שו"ת תפילין

הרב שלמה אבינר

 

 

ש: האם להניח תפילין כל היום?

ת: לא.  אין זו מדרגתנו.  שו"ע (או"ח לז, ב).

ש: שמעתי שמרן הרב קוק הניח תפילין כל היום?

ת: מכוסים בבגדיו ולא נראים בחוץ (לשלשה באלול ח"א אות א. קט.  טל הראי"ה עמ' נח.  שו"ת שאילת שלמה ג, לג).

ש: האם יש להניח תפילין במנחה?

ת: לא נהגו כן למעשה.

ש: מי שהיה אנוס, יכול להניח בלילה?

ת: לא.  רק בין השמשות בלי ברכה (מ"ב בביה"ל ל, ה).

ש: איך מכניסים תפילין בתפידנית?

ת: קודם של ראש (ע' מ"ב כח סק"ז).

ש: מותר להניח תפילין של חברו בלי רשותו, כי ודאי נח לו?

ת: לא.  כי אולי מקפיד (ילקוט יוסף - ציצית ותפילין כה, פט).

ש: האם יש לנשק תפילין של ראש לפני הנחתם, או שזה הפסק?

ת: לנשק.  אין זה הפסק (פסקי תשובות כה 341).

ש: כדאי תפילין גדולים?

ת: לא.  כי קשה להניחם במקום על פי ההלכה (מ"ב כז סק"ד).

ש: איפה מניחים תפילין של יד?

ת: חצי העליון של הקיבורת - התפוח - השריר.  כלומר שתי אצבעות מעל המרפק כאשר היד מקופלת בתשעים מעלות עד אמצע הזרוע (אורח משפט סי' ד).

ש: איפה להניח תפילין של ראש?

ת: קצת למעלה ממקום תחילת צמיחת השיערות (אורח משפט סי' ה).

ש: מה מקום קשר תפילין של ראש?

ת: מעל הגומא של העורף (מ"ב כז ס"ק לה).

ש: מותר להסתכל בראי קטן כדי לוודא שהתפילין של ראש במקומם או שיש בזה איסור לא ילבש של הסתכלות בראי?

ת: מותר (מסופר על הגרי"ז מבריסק שביקר באיזו עיר, והשתמש במראה לכוון התפילין שלו כדרכו, והשאירו ליד מקומו בבית הכנסת את תשובת ה"דברי חיים" שזהו "מנהג בורות" להסתכל במראה כדי לראות את מקום התפילין.  אמר הגרי"ז לאנשי המקום: "נשתמש במעשה חסידי, ר' משה לייב סאסובער זצ"ל אמר על הא דאיתא בהלכה שכל מי שיושב בסוכה בשעה שיורדים גשמים הרי הוא הדיוט [רמ"א תרלט, ז]: 'כדאי לי להקרא הדיוט ובלבד שאקיים מצות סוכה'.  אף אני אומר כן, כדאי לי להקרא בור ובלבד שהתפילין יעמדו על הראש בדיוק במקומם".  עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ג עמ' קעט-קפ.  ויש תמונה של הג"ר אלישיב המסתכל בראי לדייק בתפילין שלו.  השקדן ח"א עמ' 261).

ש: האם מים או זיעה נחשבים חציצה?

ת: כן.  לכתחילה.  יש לנגב (מ"ב כז ס"ק כז בשם השל"ה.  שע"ת סק"ו).

ש: מותר לכרוך רצועות של תפילין על שעון?

ת: מותר ועדיף שלא (משנה ברורה כז ס"ק טז – מתיר.  ערוך השלחן כז, יג – אוסר).

ש: האם אפשר להניח תפילין על גבס ביד?

ת: מותר שהרצועות תהיינה על הגבס (שו"ת מנחת יצחק ב, מו.  פסקי תשובות כז 19).

ש: כיצד יניח תפילין מי שכל הזמן צריך לשירותים?

ת: זמן קצר של הילוך ארבע אמות.

ש: מותר לקפל תפילין בזמן קדיש?

ת: לא.   יש להקשיב.  אלא אם כן יש אילוץ (מ"ב כה ס"ק נו).

ש: האם להניח תפילין של רבינו תם?

ת: לא חייבים.  מותר, אם זה מנהג המקום, או בצנעה (עי' פירושו של הרב על קצשו"ע י, ח באריכות).

ש: האם לקנות תפילין עם רצועות צבועות בשחור בצד הפנימי?

ת: לא לשנות מן המנהג, לא לצבוע (שו"ת שבט הלוי יא קסח אות ב).