טלטול כרטיסיה וסלולרי בשבת

הרב שלמה אבינר

 

ש: האם יש דרך לטלטל בשבת כרטיסיה של אוטובוס וטלפון סלולרי, שאצטרך להם מוצאי שבת, כגון הולך לכותל, או לסניף, או לבית חולים?

ת: הם מוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור, וקרוב לודאי, מוקצה מחמת חיסרון כיס.  יש פתרון לשים אותם ביום שישי בתיק בו יש דברים יותר חשובים בערכם, בהם האדם ישתמש בשבת, אז התיק הוא בסיס לדבר המותר ולדבר האסור, ואפשר לטלטלו.

אמנם הדין הוא שיש לנער את המוקצה.  לכן הפתרון הוא לשים אותם בתיק בכיס סגור על ידי תפירה או הדבקה, כך שאי אפשר לנער (ועיין שו"ע רע"א ח"ד או"ח סי' כד ובית מאיר סי' שי סעי' ח).

והרי זה דומה למגש שעליו נרות שבת, ומניח עליו מאכל או ספר או שאר דברים בעלי ערך, אך  כיון שהמגש מיועד לנרות, אלו לא יועילו (שו"ע או"ח רעט מ"ב סק"י.  פס"ת רעז י).  אבל התיק אינו מיועד מעיקרו רק לכרטיסיה ולסלולרי, לכן יועילו חפצי ההיתר שנמצאים בו.

וכן מותר לטלטל סכין מילה אם ישים אותו בתיק בו יש עוד דברים חשובים (שו"ת מהרש"ג.  פס"ת שי ג 20. טז 141).

ועיין שו"ת תורת מאיר לג"ר מאיר פנחסי המתיר לטלטל רב-קו, מעות ושאר דברי מוקצה לאדם הנוסע לכותל בערב שבת, ואינו רוצה להשאירם שם שמא ייגנבו, אז יניח אותם בין השמשות בתיק או שקית, יחד עם שאר דברי היתר בהם יצטרך בדרכו חזרה, כגון שעון, או אוכל ושתיה אם עשה קידוש (ח"א או"ח סי' מו).