הרהורים לחודש אלול:

מדברי רבנו הרב צבי יהודה על צניעות

 הרב שלמה אבינר

 

חברה מעורבת

רבנו לא נמנע, עם כל רוממות תורת ארץ ישראל, לומר בפה מלא שיש להילחם נגד היצר הרע.  מעשה ואנשים ושוחחו אתו בדבר חברה מעורבת של גברים ונשים וניסו למצוא לה צידוק.  אמר להם רבנו: "אתם מנסים לגרות את היצר הרע, אנו עמלים להילחם נגד יצר הרע".

 

בית ספר מעורב

שאלה: האם מותר לשלוח ילדים לבית ספר שהוא מעורב?

תשובה: אינני מכיר שום היתר לערבוביא.  אולי אפשר להקל בדוחק עד גיל שמונה-תשע, אבל אחר כך אינני יודע שום היתר.

 

תנועת נוער מעורבת

שאלה: האם יש היתר לשלוח נערים לפעילות מעורבת?

תשובה: בחורים ובתולות יחד - איני יודע היתר לזה... בכל יום אנחנו חוזרים ומשננים ומשבחים בפסוקי דזמרא בהללויות הסדר הנורמלי היהדותי של 'בחורים וגם בתולות', 'זקנים עם נערים'.  ועכשיו הלא לא נעשה שקר בעצמנו שכאילו הותרה הערבוביה של בבחורים ובתולות, ואמת מארץ תצמח.  מזקנים, מדורות קדומנו, נלמד ונמשיך כל תוקפה של גבורת הצניעות היהדותית במרום תפארתה בישראל, בברכת טהרתה הקבועה והקיימת.

*

שאלה: מה היחס של הרב לבני עקיבא?

תשובה: אין לי שום יחס.  אין לי שום שייכות לבני עקיבא.  ילדים וילדות קטנים הם קטנים ואינם בני תוכחה וקבלת מוסר, אבל לא מדובר בילדים קטנים אלא בילדים מבוגרים.  בחורים ובחורות נמצאים בעירבוביא ביחד - לזה אין לי שייכות.  הם נקראים 'דתיים', כאילו דתיים, והם מעורבבים יחד בחורים ובחורות?!

 שאלה: אבל מדובר במחנה בני עקיבא בחוץ לארץ, שבע מאות איש.  אנו מנסים לקרב את הנוער והרבה מהם אכן מתחילים לשמור שבת ועולים לארץ.

תשובה: להתחזק בשמירת שבת זה דבר טוב.  יישר כוח!  אבל זה עוד לא כל התורה כולה.

שאלה: אנו מנסים לחנך שתהיה הפרדה בין בחורים לבין בחורות ולהראות להם דרך נבונה.

תשובה: אם יש הפרדה, אז יש תיקון.

 

קידוש השם הבא בעבירה

שאלה: הם בני עקיבא ועזרא הם תופעה של קידוש השם?

תשובה: קידוש השם הבא בעבירה.

 

טיול מעורב

"בתשובה למכתב שאלותיך החשובות... אם הטיול בארץ ישראל הוא בכלל מצוה - בודאי שכן, שהרי לימדונו רבותינו ז"ל שהמהלך ד' אמות בארץ ישראל הנהו בן העולם הבא... ואמנם בענייני משקל המצוות לימדונו רז"ל כי תלמוד תורה כנגד כולם... וכמובן כל זה להליכה וטיול של בנים לבד ובנות לבד, ובשום אופן לא בערבוביה של בנים ובנות ביחד.  ואין שום היתר של מצוה הבאה בעבירה ללמדם דברי תורה ביחד.  ושומר ישראל ישמרנו ויגונננו, בחסד זכותו... וכל השם של תנועה-מעורבת הוא נורא ומזעזע, ומדוע לא לבנים לבד ולבנות לבד?  ובסייעתא דשמיא נקוה לטהרה ולהתקרבות לקדושת ישראל.  בכל היקר ובצפיית הישועה השלימה, צבי יהודה הכהן קוק".

 

ערבוביה על מנת לקרב לתורה

שאלה: האם מותר לערוך טיול מעורב של אנשים ונשים במטרה לקרב לתורה?

תשובה: איני יודע כמה צורך יש בזה, ואיני מכיר שום היתר לעשות פעולות הערבוביה.  השבתי באיגרת למי ששאל אותי: 'על ערבוביה של בחורים ובחורות, כתבתי כמה פעמים שאין שום היתר.  ובוודאי יש למחות ולהתאמץ לתקן.  ולעניין תועלת שבטיולים כאלה לקירוב הלבבות ליהדות, זוהי מצווה הבאה בעבירה ובחילול השם.  והוא הדין לצעדות גוש אמונים.  והחיוב הוא להשגיח ולפקח מדריכים נאמנים בני סמכא'.