מה דין האבן שנפלה מן הכותל

הרב שלמה אבינר


 

שאלה: למחרת תשעה באב, נפלה אבן מאבני הכותל. האם יש לאבן הזאת קדושת המקדש, או יש לכבדה כדין אבן בית כנסת?

תשובה: לאבני הכותל, יש  קדושה, כיון שהר הבית נתקדש ועובי הכתלים כלפנים (רמב"ם, הלכות קרבן פסח ט א).  אמנם בשו"ת היכל יצחק (או"ח סי' יח), הג"ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג כותב שהנדבכים העליונים שנוספו על ידי השר משה מונטיפיורי, נחשבים לחולין ואין בזה קדושה זו, אלא רק כדין כתלי בית הכנסת.

בכל מקרה, ודאי אסור לנתוץ אפילו חלק קטן מאבני הכותל ולקחת מהעפר שבין נדבכי אבני הכותל, אפילו להשתמש באבן לסגולה ולחולה וכדומה,  כי זה גורם נתיצה והתפרקות בין האבנים הקדושות,  ויש בזה משום (דברים יב, ד), "לא תעשון כן לד' אלהיכם" (חזו"ע – ד' תעניות' עמ' תמא-תנח.  שו"ת אגרות משה יו"ד ד, סג אות יב-יג.  שו"ת ציץ אליעזר י, א פרק יג אות ע ושם ס' ה). הציץ אליעזר שם גם מביא מבעל דרכי תשובה ובנו בעל מנחת אלעזר שמעשה תועבה לקבוע יתדות בכותל המערבי.  וראה גם בשו"ת ישכיל עבדי (ה, נד) שמוזכר "המנהג הזה".

ויהודי סיתת אבן קטנה לתת לגוי לשים תחת הכרית של אשתו החולה, ואחר כך נשאל הג"ר יצחק זילברשטיין על כך. הוא פנה אל חותנו הגרי"ש אלישיב, שהורה שהתיקון הראשון הוא להשיב את האבן אל מקומה המדוייק בכותל, ואם מבקש החוטא כפרה נוספת, עליו להכניס ספר תורה לבית מדרש.  מאחר וזלזל במקום המקודש לנו ביותר, כדאי שירבה עתה את כבודו של ספר התורה, שהרי כיום אין לנו שיור רק התורה הזאת. הכנסת ספר תורה לבית מדרש שבו אין עדיין ספר תורה כשר, ובפרט למקומות בהם מצויים עולים חדשים, תהיה בה משום כפרה על מעשהו (טובך יביעו ח"א עמ' קכח-קכט.  והערב נא ח"ב עמ' 447-445).  מזה רואים את חומרת הדבר.

ולגבי אבן שנפלה מעצמה, במג"א (או"ח קנב סק"ו) מביא בשם שו"ת מהר"ם פדווא (סי' סה) שאיסור נתיצת אבן של כתלי בית כנסת היא רק בדבר מחובר (עי' מחצית השקל שם).  משמע שאם האבן נותצה מעצמה, מותר להשתמש בה.

אבל בשו"ת חתם סופר (או"ח סי' לב) תמה על זה, כי כתוב בגמרא מכות (כב, א) שהשתמש  בעצים מהמזבח כדי לבשל בהם, עובר ב"לא תעשון כן", וכמובן העצים לא מחוברים לקרקע.  החתם סופר מסביר שכנראה מהר"ם פדווא דיבר על כלי בית הכנסת ולא על  כתלי בית הכנסת (עיין ספר הכותל המערבי – הלכות ומנהגים עמ' צז-קא).

לכן, נראה שיש להחמיר כדברי החתם סופר ולא להשתמש באבן שנפלה מן הכותל, ואולי אפילו להחזירה למקומה כדי להחזיק את המקום.

וכמובן, הלכה למעשה, ב"ה זכינו לרב הכותל, לרבה של העיר העתיקה, לשני רבנים ראשיים של ירושלים ולשני רבנים ראשים לישראל.  עליהם להחליט מה דינה של האבן.

ועלינו להודות לד' שאף אחד לא נפצע.  ואין לתת לזה הסבר אלהי, כי אינינו יודעים סודות ד'.