הדלקת נרות חנוכה באזור של ערבים

 הרב שלמה אבינר


 

שאלה:

הגר בשכונה שיש בה הרבה ערבים, ויש חשש שישברו את החנוכיה, האם זה נחשב כסכנה ויש להדליק נרות חנוכה בפנים?  זאת ועוד, האם אין מצוה לפרסם את נס חנוכה גם אצל הערבים?

תשובה:

א.      כתוב בגמרא שבת (כא ב) ש"נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ" ורק "בשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו".  בשו"ת דבר יהושע (א, מ), הג"ר יהושע מנחם אהרנברג כותב שאחרי שקבעו להדליק בפנים משום הסכנה, כך צריך לנהוג אפילו כשאין סכנה, ומי שמדליק בחוץ זוהי יוהרה, ויש לומר שלא יצא ידי חובתו.  אבל הגרי"ש אלישיב השיבו בחריפות שאי אפשר לומר כן על מי שנוהג כמו שכתוב בשולחן ערוך (שו"ע או"ח תרעא, ה), כי הרי כתוב שיש להדליק בפנים רק בזמן הסכנה (קובץ תשובות א סז). 

לכן, מה שאנו מדליקים בפנים אינו אלא קולא.  וכן כתב בערוך השולחן (או"ח תרעא כד), שמדליקים בפנים כי בכל המדינות שלנו ימי חנוכה הם ימי שלג ורוחות חזקות ואי אפשר להניחם בחוץ, אם לא להסגירם בזכוכית, ועד כדי כך לא רצו חכמים להטריחנו.

לכן ראוי שכל אחד ישתדל להחזיר עטרה ליושנה, ולקנות פנס זכוכית, או לבנות לעצמו ארגז עם זכוכית שעומד בגשם וברוח.  וכן כתב הגאון הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, שכן הוא מנהג קדמון בירושלים להדליק בעששית (מקראי קודש עמ' לה).  

וגם ראוי שבמקומנו, שניתן הדבר, נחדש ימינו כקדם.

ב.      אם יש ערבים שעלולים לשבור את החנוכיה בחוץ, יש שתי אפשרויות, או להדליק בפנים, אבל עדיף להישאר בחוץ חצי שעה, כמו שעושים בישיבתנו, מדליקים בחוץ ברחוב ומחכים חצי שעה ומכבים, הרי די בחצי שעה ואחר כך עולים חזרה לישיבה.  אם אנחנו בטוחים שישברו יתכן שלא יוצאים ידי חובה, שאמנם כבתה לא זקוק לה, אבל זה אם יש תנאים שלא תכבה, אבל אם יודעים מראש שתכבה, לא יוצאים ידי חובה.  לכן איפה שיש ערבים שגורמים נזקים יש להדליק בפנים או להישאר שם חצי שעה.

ג.       לגבי סוף זמן הדלקת נרות חנוכה, כתוב בגמ' שבת (כא ב): "עד שתכלה רגל מן השוק.  ועד כמה?  אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: עד דכליא ריגלא דתרמודאי".  ופירש רש"י: "ריגלא דתרמודאי - שם אומה מלקטי עצים דקים ומתעכבין בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם משחשכה ומבעירים בבתיהם אור וכשצריכין לעצים יוצאים וקונין מהם".  וש רוצים ללמוד מדברי רש"י שיש פרסומי ניסא גם לגויים.  וכ"כ רש"ז פינס בספרו 'פנס שלמה' (ח"ג עמ' כג), שו"ת התעוררות תשובה (א, קנג), בית פנחס מח"ס פתחא זוטא והגרי"ד סולוביצ'יק (הערות על גמ' שבת שם נרשם ע"י הג"ר צבי שכטר).  אך מרן הרב קוק מסביר, שדברי רש"י "תרמודאי - שם אומה וכו'" כוונתו עד שהישראלים יחזרו לבתיהם מן התרמודיים, דמה בצע ברגלם של הגויים, אלא רגל ישראל (מצות ראיה או"ח תרפא ב).  וכן סוברים ספר נוהג כצאן יוסף להג"ר יוסף יוזפא קאשן סג"ל (עמ' קפג), שו"ת להורות נתן (ד, סג) ומועדים וזמנים (ב, קמא) (חלק מהמקורות מובא בספר טוב ראי שבת עמ' סה הערה 37). 

סיכום: אם יש ערבים שעלולים לשבור את החנוכיה בחוץ, יש שתי אפשרויות, או להדליק בפנים, אבל עדיף להישאר בחוץ חצי שעה, מדליקים בחוץ ברחוב ומחכים חצי שעה ומכבים.

 --
שלמה אבינר--
שלמה אבינר