הצילנו מעזי פנים

הרב שלמה אבינר

 

כל בוקר אנו מתפללים שד' יצילנו מעזי הפנים.  מי הם עזי הפנים?  אלה שמכריזים קבל עם ועדה: משפחה זה שני גברים, זה שתי נשים, איש יכולה להיות אשה, אשה יכולה להיות איש, וכן הלאה.

לצערנו, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.  האדם לא נברא בצורה כזו שלא יחטא לעולם.  לכן עליו לנקוט אמצעי זהירות מראש שלא לחטוא, ואם הוא חטא, לעשות תשובה.  "כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלין לו על כל עוונותיו" (ברכות י ב).

אבל מי הופך טוב לרע ורע לטוב, הוא מעזי פנים שבדור.  מרן הרב קוק מסביר בפירושו על הסידור שהם אלה "אשר קומטו בלא עת" (איוב כב טז), "אמר רבי שמעון החסיד: אלו תשע מאות ושבעים וארבע דורות שקומטו להיבראות קודם שנברא העולם, ולא נבראו.  עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור והן הן עזי פנים שבדור" (חגיגה יג ב-יד א).

האלהים ברא את האדם ישר ולא מקומט, אבל עזי הפנים הם מקומטים ורוצים לקמט את הכל.  הם לא שייכים לעולמנו, הם טרום-עולמנו.

מרן הרב קוק כותב שם: "עזי פנים הם העומדים בכל דור נגד יסוד התפשטותה של הקדושה העליונה ודעת ד' בעולם, הם הם הנפשות שבאות מאותם הדורות, שהיו ראויים להיות לפני מתן תורה, אשר קומטו ללא עת, כלומר, אלה שהם בכל מהותם נגד התורה והשפעת קדושתה בעולם.  והנה הטבע הגס של העולם הוא ממולא מעזי הפנים הללו..." (עולת ראיה א פ-פא).

וכיצד עלינו להינצל מאותם עזי פנים?  להיזהר בכל כוחנו לא להיות מושפעים על ידם.

ועוד דבר: נגד עזי פנים לרעה, יש להיות עז לטובה (עיין אורחות צדיקים שער העזות).  הווי עז כנמר.  כך פותח השולחן ערוך (שו"ע או"ח א א הגה.  ועיין שם ביה"ל ד"ה ולא יתבייש).

הוי עז כנמר.  והיה העקוב למישור.