גיוס בנות בימינו

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: בשנים האחרונות, אנו עדים לנהירה של בנות לצבא, כולל בנות דתיות.  אמנם יש איסור מוחלט של גדולי ישראל והרבנות הראשית...

ת: ד' יברך את כל בנות ישראל, אך לא פוסקים הלכה על פי בנות, אלא על פי גדולי הפוסקים של כל הדורות.

ש: אבל יש ארגון אלומה, שהוא ארגון דתי, שמעודד בנות להתגייס.  אמנם הוא לא מכריז זאת, אך זה סוד גלוי שהוא תומך.

ת: זה לא סוד גלוי, זה גלוי.  פעם באו אליי מנהלת אלומה וקצין חינוך ראשי של צה"ל כדי להסביר לי שחשוב שבנות תתגייסנה ושעליי לתמוך.  כמובן אמרתי להם שאיני בעל הבית על התורה.  על כל פנים, ארגון אלומה אינו בדרגת פוסק הלכה.

ש: אבל ארגון אלומה עצמו  נתמך על ידי הקיבוץ הדתי?

ת: אותה תשובה.  לקיבוץ הדתי יש זכויות רבות מאוד, אבל אין לו גדר של פוסק הלכה כמו איזה סנהדרין.

ש: יש אפילו מכינה קדם-צבאית לבנות.

ת: ידוע.  וכי פוסקים הלכה על פי מכינה קדם-צבאית לבנות.  פוסקים הלכה על פי הרבנות הראשית, שכבר בשנת תשי"א הוציאה איסור גורף לבת להתגייס בכל מסגרת שהיא.

ש: ומה הנימוק?

ת: צניעות.  חובה על נשים וגברים להתרחק מאוד מאוד.  זה לשון השולחן ערוך: "צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד. ואסור לקרוץ בידיו... ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות. ואסור לשחוק עמה, להקל ראשו כנגדה או להביט ביופיה. ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, אפילו אינם עליה, שמא יבא להרהר בה. פגע אשה בשוק, אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו... והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוין ליהנות ממנה, כאלו נסתכל בבית התורף  שלה. ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה. והמתכוין לאחד מאלו הדברים, מכין אותו מכת מרדות" (שו"ע אה"ע כא א).  המקור ברמב"ם (הלכות איסור ביאה כא) וגם נמצא בקיצור שולחן ערוך (קנב ח).

ש: ומה יהיה אם בנות תתגייסנה אבל תתרחקנה מבנים מאוד מאוד?

ת: זה לא מציאותי כלל.  וגם מנוגד למטרת הצבא, שהיא, מלבד המלחמה, להיות כור היתוך לחברה הישראלית, מה שנתפש אצלו גם כערבוב גברים ונשים.

ש: התומכים בעד גיוס נשים תמיד מנפנפים בדברי הרמב"ם ש"במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" (הלכות מלכים ז ד).

ת: וכי הם גילו את הרמב"ם?!  וכי גדולי ישראל מכל הדורות לא למדו רמב"ם?!  וכבר הסביר הרדב"ז שם: "ברייתא כלשון רבינו, אלא דקשה וכי דרך הנשים לעשות מלחמה דקתני וכלה מחופתה, והא כתיב כל כבודה בת מלך פנימה?  ויש לומר: הכי קאמר כיון דחתן יוצא מחדרו כלה יוצאה מחופתה שאינה נוהגת ימי חופה.  ואפשר דבמלחמת מצוה הנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהן, וכן המנהג היום בערביות".  אם כן, לפי ההסבר הראשון, אין כלל מקום לאשה בצבא.

ש: אבל לפי הפירוש השני היא מספקת מים ומזון, כלומר מתגייסת ביחידות עזר?

ת: מה פתאום?!  היא מספקת מים ומזון רק לבעלה!  אם כן, מדובר באשה נשואה, וכמובן אין לזה שייכות ללבישת מדים או שימוש בנשק וכלל למסגרת צבאית, והיום צה"ל מספק מים ומזון ואין צורך שאשתו תביא לו!

ש: מה המקור לרדב"ז שכבוד בת מלך פנימה?

ת: סוגיא מפורסמת על כשרות דוד, בגלל מואבי ולא מואבית, שהגברים לא קדמו במים ובלחם, אך נשים לא יכלו כי כל כבודה בת מלך פנימה (יבמות עו ב).  ולכן יש לומר דרך צחות שאשה המתגייסת כופרת במלכות בית דוד ובביאת המשיח!

ש: מה זה קשור?

ת: כי היא מבטלת בהתנהגותה כבוד בת מלך פנימה שהוא יסוד הסוגיא...

ש: ובסיכום?

ת: דור דור ודורשיו, דור דור ויצריו.  עתה יש יצר הגיוס, ואיזוהי גבורה?  הכובשת את יצרה.