שו"ת גיור

הרב שלמה אבינר


ש: האם אין סתירה בין המצוה לקבל גרים לבין מאמר חז"ל: רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים?

ת: כבר תירצו התוספות, שזה נאמר כאשר משכנעים אותם להתגייר או שמגיירים אותם מיד בלי לבדוק אם הם באמת כנים.

ש: אפשר לקבל גר שלא מתגייר לשם שמים, כגון למטרת נישואים או כדי להסדיר מעמדו בחברה?

ת: אם בית דין רואה שסופו להיות גר לשם שמים, אפשר לקבלו, כגון הלל הזקן שקיבל גר על מנת שיהיה כהן גדול, והכל לפי ראות עיני בית הדין.

ש: אדם שרוצה לקיים מצוות אבל לא כולן, האם אפשר לגיירו?

ת: אם אומר שמקבל על עצמו כל התורה כולה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו, שנאמר: כאזרח (=היהודי מלידה) יהיה לכם הגר, מה אזרח שקיבל עליו כל התורה כולה, אף גר שקיבל עליו כל התורה כולה.

ש: ודיעבד?

ת: גם דיעבד, אינו גר.

ש: איך בית הדין יכול לדעת שאותו אדם יקיים כל התורה כולה?

ת: בודקים על ידי עדים נאמנים, כגון משפחות מלוות, שהוא מקיים תורה ומצוות, כגון שמירת שבת, כשרות, צניעות, טהרת המשפחה אם הוא נשוי, תפילה, ואם יש לו ילדים, שהם לומדים בחינוך דתי.

ש: ואז זה בטוח?

ת: גם לא.  אבל יש אומדנא רצינית.  זה מה שאפשר לעשות.

ש: גוי שנשוי לגויה, או גויה לגוי, האם אפשר לגייר בלי שהצד השני יתגייר?

ת: ודאי לא.  במצב זה, לא ניתן לשמור מצוות.

ש: ואם הצד השני הוא יהודי?

ת: אז בתנאי שעשה תשובה, שאם לא כן, שוב אין ערובה שהגר יקיים מצוות.

ש:  מה נעשה עם גויה שחיה עם כהן או נשואה לו בערכאות ורוצה להתגייר?

ת: אין אפשרות לגייר אותה, שהרי כהן אסור בגיורת.

ש: ומה דין גר שרוצה לחזור לחוץ לארץ?

ת: אין מגיירים, אלא יפנה לבית דין שם, שיודע לגייר על פי הנתונים של שם.

ש: ובאמת מה יקרה אם המועמד לגירות לא ירצה לקבל עול מצוות ויחזור בו מרצונו להתגייר ?

ת: בסדר גמור.  הרי חסידי אומות העולם וצדיקי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא.  אדרבה, חייבים להודיע לו: עד עכשיו, אם אכלת לא כשר, לא נענשת, ומעכשיו יהיה לך עונש, אז שקול היטב אם כדאי לך להתגייר .

ש: יש נוסח עבור הגר לקבלת מצוות?

ת: יש בתי דין שנוהגים להדריכו לומר: "הריני מקבל על עצמי, לשמור לעשות ולקיים את כל דברי התורה המסורה לנו מפי משה רבנו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואת כל דברי החכמים ואת כל המנהגים הכשרים בישראל, ואני מאמין בד' אחד.  שמע ישראל ד' אלהינו ד' אחד".

ש: ואם הוא אומר  שעבירות שהן בייהרג ואל יעבור, לא יוכל לעמוד בזה?

ת:זה נחשב קבלת מצוות בכל זאת.  וכן אם אומר שכדי להציל  רכושו, הוא יעשה עבירה, זה נחשב קבלת מצוות, כי אלו מצבים של אונס.

ש: מה דין גר שנתגייר ואחר זמן מסויים הפסיק לקיים מצוות?

ת: הוא גר, כיון שהתגייר באמת.

ש: אבל אם קיבל מצוות בפני בית דין, אבל מיד אחרי הגיור, לא שמר מצוות, ולא היתה כוונתו אלא להוציא תעודת גירות?

ת: אז הוא רימה בית הדין ואינו גר גם דיעבד.

ש: ואם בית הדין יודע שהוא רק אומר מן השפה ולחוץ?

ת: אז אסור לקבלו, ועל זה נאמר: רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים, והם מכשילים את עם ישראל.

ש: יש דיני גיור אחרים עבור מי שהוא מזרע ישראל, כלומר אביו יהודי ואמו גוייה?

ת: לא.  אלא שיש מצוה מיוחדת לקרב אותו.  אבל גם הוא חייב לקבל על עצמו כל המצוות.

ש: מה דין גיור קטן?

ת: זאת נראה פעם אחרת.