פתיחה באגרות קודש

 הרב שלמה אבינר

 

 

ש: כיצד להתייחס לחסידי חב"ד שפותחים באגרות קודש של הרבי האחרון מלויבאוויטש כדי לדעת מה לעשות?

ת: זה לא כל חסידי חב"ד אלא רק חלק, כנראה חלק קטן.

ש: אך מה אומרת על כך חסידות חב"ד?

ת: שמעתי בשם הרש"ב שאם יש ליהודי צרות, יוכל לפתוח ספר התניא ולבקש עזרה.

ש: זה לא בדיוק ענייננו.

ת: וכן הרבי האחרון הזכיר שהיה מנהג לפתוח ספר קודש כדי להחליט מה לעשות (תורת מנחם התוועדויות תשמט א 309).

ש: אבל האם הוא בעצמו נהג כן או הורה לנהוג כן?

ת: לא.  הוא הורה להתייעץ עם רבנים בעניינים רוחניים ועם רופאים בעניינים רפואיים.

ש: לגופו של ענין, יש לזה מקור ביהדות?

ת: יש בגמרא "פסוק לי פסוקך" (חולין צה ב), כלומר שואלים ילד מה הפסוק האחרון שלמד, על פי זה יודעים מה הדרך הנכונה.  אין זה ניחוש אלא מעין נבואה קטנה.  וכן פוסק הרמב"ם שיש בזה סימן טוב (הלכות ע"ז יא ה).

ש: ופתיחה בספר?

ת: גם כן.  "שמואל בדיק ספרא" (חולין שם.  ועיין רבנו גרשום שם). וכן נפסק בחיד"א שאין זה ניחוש אלא מעין נבואה קטנה (שיורי ברכה יו"ד קעט ו.  שו"ת חיים שאל ב לח, מא.  שם הגדולים ערך נ אות יג) ומוזכר במשנה ברורה (שכב ס"ק כד).

ש: אם כן, אין איסור?

ת: לא.  גם מפורסם גורל הגר"א, עיין בספר הגאון החסיד מווילנא (לרב בצלאל לנדוי, עמ' שצט-תט).  וכן ר' אריה לוין שזיהה בדרך זו את אלו שנפלו בשיירת הל"ה (איש צדיק היה 117-111).

ש: אם כן, למה לא ללכת בדרך זו?

ת: כי קרוב לודאי שלא מועיל.  אינינו בדרגת הגר"א או ר' אריה לוין.  אין לנו אלא ללכת בתמימות.  מסופר על הגרי"ז סולוביצ'יק - הרב מבריסק - והוא היה צדיק גדול - שניסה את גורל הגר"א.  הוא פתח את החומש, נפל על הפסוק: "תמים תהיה עם ד' אלהיך" (דברים יח, יג) וחדל (הגאון עמ' 1127-1126 ונתיבות רבותינו ח"ב עמ' רכד הערה רנח).

[ועיין עוד בספר "נר באישון לילה", ערכים: פסוק לי פסוקך, ספר - שאלה בו, גורל הגר"א]