החייל, לא אוכל לקבל", כנראה הוא אינו יודע שבצה"ל אין "לא יכול", יש "לא רוצה".

ומכאן לחפץ חיים, וזה מקצת דבריו שם בפרק כא:

"באמת נכון ליזהר אפילו במספרים".

"ועתה נבוא לעניננו באשר שידוע שכהיום הממשלה הרוממה בחסדה הטוב נותנת רשות לאיש הישראלי להיות עליו פאת זקן בודאי אסור לאיש צבא הישראלי לגלח פאת זקנו כמו שאר ישראל ואף אם האינם יהודים או שאר רשעי ישראל מלעיגים עליו עבור זה בודאי אין לו לחוש לזה כלל וכבר אחז"ל מוטב לו לאדם להקרא שוטה כל ימיו ואל יהי רשע שעה אחת לפני המקום".

"ואם הוא במקום איזה ממשלה שגוזרת על איש הצבא הישראלי שלא לילך בפאת זקן אם היא מרשה במספרים כעין תער בודאי יעשה כן ואפילו אם לאו אעפ"כ יראה למעט את האיסור בכל מה דאפשר דהיינו שלא לגלח רק מתחתיו במקום הסנטר אם הממשלה מרשה לזה וגם את זה לא יגלח בעצמו ולא ע"י ישראל רק ע"י אינו יהודי".

רק נוסיף שהחפץ חיים גם אסר את מכונת גילוח שהיתה בזמנו, וקל וחומר שיאסור את המכונות המשוכללות שבזמננו, והוא מכנה אותה "המאשינקע שהוציא את היצר הרע מחדש" (קונטרס תפארת אדם עמ' ג).  ואם יש יהודים שמרשים לעצמם להקל במכונות גילוח על פי הוראת רב, אין זו סיבה לכפות יהודים שהולכים על פי עיקר הדין לעבור עבירה.

ולשופט מזוז ולראש אכ"א שלנו אנו אומרים:

א.    אולי תלמדו מהממשלה הרוסית האכזרית שבכל זאת לא הכריחה גילוח זקן.

ב.    אם אתם סומכים על החייל שהוא ימסור את נפשו בשביל עם ישראל ויכנס לסכנת מות, אולי תסמכו עליו כאשר הוא אומר שהוא דתי והזקן שייך לאישיותו.

ג.      אשרינו שיש לנו צבא. וכאשר זה יהיה צבא יהודי: אשרינו אשרינו.