שו"ת תפילין כשרות בשוק

הרב שלמה אבינר


ש: האם אפשר לסמוך על הסוחרים  כדי לקבל תפילין כשרות?

ת: לא. לפעמים הם מרמים, ולפעמים הם ישרים, אבל היצרנים מרמים אותם.

ש: האם התפילין מיוצרים במפעל אחד מראש עד סוף, כך שאפשר לבדוק?

ת: לא. יש פיצול למפעלים שונות ואנשים שונים: עיבוד עורות, עשיית בתים, עושה השי"ן, מרבע הבתים, צובע, עושה חריצים, מכניס פרשיות.  בכל שלב, עלולה להיות תקלה.

ש: האם די שהתפילין תהיינה כשרות למהדרין?

ת: לא.  צריך גם שיחזיקו מעמד לאורך שנים בלי להתקלקל.

ש: עיבוד העורות צריך עבודת יד דווקא או אפשר גם עבודת מכונה?

ת: אפשר עבודת מכונה, אבל לא על ידי גויים אלא לשמה על ידי יהודים יראי שמים.

ש: ייצור הבתים הוא דבר מסובך?

ת: כן, שכולל שלבים רבים שכל אחד צריך להיעשות כדת וכדין.

ש: גם הרצועות?

ת: גם הן צריכות עמל רב ועבודה רבה וגם כאן הכל צריך להיעשות לשמה על ידי יהודים יראי שמים.

ש: אפשר להכיר רצועות אם הן כשרות?

ת: לא.  אין שום הבדל נראה לעין רצועות כשרות ופסולות.

ש: האם נכון שמשווקים גם רצועות פלסטיק?

ת: כן.  משתמשים בעור דק לא איכותי ולכן זול ומצפים אותו בפלסטי.  הן פסולות.  אפשר לנסות לקלף או להרתיח במים או להשרות בממיס אורגני ולראות אם יש שכבת פלסטי שנפרדת.

ש: האם צבע מכל חומר כשר לתפילין?

ת: לא.  הוא צריך להיות מבהמה כשרה או סנטטי (שבת כח ב).  גם עבור הבתים (פסקי תשובות מג אות ד).

ש: האם יש לצבוע רצועת התפילין גם בצד הפנימי?

ת: כך סובר הרמב"ם, אך אין נוהגים כן.  מ"ב לג ס"ק כא.  גם האר"י ז"ל אמר לנהוג על פיו.  פס"ת שם אות ה.  אך לא נהגו כן כל הדורות אף צדיקים גדולים.  ויש גם חסרון כי לא שמים לב אם התהפכה הרצועה.  כה"ח כז אות נא (וכן הגרי"ש אלישיב בס' וישמע משה עמ' לב.  והגר"ח קניבסקי בשאלת רב ב קעז.  וכתב בשו"ת שבט הלוי ט טז שמנהג אבותינו ורבותינו, שלאורם ניסע ונלך, לא היה להשחיר הצד פנימי).

ש: האם כל הפרשיות הן כשרות?

ת: לא.  יש זייפנים.  וגם הנראית כשרה, יתכן שנכתבה שלא כסדרן, או על ידי גוי.

ש: מה לעשות למעשה כדי להיות בטוח שתפילין הן כשרות?

ת: או סוחר שהוא ירא שמים ומנוסה או הכשר של רב.

ש: מותר לקנות תפילין מאדם שלא מדווח למס הכנסה?

ת: אסור (שו"ת יחוה דעת ה סד).