האם יש רוח הקודש בימינו

הרב שלמה אבינר

 

ש: האם יש רוח הקודש בימינו?

ת: כן.  אמנם הנבואה נפסקה עם החורבן, אבל רוח הקודש קיים בכל הדורות.  כך כותב רבי חיים ויטל, תלמידו של האר"י ז"ל, בספרו שערי קדושה, וכן הרמח"ל מתאר במסילת ישרים את השלבים כדי להגיע אליו.

ש: האם רוח הקודש גם שייך לנשים?

ת: כן.  הרי רוח הקודש הוא הכנה לנבואה, והיו לנו נביאות, אם כן היה להן רוח הקודש.

ש: אבל היו רק שבע נביאות – שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, אסתר.  ולעומתן 48 נביאים (מגילה יד).  אם כן נבואה מתאימה לגברים יותר מאשר לנשים.

ת: הם רק אלו שנזכרו בשמם ודבריהן נזכרו לדורות.  אבל אלה שדבריהם לא נזכרו לדורות, היו ששים רבוא נביאים וששים רבוא נביאות (מגילה שם).  אם כן, אין הבדל.  אדרבה חז"ל אומרים ששרה אמנו היתה נביאה גדולה יותר מאברהם אבינו (שם.  רש"י בראשית כא יב).

ש: איך אשה תגיע לרוח הקודש אם אינה לומדת תורה?

ת: נשים אינן מצוות על לימוד תורה, אבל שייכות לידיעת תורה.  וכיצד תדענה בלי ללמוד?  ספיגה טבעית – מהוריה, מתלמידות חכמות, משיחות עם חברות.  יתכן שמרים הנביאה נתנה שיעורים לנשים, ויתכן שהשפיעה דרך שיחות חופשיות.  תיתכנה שיחות חופשיות בין נשים במשך שעות, כגון בזמן שכבסו בנהר.  על מה דברו?  כל אשה כעניינה – על מזון, על בגדים, או על רבונו של עולם וייעודו של אדם.  כל אחת על מה שמתענין אותה בתוכיותה.  אימרי לי במה את מדברת בשיחה חופשית, ואומר לך מי את ומה עולמך הפנימי.  אותן ששים רבוא נביאות, דברו על ד', על תפקידו של אדם בעולם, על הגדרות הטוב והרע, וכמובן על חנוך ילדים, ומתוך כך התעלו לדרגות עליונות של חכמה.  גם בימינו, נשים רבות אומרות שרוב אישיותן נבנתה מחבל"פ, חינוך בלתי פורמלי.

ש: איך רוח הקודש מגיע פתאום?

ת: רוח הקודש אינו מגיע פתאום.  בדומה לזה כותב הרמב"ם שנבואה אינה מגיעה פתאום לאדם.  זו אמונה עממית, שלפיה גם חמור וצפרדע יכולים להיות נביאים (מורה נבוכים ב לב).  אכן התפיסה העממית היא דילוגית, אינה מבינה שדברים גדולים מושגים בהדרגה, בעמל, שלב אחר שלב.  יש לה מנטליות מאגית של פתרונות פלא.

ש: לפעמים אדם פשוט יודע פתאום כל מיני דברים?

ת: שיהיה בריא.  אין זה רוח הקודש.  חז"ל גם אומרים שנבואה נתנה לשוטים (בבא בתרא יב ב).  רוח הקודש, הוא מסילה ארוכה.

ש: כמו מסילת ישרים?

ת: כן.  רוח הקודש בסוף המסילה.  וכן הרמב"ם מתאר כיצד אדם מגיע לרוח הקודש – על ידי זכוך מידותי ושכלי (הלכות יסודי התורה ז א).  זיכוך מידותי – שאינו מתענין בכל ההבלים בהם עסוקים בני אדם על פני כדור הארץ, כגון מזון, בגדים, כבוד.  אלא כל פעם שהיצר הרע תוקפו, הוא מנצחו .  זיכוך שכלי – הראש שלו עסוק, לא בכסף, לא באני שלו, אלא בעם ישראל, בעולם, באדם, במטרת הבריאה, בגילוי אחדות ד'.  אלו המחשבות  המטריחות את מנוחתו (שם).

ש: אבל יש בזה מדרגות?

ת: ודאי.  בכל דבר בעולם יש מדרגות, גם בנבואה, גם ברוח הקודש.  רוח הקודש עצמו הוא מעל השכל ומתחת הנבואה.  ספר מסילת ישרים מסר לנו את ההדרגה.  א. זהירות – לא לחטוא.  ב. זריזות – לקיים מצוות.  ג. נקיות – מחטאים שאנשים לא מודעים שהם אסורים.  ד. פרישות – מכל ההנאות שאינן נצרכות.  ה. טהרה – אדם שכולו לשם שמים.  ו. חסידות – שכל מגמתו בעולם היא עבור רבונו של עולם, זה כל עולמו.  ז. ענווה – שיחרור מוחלט מהערכת החברה.  ח. יראת חטא – יראת חטא נוראה.  ט. קדושה – שכל מעשי האדם הם קדושים, כגון אכילה ושינה.  י. ואז מגיעים לרוח הקודש.

ש: אם כן, אין זה עבורנו הקטנים?

ת: נכון.  זה ליחידי יחידים.  על אף שהמסילה פתוחה, אך אי אפשר להכריח אדם ללכת בה עד הסוף, ואינו חייב אלא בשלושה המדרגות הראשונים.  יש לו בחירה חופשית.  לכן, יש מלמדים רק  אלו שלשה במסילת ישרים, כדי שהאדם לא יחיה מהזיות.  אך אפשר גם ללמד הלאה, בתנאי שמדגישים שזו לא מדרגתנו, אלא כדי לעורר אותנו כלפי מעלה, כמו שאנו לומדים על אברהם אבינו ושרה אמנו.

ש: ואדם בעל רוח הקודש יכול לייעץ בתחום הרפואי או הכלכלי?

ת: לא.  בשביל זה צריך רופא ויועץ כלכלי.  רוח הקודש נצרך כדי לדעת דברים עמוקים של תורה.  חלקם נכתבו בספרים שלנו וחלקם נאמרים בעל פה בכל דור ודור, שאלות חדשות כפי עניין הדור.

ש: אבל אנשים כן פונים לרבנים גדולים בעניינים כלכליים?

ת: בעל התניא – שהיה בעל רוח הקודש – מתלונן על כך, שאנשים מרוב מצוקת עניות, מבקשים ממנו עצה.  הוא משיב שאינו יודע, ושגם אמוראים עם כל חכמתם לא ידעו זאת, לא כמו הנביאים שידעו איפה אתונותיו של שאול.  הוא מביא מאמר חז"ל: אין אדם יודע ממה משתכר... ומלכות דוד מתי תחזור  – אם הם כמו שרבנים אינם יודעים מתי יבוא משיח כך אינם יודעים כיצד אדם ירוויח כסף. אלא  הוא יודע לייעץ בעניינים רוחניים ובעבודת ד' (אגרת קודש כב בסוף ס' התניא).

ש: גם לא יודעים איזה כרטיס יזכה במפעל הפיס?

ת: נכון.  לו ידעו, היו קונים כל שבוע אם הכרטיס הזוכה כדי לפרנס עניים ולהחזיק את התורה.  אבל הם יודעים להדריך איך לזכות לדבקות אלהית.

ש: אם רוח הקודש הוא הבנת דברים עמוקים, אז זה תהליך טבעי של לימוד תורה?

ת: כן.  ועליו יש סעייתא דשמיא.  איפה שהאדם מוסר נפשו, ד' עוזר לו, בדברים עמוקים של עבודת ד' – של הפרט ושל הכלל.  אותם דברים עילאיים באים אליו מן השמים על יסוד מסירות הנפש הלימודית שלו.  עיין בבא בתרא יב.