אל תרבה שיחה עם האשה

הרב שלמה אבינר

 

"אל תרבה שיחה עם האשה... מכאן אמרו חכמים: כל המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גהינם" (אבות א ה).

מהי שיחה אסורה בין איש לאשה? 

א.      כל שיחה מיותרת שאינה נצרכת לחיים, כמו סיפור חדשותי או כל שיחה בעלמא שאינה קשורה לעניין.

ב.      שיחה נצרכת אבל עם הוספת מילים מיותרת.  דוגמה: רבי יוסי הגלילי הלך בדרך ושאל את ברוריה: "באיזו דרך נלך ללוד"?  ננזף בגלל אל תרבה שיחה עם האשה, כי היה לו לקצר ולומר: "איזה ללוד"? 

ג.       בדיחות וצחוקים.  אבות ג יז.

ד.      קלות ראש, אווירה קלילה.  שם.

ה.     סגנון ידידותי, כגון פניה בשם הפרטי לבדו.

ו.        הנאת האיש מקול האשה, אפילו אינו קול שירה, אלא מצורת הדיבור.  קידושין ע א-ב ורשב"א שם.

ז.        ידידות וקירוב דעת, כגון מחמאות או ביטוי רגשות. 

זה הכלל: "להתרחק מאוד מאוד".  רמב"ם איסורי ביאה   שו"ע אה"ע כא א.  קיצור שו"ע קנב ח.

צא ולמד מה קרה לשלומית בת דברי (ויקרא כד יא).  רש"י: "שבחן של ישראל שפרסמה הכתוב לומר שהיא לבדה היתה זונה", כלומר חטאה עם גוי, "שלומית - דהות פטפטה (=היתה מפטפטת): שלם עלך (=שלום עליך), שלם עלך, שלם עליכון, מפטפטת בדברים שואלת בשלום הכל".  "בת דברי – דברנית, הייתה מדברת עם כל אדם, לפיכך קלקלה".

שאלה: אבל כתוב "אל תרבה שיחה עם האשה – באשתו אמרו". האמנם?

תשובה: הסביר החזון איש, שבשנה הראשונה לנישואים, שנצטוינו "ונקי יהיה לביתו שנה", יש להרבות התקרבות על ידי דיבור.

שאלה: ומה בשנים הבאות לנישואים?

תשובה: השיב גדול אחד: בעניין זה, כולנו בשנה הראשונה, כל חיינו.