הלכות פרוטקציה

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: אומרים מילי דבדיחותא: בארץ אין פרוטקציה, כי מי שיש לו קשרים לא צריך פרוטקציה...  ובעצם השאלה: מותר להשיג עבודה או תפקיד דרך פרוטקציה?  הרי כולם עושים ככה!

ת: קודם כל, מה שרבים טוענים על כל מיני דברים אסורים: "כולם עושים ככה", טענה זו כוחה אולי יפה כדי להקל לפעמים על העונש לפני בית-משפט, או כדי להעמיד פנים בפני בני אדם, אבל היא אינה משנה שום דבר אם התנהגות מסויימת אינה ישרה.  שנית,  באופן פשוט, יש לתת לכל אחד אותו סיכוי לקבל עבודה או תפקיד בלי פרוטקציה.

ש: אז היא אסורה?

ת: פרוטקציה הוא סוג של שוחד.  שוחד הוא תשלום הניתן בחשאי לנושא תפקיד כדי שיפעול בכיוון מסויים.  לגבי דיינים, כתוב פעמיים בתורה שאסור לקחת שוחד (שמות כג ח.  דברים טז יט).  אבל שוחד גם יכול להיות לא בכסף אלא בטובות בין חברים.  מסופר בגמרא ששמואל עבר פעם על גשר, בא אדם אחד ונתן לו יד לסייעו בעברו על הגשר.  אמר לו: מה מעשיך פה?  אמר לו: דין יש לי בפניך.  אמר לו: פסול אני לך לדין (כתובות קה ב) .  וכן נפסק בשולחן ערוך (חו"מ לד יח).

ש: אבל רק מוזכר איסור על דיין לקבל טובה מאחר ולא על בעלי תפקידים אחרים?

ת: ישעיהו הנביא כבר אמר: "שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (ישעיהו א כג).  או כלשון פרקי אבות: "הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו" (אבות ב ג).  לכן גם על נבחרי הציבור להימנע מכל סוג של שוחד וטובות לקרובים.  עיין פתחי תשובה על השולחן ערוך (חו"מ לד סק"ג).

ש: האם זה דין רק לגבי שוחד ליהודים ולא לגויים?

ת: איסור מתן שוחד וקבלתו מתייחס גם לגויים משום שגם בני נח נצטוו על הדינים, ואף להם אסור לקבל שוחד, ומי שמציע להם שוחד, עושה עוולה, וגם גורם להם מכשול (עיין הרמב"ן בראשית לד יג.  שו"ת חת"ס ו יד.  פתחי תשובה שם).

ש: אבל לפעמים יש מערכת מושחתת ואפשר לפעול רק בעזרת שוחד ופרוטקציה?

ת: כך היה בארץ בימי הטורקים.  כבר פסקו גדולי ישראל שמותר לתת "שוחד" כדי שלא ייעשה לאדם עוול והוא יקבל מה שבאמת ממילא מגיע לו.  כלומר, השוחד לא מעניק לאדם מה שהוא לא אמור לקבל אלא מעניק לו מה שמגיע לו, כלומר מתקן את המעוות.  וכן כתב הג"ר יהושע חילו, חבר בית הדין מקסיקו סיטי, בשו"ת משנת יהושע (א ד) כי כל דבר הולך שם רק על ידי שוחד. 

ש: בארץ, נהגו רבות להתקדם על ידי פרוטקציה?

ת: לצערנו.  לכן מותר אבל בתנאי שהמשתמשים בה רק לראוי לאותה עבודה או  אותו תפקיד.

ש: יש מקור לזה?

ת: הגמרא מספרת שאשתו של יהושע בן גמלא קנתה לו את הכהונה הגדולה, בתשלום למלך (יומא יח א.  יבמות סא א).  אבל הוא היה ראוי לתפקיד.  ולמרות שקניית הכהונה הגדולה, נעשתה למורת רוחם של חכמים, הם לא נמנעו מלהזכיר את יהושע בן גמלא לטובה, בזכות שני מעשים שעשה: א. הוא לקח את הגורלות, שנועדו להגרלת השעירים, שהיו עשויים אשכרוע (מין עץ) ועשאן זהב (משנה יומא ג ט).  ב. הוא תיקן להושיב מלמדים בכל עיר ועיר (בבא בתרא כא א).  המהרש"א על מסכת יומא (יח א) העיר שבבית שני התמנה כהן גדול ע"י ממון. וגם היתה ליהושע בן גמלא חכמה שתיקן להושיב מלמדים בכל עיר ועיר אבל כהנים גדולים אחרים לא היו להם חכמה.  ולכן הוא היה ראוי לתפקיד ולמרות דרך מנויו (עיין בתוס' שיש מחלוקת בזהותו של יהושע בן גמלא אם יש אחד באותו שם או יש שני יהושע בן גמלא. תוס' ישנים יבמות סא א.  תוס' ב"ב כא א).

ש: לכן מותר להשתמש בפרוטקציה בלי לחשוש?

ת: לא נכון.  מותר רק אם אדם ראוי לתפקיד והמערכת הבעייתית העכשווית מונעת ממנו.  אבל כל זה בדיעבד, הרי עם ישראל צריך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.  מדד השחיתות העולמי הציב את ישראל במקום גרוע יחסית.  מתוך 177 מדינות, מדינת ישראל היא במקום ה-36.  מצבנו אינו מבריק, זה לא תקין שיש 35 מדינות יותר מוסריות מאתנו.   לפני אלפיים שנה נחרבנו ונפלנו בבחינת חרותנו הלאומית בגלל שחיתות בין אדם לחברו.  ברוך ד' נגאלנו וזה סימן שהיושר חזר.  אבל אסור לנו להירדם בשמירה.  כאשר אנו רואים את מנהיגנו מנצלים את סמכויותיהם בדרך לא ישרה עלינו להוכיח אותם, גם אם אנחנו חושבים שבדרך זו הם מקדמים מטרות ואידיאלים החשובים שלנו. המטרה לא מקדשת את האמצעים. לא עושים מצוה על ידי עבירה.  אמנם לפני שנה היינו במקום ה-39, אם כן התקדמנו, אבל זו לא נחמה כי סך הכל אנחנו התדרדרנו. ב-1996 היינו במקום ה-14, 97' - 15, 98' - 19, 99' - 20, וכן הלאה וכן הלאה.

ש: ובסיכום?

ת: מה שצריך להדריך כל נבחר הציבור וכל בעל תפקיד הוא נבואת מיכה: "ומה ד' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך" (מיכה ו ח).